Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Färre byter fonder och fler stannar kvar i förvalet för premiepensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Antalet fondbyten nästan halverades 2014 och andelen som har sin premiepension i statliga förvalet AP7 Såfa ökar. Sedan start har premiepensionssystemet haft en årlig värdeutveckling på i snitt 6,4 procent per år. Det visar den senaste årsrapporten om premiepension från Pensionsmyndigheten.

2014 hade dagens pensionssystem varit igång i 20 år. Den genomsnittliga pensionsspararen är 42 år och har därmed tjänat in till premiepensionen under i stort sett hela arbetslivet. En prognos visar att premiepensionen för den genomsnittliga pensionsspararen blir ungefär 2 500 kronor i månaden vid 65 års ålder. Vid den alternativa – eller årskullsegna – pensionsåldern som var och en får i sitt orange kuvert blir premiepensionen 3 000 kronor i månaden.

– 2014 blev åter ett mycket bra år för pensionsspararna och pensionärerna inom premiepensionssystemet. Endast 2005, 2009 och 2013 har värdeutvecklingen varit bättre. Till stor del bidrog utvecklingen på de finansiella marknaderna att värdet på pensionsspararnas konton steg, säger Mats Öberg, chef för fondenheten.

Den större delen av den allmänna pensionen kommer från inkomstpensionen och den mindre delen från premiepensionen. Premiepensionen är ett så kallat fonderat system och innebär att spararen själv kan välja fonder, gör man inget val hamnar pengarna i statliga förvalet AP7Såfa. De flesta i Sverige har också en tjänstepension, för att se hela sin pension kan man logga in på www.minpension.se med hjälp av den personliga koden som finns i orange kuvert.  

Premiepensionssystemet i siffror

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 6,9 miljoner personer fördelade på 5,7 miljoner pensionssparare och 1,2 miljoner pensionärer.

2014 var kapitalet inom premiepensionssystemet 774 miljarder (614 miljarder 2013).

759 miljarder förvaltades inom fondförsäkring varav 693 miljarder tillhörde pensionsspararna och 65 miljarder pensionärerna.

– Uppgången på aktiemarknaderna både i Sverige och i stora delar av den övriga världen påverkade värdeutvecklingen i premiepensionssystemet positivt och den genomsnittliga värdeutvecklingen i på spararnas fonder slutade på plus 20,7 procent, säger Mats Öberg, fondchef på Pensionsmyndigheten.

Sedan start har premiepensionssystemet haft en nominell årlig värdeutveckling på 6,4 procent. Den reala värdeutvecklingen har varit 5,2 procent.

Värdeutveckling i premiepensionssystemet sedan start, nominellt och realt

Av totalt förvaltat kapital inom premiepensionsfonderna är 32,4 procent placerat i AP7 Såfa, vilket motsvarade 245,7 miljarder kronor i slutet av 2014. AP7 Såfa är en fondportfölj som förvaltas av Sjunde AP-fonden, för sparare som valt att inte välja. Sedan 2010 kan fonden även väljas eller väljas bort aktivt.

– Värdeutvecklingen av premiepensionsfonderna utvecklades tämligen likartat fram till 2011, därefter har utvecklingen i AP7 Såfa överstigit utvecklingen på fondtorget. Under 2014 hade AP7 Såfa en värdeutveckling på 29,1 procent jämfört med 17,0 procent för avkastningen på fondtorget, säger Bengt Norrby, statistikansvarig för premiepension.

Avkastning sedan start för fondrörelsen som helhet, fondtorget och AP7 Såfa, perioden 2000–2014

En förklaring till den högre värdeutvecklingen i AP7 Såfa är en större andel aktier. En högre aktieandel medför en högre förväntad avkastning men också en högre risk.

– Sammanfattningsvis kan man säga att pensionssparare som har låtit Sjunde AP-fonden förvalta pensionsmedlen har fått betalt för en högre risk genom en bra värdeutveckling under 2014, säger Bengt Norrby, statistikansvarig premiepension.

Premiepensionen – pensionärerna

Under 2014 betalades 4,7 miljoner kronor ut i premiepension till 1 216 179 pensionärer. Pensionsutbetalningarna ökade med 41 procent jämfört med 2013, antalet pensionärer ökade med 8,5 procent. Den genomsnittliga utbetalningen i premiepension var 350 kronor i månaden. Den högsta pensionsutbetalningen av premiepension var 3 924 kronor i månaden.

2001 gjordes de första pensionsutbetalningarna i premiepensionen. Pengarna som betalas ut kommer att öka allteftersom premiepensionssystemet fasas in. De flesta pensionärer, 80 procent, har sina pensionsmedel placerade i fondförsäkring.

Den genomsnittliga behållningen på pensionärernas premiepensionskonto har ökat med 25 procent under 2014 till 65 900 kronor (52 700 kronor 2013). Det högre värdet på kontona beror på att yngre pensionärer med ett större kapital har tillkommit under året och att det har varit en positiv värdeutveckling både i traditionell försäkring och i fondförsäkring.

Pensionssparare födda 1954 och som går i pension 2015 blir den första årskull som kommer att ha hela sin pension i dagens pensionssystem. Det gäller både inkomstpensionen och premiepensionen.

Bland pensionärer som endast tar ut 25 procent av sin premiepension finns en överrepresentation av pensionärer från Stockholm. Av dessa tar 6,7 procent ut premiepension jämfört med 1,7 procent för hela riket. I hela landet fanns det vid årsskiftet 7 500 pensionärer med uttagsnivå 25 procent varav 5 800 bodde i Stockholms län.

– Personer bosatta i Stockholm och som tar ut premiepension innan 65 års ålder benämns ibland SL-pensionärer. Det kommer sig av att dessa personer antas vilja ta del av rabatten som lokaltrafiken i Stockholm erbjuder pensionärer. Om du riskerar att bli arbetslös är det viktigt att känna till att ersättningen från a-kassan blir lägre, även om du bara tar ut en liten del av din allmänna pension, säger Monica Petersson, pensionsexpert.

Premiepensionen – pensionsspararna

Den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna under 2014 bidrog till att den genomsnittliga behållningen på pensionsspararnas konton ökade i värde till i snitt 122 600 kronor, jämfört med 98 900 kronor 2013.

Män har drygt 20 000 kronor mer i genomsnitt på premiepensionskontot än kvinnor. En förklaring är att män är yrkesaktiva i högre grad än kvinnor och i regel har högre inkomster.

Vid årsskiftet hade ett tiotal pensionssparare ett kapital som översteg en miljon kronor.

2014 hade knappt 55 procent av pensionsspararna en egen portfölj, medan de övriga hade sina medel placerade i AP7 Såfa. Andelen med egen portfölj har minskat över tid. Nedgången beror främst på att intresset att välja en egen portfölj har minskat.

Genomsnittlig värdeutveckling per år för premiepensionen, inträdesår 1995–2013

En förklaring till den högre värdeutvecklingen i AP7 Såfa är en större andel aktier. En högre aktieandel medför en högre förväntad avkastning men också en högre risk. – Sammanfattningsvis kan man säga att pensionssparare som har låtit Sjunde AP-fonden förvalta pensionsmedlen har fått betalt för en högre risk genom en bra värdeutveckling under 2014, säger Bengt Norrby, statistikansvarig premiepension. Premiepensionen – pensionärerna Under 2014 betalades 4,7 miljoner kronor ut i premiepension till 1 216 179 pensionärer. Pensionsutbetalningarna ökade med 41 procent jämfört med 2013, antalet pensionärer ökade med 8,5 procent. Den genomsnittliga utbetalningen i premiepension var 350 kronor i månaden. Den högsta pensionsutbetalningen av premiepension var 3 924 kronor i månaden. 2001 gjordes de första pensionsutbetalningarna i premiepensionen. Pengarna som betalas ut kommer att öka allteftersom premiepensionssystemet fasas in. De flesta pensionärer, 80 procent, har sina pensionsmedel placerade i fondförsäkring. Den genomsnittliga behållningen på pensionärernas premiepensionskonto har ökat med 25 procent under 2014 till 65 900 kronor (52 700 kronor 2013). Det högre värdet på kontona beror på att yngre pensionärer med ett större kapital har tillkommit under året och att det har varit en positiv värdeutveckling både i traditionell försäkring och i fondförsäkring. Pensionssparare födda 1954 och som går i pension 2015 blir den första årskull som kommer att ha hela sin pension i dagens pensionssystem. Det gäller både inkomstpensionen och premiepensionen. Bland pensionärer som endast tar ut 25 procent av sin premiepension finns en överrepresentation av pensionärer från Stockholm. Av dessa tar 6,7 procent ut premiepension jämfört med 1,7 procent för hela riket. I hela landet fanns det vid årsskiftet 7 500 pensionärer med uttagsnivå 25 procent varav 5 800 bodde i Stockholms län. – Personer bosatta i Stockholm och som tar ut premiepension innan 65 års ålder benämns ibland SL-pensionärer. Det kommer sig av att dessa personer antas vilja ta del av rabatten som lokaltrafiken i Stockholm erbjuder pensionärer. Om du riskerar att bli arbetslös är det viktigt att känna till att ersättningen från a-kassan blir lägre, även om du bara tar ut en liten del av din allmänna pension, säger Monica Petersson, pensionsexpert. Premiepensionen – pensionsspararna Den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna under 2014 bidrog till att den genomsnittliga behållningen på pensionsspararnas konton ökade i värde till i snitt 122 600 kronor, jämfört med 98 900 kronor 2013. Män har drygt 20 000 kronor mer i genomsnitt på premiepensionskontot än kvinnor. En förklaring är att män är yrkesaktiva i högre grad än kvinnor och i regel har högre inkomster. Vid årsskiftet hade ett tiotal pensionssparare ett kapital som översteg en miljon kronor. 2014 hade knappt 55 procent av pensionsspararna en egen portfölj, medan de övriga hade sina medel placerade i AP7 Såfa. Andelen med egen portfölj har minskat över tid. Nedgången beror främst på att intresset att välja en egen portfölj har minskat. Genomsnittlig värdeutveckling per år för premiepensionen, inträdesår 1995–2013

I diagrammet finns en topp vid 2 procent, som representerar nya pensionssparare med inträdesår 2013.  De övriga markerade topparna består till största del av personer som har sina pengar placerade i AP7 Såfa med olika första intjänandeår.

Drygt var femte pensionssparare med egen portfölj anlitar förvaltningstjänster för sin premiepension. Kapitalet uppgår till omkring 70 miljarder kronor vilket, motsvarar 10 procent av det totala kapitalet i fondrörelsen.

Genomsnittlig värdeutveckling för pensionssparare med egen portfölj, AP7 Såfa och förvaltningstjänst, i procent
Period Egen portfölj AP7 Såfa Förvaltningstjänst
2014 18,1 27,1 15,6
Sedan start 6,4 11,1 5,5

Under 2014 har antalet fondbyten fortsatt att minska jämfört med föregående år. Under året genomfördes 832 764 fondbyten vilket motsvarar en minskning med närmare 40 procent.

– Orsak till den minskade aktiviteten under 2014 är antagligen att krav på e-legitimation infördes för fondbyten i februari 2014, säger Mats Öberg, fondchef.

Även antalet unika fondbytare har minskat från drygt 640 000 pensionssparare 2013 till drygt 450 000 år 2014. Det innebär att andelen pensionssparare och pensionärer som är aktiva och byter fonder är ungefär 6,5 procent.

Sparare som har varit helt inaktiva har haft en något bättre värdeutveckling jämfört med dem som har gjort ett fåtal byte på per år. Sparare som har gjort tre eller fler byten per år har återigen en något högre värdeutveckling per år.

Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2014