Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Upphandlingar

Pensionsmyndigheten upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. 

Både pågående och avslutade upphandlingar inom Pensionsmyndigheten (exklusive direktupphandlingar) publiceras via e-Avrop. Pensionsmyndighetens upphandlingar hos e-Avrop

Offentlighet och sekretess 

Alla statliga myndigheter omfattas av den svenska offentlighetsprincipen, vilket betyder att även anbud till upphandlingar hos Pensionsmyndigheten normalt ska göras tillgängliga för den som önskar ta del av dem.

Den som lämnar anbud vid en upphandling måste därför förstå att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med oss.

Sekretess under upphandlingstiden

Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör anbuden sekretessbelagda. Efter att vi fattat ett beslut om leverantör är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett mycket begränsade.

Särskilda behov av sekretess

Skulle behov av sekretess ändå finnas bör det, för att underlätta myndighetens prövning, i anbudet anges vad i handlingen som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga.

Avslag och överklagande

Om Pensionsmyndigheten beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas, i första hand till kammarrätten.