Ansökan om att ingå fondavtal | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansökan om att ingå fondavtal

Här finns information kring att ansöka om att skriva Fondavtal och erbjuda fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg för Premiepension. Avtalet gäller från 1 november 2018.

Fondavtalet är uppdaterad till version 2.0, observera att det är detta avtal som ska skrivas under. En översättning av fondavtalet till det engelska språket finns tillgänglig. Avtal ingås på svenska. Den engelska översättningen finns enbart som stöd och referens och har ingen bindande verkan. För vissa bilagor tillåts engelska, för specifikation se dokument "Tillåtna engelska bilagor" nedan. 

Här har vi samlat frågor och svar om fondavtalet

Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att ta emot krypterad e-post, vilket innebär att e-post som sänds kommer att vara okrypterad. Vi är tacksamma om ni inte sänder komprimerade filer (ZIP-filer).

Bakgrund till förändringar på fondtorget under 2018

Den 31 maj 2018 beslutade Sveriges riksdag att införa vissa lagändringar för ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. De nya reglerna innebär bland annat att en fondförvaltare måste ansöka hos Pensionsmyndigheten om att få ingå fondavtal och måste uppfylla nya krav för att få erbjuda sina fonder på fondtorget för premiepensionen.

För aktörer som önskar erbjuda sina fonder inom premiepensionen kommer beslut gällande ansökan att skriva fondavtal följa en förvaltningsrättslig process. Detta innebär att hantering av ansökan följer förvaltningslagen (2017:900) och att bevisbördan för att få skriva fondavtal ligger på den sökande. Fondavtalet är ett standardavtal och alla sökanden behandlas lika, i enlighet med förvaltningsrätten.

Ansökansprocessen – från ansökan till valbar fond på fondtorget

Från ansökan till valbar fond på fondtorget

Bilden nedan beskriver hur processen för ansökan om fondavtal.

1. Ansökan

Vänligen notera att det är viktigt att ni säkerställer att er ansökan innehåller alla angivna delar, då ansökningar som inte är kompletta kan komma att avvisas.

2. Granskning

Pensionsmyndigheten gör en initial granskning av ansökande fonder och fondförvaltare för att säkerställa att fonden och dess förvaltning lever upp till och har förmåga att framöver leva upp till villkoren i fondavtalet.

3. Avtal eller inte

Pensionsmyndigheten beslutar att bevilja eller avslå en ansökan. Därefter ingås ett fondavtal.

I de fall fondavtal ingåtts ska fonderna därefter etableras på premiepensionens fondplattform. Detta steg handlar om att få de praktiska delarna på plats. Det innebär att information om fonderna ska göras tillgängliga för premiepensionsspararna samt att övriga instruktionerna i anvisningen till avtalet avseende handel ska följas så att en fungerande löpande handel kan upprättas. 

4. Fonden kan handlas

När etableringen är klar kan fonden börja handlas på torget.

5. Löpande granskning

När fonden finns tillgänglig på premiepensionstorget inleds den löpande granskning som alla fonder genomgår. Om några förändringar sker gällande de uppgifter som angetts vid ansökan är det därför viktigt att ni informerar oss om detta.

Ansökan är avgiftsbelagd

Ansökan är enligt förordning (SFS 2018:1302) avgiftsbelagd.

Ansökningsavgiften för en fondförvaltares första ansökan om att få ingå ett fondavtal är 75 000 kronor. För ansökan om att få ingå ytterligare fondavtal är avgiften 10 000 kronor per fondavtal.

Exempel:

Önskar du erbjuda 10 fonder på preminpensionstorget blir ansökansavgiften således 1 x 75 000 kr + 9 x 10 000 kr = 165 000 kr.

Inbetalning av ansökningsavgift från Sverige ska göras till Bankgiro 5298-3772 eller direkt till kontonummer 12810123152 i Danske Bank. Utländska inbetalningar görs till IBAN-nummer SE1812000000012810123152, BIC/SWIFT-adress: DABASESX.

Vid ansökan för fonder som står inför sammanslagning/fusion

En fusion av fonder ska vara beslutad av en tillsynsmyndighet vid tidpunkten för ansökan för att ansökan ska behandlas. Fusionen behöver inte vara genomförd vid tidpunkten för ansökan.

Ansökan kan slutligen godkännas först när fusionen är genomförd.

Ansökan - handlingar

Vänligen notera att version 2.0 på svenska är gällande version av fondavtalet. En översättning av fondavtalet till det engelska språket finns tillgänglig. Avtal ingås på svenska. Den engelska översättningen finns enbart som stöd och referens och har ingen bindande verkan. 

Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga för att fylla i er ansökan

 1. Läs ”Instruktioner Ansökan om att ingå fondavtal”.
 2. Läs igenom Fondavtalet samt Anvisningar till Fondavtalet.
 3. Läs igenom ansökningsformuläret, del 1-4.
 4. Identifiera vilka olika kompetenser, roller och organisatoriska delar av Fondförvaltaren, och eventuellt den Företagsgrupp ni tillhör, som behöver vara del av ansökan.
 5. Identifiera om information om någon av era tredjeparter krävs, vilka i sådana fall? Om ni inte själva har denna information, ta förslagsvis tidigt kontakt med dessa och be dem om den information ni behöver.
 6. Kontrollera att en behörig ställföreträdare finns tillgänglig vid den tidpunkt ni planerar att signera och skicka in er ansökan.
 7. Kontrollera att alla de bilagor som ska biläggas ansökan finns tillgängliga.

Ansökningsformuläret – en sammanfattning

Instruktioner

Instruktionerna består bland annat av en inledande instruktion om vem som kan ansöka om att ingå fondavtal och vilka handlingar som omfattas av en ansökan.

I denna handling hittar du även instruktioner om hur ansökan samt ansökningsavgiften ska inkomma till Pensionsmyndigheten.

Ansökningsformuläret, del 1-4

 • Del 1 – Information om fondförvaltaren (sökande part)
 • Del 2 – Information om fonden
 • Del 3 – Information om Extern kapitalförvaltare (bifogas endast i de fall kapitalförvaltaren är annan part än fondförvaltaren i Del 1)
 • Del 4 – Ytterligare Extern kapitalförvaltare. (Används endast i de fall då fler än en Extern kapitalförvaltare anlitats för fonden)

Del 1 – Information om fondförvaltaren (sökande part)

I Del 1 efterfrågas information om er som sökande fondförvaltare.

Sammanfattningsvis:

 • Grunduppgifter (namn, organisationsnummer och liknande)
 • Företagsgrupp
 • Strategi och affärsmodell
 • Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet
 • Hantering av intressekonflikter
 • Tredjepartförhållanden och tredjepartsinformation
 • Marknadsföring och distribution
 • Hållbarhet

Se även information om Schematisk bild, som anvisar hur vi önskar att ni beskriver hur ni organiserat er fondförvaltande verksamhet och, i förekommande fall, er Företagsgrupp.

För att fylla i Del 1 av ansökan kan flera delar av er verksamhet behöva involveras.

Inledningsvis i Del 1 finns även utrymme för att ange de fonder Fondförvaltaren vid detta ansökningstillfälle ansöker om att ingå fondavtal för.

I denna del av ansökan har vi också lagt in en sammanställning av vissa grundvillkor. Syftet med detta stycke är att ni som sökande snabbt ska kunna kontrollera att ni uppfyller dessa villkor och att ett fortsatt arbete med att ansöka om att ingå Fondavtal är givande.

Del 2 – Information om fonden

I Del 2 efterfrågas information om den fond som ni önskar ingå fondavtal för.

Sammanfattningsvis:

 • Fondhistorik
 • Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess
 • Fondinnehav
 • Värderingsprinciper vid onoterade eller svårvärderade tillgångar
 • Motpartsrisk
 • Avgifter
 • Hållbarhet
 • Distribution och marknadsföring inom premiepensionen

Del 3 – Information om ev. Extern kapitalförvaltare

Del 3 behöver endast fyllas i av de sökande där hela eller delar av kapitalförvaltningen av fonden ni ansöker om att ingå fondavtal för utförs av en Extern kapitalförvaltare (se definitioner i Fondavtalet).

Om ni som söker har anlitat ett flertal Externa kapitalförvaltare kan arbetet med Del 3 bli omfattande. En Del 3 ska fyllas i för varje Extern kapitalförvaltare, även i de fall uppdraget är en mycket begränsad del av fondens förvaltning.

Sammanfattning av information inom Del 3:

 • Grunduppgifter
 • Uppdragsavtalet
 • Verksamhetshistorik
 • Ägarförhållanden
 • Nyckelpersoner
 • Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet
 • Hantering av intressekonflikter (övergripande)
 • Hållbarhet

Del 4 – Ytterligare Extern kapitalförvaltare

I del 4 - Ytterligare Extern kapitalförvaltare efterfrågas samma typ av information som i Del 3  – Information om ev. Extern kapitalförvaltare. Del 4 används endast i de fall fondförvaltaren anlitat fler än en Extern kapitalförvaltare för den fond för vilken ansökan om att ingå fondavtal avser.

Ansökan - schematisk bild

Exempel på schematisk översiktsbild över fondförvaltarens förvaltningsstruktur ges nedan. 

Nedan ges exempel på hur ni kan utforma den efterfrågade schematiska bilden av er förvaltningsstruktur. Den schematiska bilden syftar till att ge en överblick över er förvaltningsstruktur samt att tydliggöra vilka funktioner som bedrivs i egen regi och vilka funktioner som bedrivs med hjälp av tredje part. Utgångspunkten i översikten ska vara ansökande part (fondförvaltaren).  Nedan angiven information ska även framgå av den schematiska bilden.

 • Eventuell uppdragsgivare (främst aktuell för den typ av sökande som i dagligt tal benämns som fondhotell)
 • Förvaringsinstitut
 • Paying agent (när tillämpligt)
 • Ansvarig legal enhet för: kapitalförvaltning, riskhantering, fondadministration, samt fonddistribution (i egen regi eller genom uppdragsavtal)
 • Nationell hemvist
 • Tillstånd från tillsynsmyndighet för de olika legala enheterna

Exempel 1. Fondförvaltaren och ansökande part är ett svenskt fondbolag som förvaltar egna fonder men har delegerat kapitalförvaltning, fondadministration och distribution.

Exempel 2. Fondförvaltaren och ansökande part är ett utländskt förvaltningsbolag (Managment Company) som har delegerat kapitalförvaltning, fondadministration och fonddistribution

Ansökan - Checklista att gå igenom innan ni skickar in ansökan

Checklistan finns som stöd och är inte fullständig för alla typer av sökande. Säkerställ att ni kompletterar listan utifrån de ansökningar ni inkommer med.

 • Har behörig ställföreträdare skrivit under två avtal per ansökan enligt instruktioner?
 • Har behörig ställföreträdare paraferat samtliga sidor på fondavtalen?
 • Finns handling som styrker ställföreträdares behörighet att företräda fondförvaltaren?
 • Finns namnteckningsprov?
 • Är alla fält i samtliga ansökningar (Del 1-4) ifyllda? (kan fyllas för varje ansökan eller hänvisas till annan ansökan)
 • Har samtliga ansökningar signerats?
 • Har ni betalat en korrekt avgift?
 • Finns schematisk bild över företagsgrupp samt Fondförvaltarens förvaltningsstruktur?
 • Finns en förteckning över styrelsemedlemmar, suppleanter och ledande befattningshavare (för såväl Fondförvaltaren som ev. Externa kapitalförvaltare)?
 • Finns årsredovisningar för de tre senaste åren för Fondförvaltaren?
 • Finns årsredovisningar för de tre senaste åren för alla Extern kapitalförvaltare?
 • Finns informationsbroschyr samt ett faktablad på svenska (KIID) för samtliga fonder?
 • Finns de tre senaste årsberättelserna för samtliga fonder?
 • Finns förteckning över dagar som fond kommer vara stängd för handel?
 • Finns förteckning över behöriga att företräda fondförvaltaren vid handel?
 • Finns efterfrågad information om hållbarhet?
 • Finns ifylld bilaga Administrativ information avseende Fondförvaltare?
 • Finns ifylld bilaga Administrativ information avseende Fond?
 • Finns en ifylld Beställning SecureID-dosa Fondhandel?
 • Finns en ifylld Beställning SecureID-dosa Fondinfo?
 • Har ni namngivit filerna som skickas in elektroniskt enligt beskrivningen i instruktionen? 

Om du har frågor

Om ni har frågor gällande formuläret eller ansökansprocessen vill vi gärna svara på dem. Frågor skickas fundselection@pensionsmyndigheten.se