Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansökan om att ingå fondavtal

Här finns information kring att ansöka om att skriva Fondavtal och erbjuda fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg för Premiepension. Reviderat fondavtal träder i kraft 2021-04-01.

Reviderat fondavtal gällande från den 1 april 2021

Pensionsmyndigheten har genomfört en revidering av nuvarande fondavtal. Det reviderade fondavtalet 3.0 gäller från och med den 1 april 2021. Om man idag har ett gällande fondavtal med Pensionsmyndigheten, behövs ingen ny underskrift för att det justerade fondavtalet ska bli gällande.

En översättning av fondavtalet till det engelska språket finns tillgänglig. Avtal ingås på svenska. Den engelska översättningen finns enbart som stöd och referens och har ingen bindande verkan. 

Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att ta emot krypterad e-post, vilket innebär att e-post som sänds kommer att vara okrypterad. Vi är tacksamma om ni inte sänder komprimerade filer (ZIP-filer).

Kommentarer på de större ändringarna i det reviderade fondavtalet

Fondavtalet villkor 2.1

I syfte att ytterligare säkerställa konsumentskyddet utökar myndigheten skyldigheten att lämna viss information under ansökningsförfarandet, t.ex. för de fall då förvaltningsuppdraget har delegerats eller om fonden är en matarfond. De avtalsvillkor som reglerar informationsgivning vid ansökan har, för att bli mer lättöverskådligt, i den mån det är möjligt samlats ihop i ett och samma avtalsvillkor.

Fondavtalet villkor 2.2

Pensionsmyndigheten inför ett tillägg för att förtydliga att en fondförvaltare inte förväntas bryta mot tillämplig lagstiftning för att efterleva villkoren i fondavtalet. Eventuella hinder eller begränsningar på grund av tillämplig lagstiftning eller andra tvingande regelverk ska beaktas i erforderlig utsträckning.

Fondavtalet villkor 3.1

Pensionsmyndigheten förtydligar att en fondförvaltare ska efterkomma vad som anges i myndighetens vid var tid gällande anvisningar till fondavtalet samt administrativa instruktioner i övrigt.

Fondavtalet villkor 3.6.1

Pensionsmyndigheten inför ett avtalsvillkor avseende det krav på verksamhetshistorik som enligt författning ska omfatta minst tre år. Villkoret, som inte utgör något avsteg från vad myndigheten anser gäller redan idag, innebär att en fondförvaltare i anslutning till myndighetens prövning av ansökan ska ha haft tillstånd att bedriva fondverksamhet samt förvaltat en eller flera UCITS-fonder under en sammanhängande period om minst tre år.

Fondavtalet villkor 3.9 och 3.11

Rätten till Pensionsmyndighetens informationsinhämtning förtydligas och breddas av konsumentskyddande skäl även under avtalstiden. Föreslagna ändringar innebär i princip att en fondförvaltare ska lämna den information som Pensionsmyndigheten bedömer att den behöver för att kunna utföra erforderliga granskningar och kontrollera fondavtalets efterlevnad.

Fondavtalet villkor 3.10 och 3.13

Villkoren som reglerar fondförvaltarnas skyldighet att lämna information om ändrade förhållanden förtydligas. Det införs en tydligare uppdelning av regleringen avseende information om ändringar hänförliga till fonden respektive till fondförvaltarens organisation och verksamhet. Myndigheten inför även exempel på vilken typ av information som omfattas av respektive villkor samt justerar de tidpunkter som ligger till grund för när tidsfristen att informera myndigheten börjar löpa.

Fondavtalet villkor 3.20.2

Myndighetens ändring av villkoret, som reglerar vissa krav inom ramen för hållbarhet, är en direkt följd av nya EU regler om hållbarhetsrelaterade upplysningar och därtill anpassad nationell lagstiftning.

Fondavtalet villkor 4.4

Skrivning införs i fondavtalet i syfte att upplysa fondförvaltare om vad som redan gäller enligt författning avseende fondförvaltares skyldighet att utge betalning av vissa särskilda avgifter och kostnader.  

Fondavtalet villkor 7.1

Myndigheten inför reglering kring den löpande kommunikationen med myndigheten inom ramen för fondavtalet, som i första hand ska ske via e-post.

Fondavtalet villkor 7.3

Nya grunder för uppsägning av fondavtalet och mer flexibla uppsägningstider införs, både för Pensionsmyndigheten och fondförvaltare.

Fondavtalet villkor 7.6

Myndigheten förtydligar att ett fondavtal inte kan överlåtas från en fondförvaltare till någon annan. En fondförvaltare som övertar förvaltningen av en fond som fortsatt ska omfattas av ett fondavtal måste därför ansöka om att få ingå fondavtal avseende fonden. Pensionsmyndigheten inför en skyldighet att, solidariskt med tidigare fondförvaltare, fullgöra förpliktelser hänförliga till fonden och dess förvaltning under tidigare fondavtal.  

Bilaga A. Prisreduktion villkor 4.1

Avgifter i de fonder som fondmedlen placeras i ska alltid medräknas i en fonds årliga avgift oavsett innehavets storlek. Med andra ord avskaffas den nuvarande avgränsningen till fondinnehav överstigande 10 procent.

Bilaga A. Prisreduktion villkor 6.2

De maximala nivåerna (taknivåer) för den totala kostnadsuttagskvoten (TK) sänks från 2,25 procent till 2,0 procent för aktiefonder och från 1,5 procent till 1,25 procent för övriga fonder. För den del av TK som överstiger taknivån är prisreduktionen

100 procent. Taknivån för räntefonder är oförändrad.

Bilaga A. Prisreduktion villkor 6.3.2

Det fria kostnadsuttaget, som inte omfattas av prisreduktion, sänks för aktiefonder från 0,15 procent till 0,11 procent, för övriga fonder från 0,15 procent till 0,09 procent samt för räntefonder från 0,10 procent till 0,07 procent.

Bilaga A. Prisreduktion villkor 6.3.4

Rabattnivån för innehav hos respektive förvaltargrupp i intervallet 0–1 000 MSEK höjs från 65% till 70%.

Orsakerna till förändringarna av prisreduktionen är främst att Pensionsmyndigheten bedömer att dagens nivåer är för låga mot bakgrund av utvecklingen av fondavgifter på marknaden tillsammans med den stora ökningen av förvaltat kapital inom premiepensionssystemet över tid.

Bilaga B. Handel i fonder villkor 5.2

Begränsningar i nuvarande fondavtal avseende en fondförvaltares tillämpning av ”swing pricing” tas bort.

Bilaga C. God sed på premiepensionsområdet, villkor 2.2

Myndigheten justerar befintligt villkor avseende verksamhetshistorik för externa kapitalförvaltare och inför en begränsad möjlighet att göra avsteg från villkoret för att t.ex. möjliggöra verksamhetsövergång vid intern omorganisation.

Bilaga C. God sed på premiepensionsområdet villkor 3.2 första stycket iv

Myndigheten inför ytterligare exempel på vad som kan utgöra en olämplig fond inom premiepensionssystemet i form av vissa associationsrättsliga strukturer (fondföretag) som kan leda till svårhanterliga intressekonflikter.

Bilaga C. God sed på premiepensionsområdet villkor 3.4 andra stycket vi

Pensionsmyndigheten inför exempel avseende vilka innehav i egna fonder som myndigheten kan komma att acceptera i syfte att öka förutsebarheten och tydliggöra vilka krav som myndigheten ställer.

Bakgrund till förändringar på fondtorget under 2018

Den 31 maj 2018 beslutade Sveriges riksdag att införa vissa lagändringar för ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. De nya reglerna innebär bland annat att en fondförvaltare måste ansöka hos Pensionsmyndigheten om att få ingå fondavtal och måste uppfylla nya krav för att få erbjuda sina fonder på fondtorget för premiepensionen.

För aktörer som önskar erbjuda sina fonder inom premiepensionen kommer beslut gällande ansökan att skriva fondavtal följa en förvaltningsrättslig process. Detta innebär att hantering av ansökan följer förvaltningslagen (2017:900) och att bevisbördan för att få skriva fondavtal ligger på den sökande. Fondavtalet som trädde i kraft 1 november 2018 är ett standardavtal och alla sökanden behandlas lika, i enlighet med förvaltningsrätten.

Ansökansprocessen – från ansökan till valbar fond på fondtorget

Från ansökan till valbar fond på fondtorget

Bilden nedan beskriver hur processen för ansökan om fondavtal.

1. Ansökan

Vänligen notera att det är viktigt att ni säkerställer att er ansökan innehåller alla angivna delar, då ansökningar som inte är kompletta kan komma att avvisas.

2. Granskning

Pensionsmyndigheten gör en initial granskning av ansökande fonder och fondförvaltare för att säkerställa att fonden och dess förvaltning lever upp till och har förmåga att framöver leva upp till villkoren i fondavtalet.

3. Avtal eller inte

Pensionsmyndigheten beslutar att bevilja eller avslå en ansökan. Därefter ingås ett fondavtal.

I de fall fondavtal ingåtts ska fonderna därefter etableras på premiepensionens fondplattform. Detta steg handlar om att få de praktiska delarna på plats. Det innebär att information om fonderna ska göras tillgängliga för premiepensionsspararna samt att övriga instruktionerna i anvisningen till avtalet avseende handel ska följas så att en fungerande löpande handel kan upprättas. 

4. Fonden kan handlas

När etableringen är klar kan fonden börja handlas på torget.

5. Löpande granskning

När fonden finns tillgänglig på premiepensionstorget inleds den löpande granskning som alla fonder genomgår. Om några förändringar sker gällande de uppgifter som angetts vid ansökan är det därför viktigt att ni informerar oss om detta.

Vid ansökan för fonder som står inför sammanslagning/fusion

En fusion av fonder ska vara beslutad av en tillsynsmyndighet vid tidpunkten för ansökan för att ansökan ska behandlas. Fusionen behöver inte vara genomförd vid tidpunkten för ansökan.

Ansökan kan slutligen godkännas först när fusionen är genomförd.

Ansökan - handlingar

Vänligen notera att version 2.0 på svenska är gällande version av fondavtalet. En översättning av fondavtalet till det engelska språket finns tillgänglig. Avtal ingås på svenska. Den engelska översättningen finns enbart som stöd och referens och har ingen bindande verkan. 

Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga för att fylla i er ansökan

 1. Läs ”Instruktioner Ansökan om att ingå fondavtal”.
 2. Läs igenom Fondavtalet samt Anvisningar till Fondavtalet.
 3. Läs igenom ansökningsformuläret, del 1-4.
 4. Identifiera vilka olika kompetenser, roller och organisatoriska delar av Fondförvaltaren, och eventuellt den Företagsgrupp ni tillhör, som behöver vara del av ansökan.
 5. Identifiera om information om någon av era tredjeparter krävs, vilka i sådana fall? Om ni inte själva har denna information, ta förslagsvis tidigt kontakt med dessa och be dem om den information ni behöver.
 6. Kontrollera att en behörig ställföreträdare finns tillgänglig vid den tidpunkt ni planerar att signera och skicka in er ansökan.
 7. Kontrollera att alla de bilagor som ska biläggas ansökan finns tillgängliga.

Ansökningsformuläret – en sammanfattning

Instruktioner

Instruktionerna består bland annat av en inledande instruktion om vem som kan ansöka om att ingå fondavtal och vilka handlingar som omfattas av en ansökan.

I denna handling hittar du även instruktioner om hur ansökan samt ansökningsavgiften ska inkomma till Pensionsmyndigheten.

Ansökningsformuläret, del 1-4

 • Del 1 – Information om fondförvaltaren (sökande part)
 • Del 2 – Information om fonden
 • Del 3 – Information om Extern kapitalförvaltare (bifogas endast i de fall kapitalförvaltaren är annan part än fondförvaltaren i Del 1)
 • Del 4 – Ytterligare Extern kapitalförvaltare. (Används endast i de fall då fler än en Extern kapitalförvaltare anlitats för fonden)

Del 1 – Information om fondförvaltaren (sökande part)

I Del 1 efterfrågas information om er som sökande fondförvaltare.

Sammanfattningsvis:

 • Grunduppgifter (namn, organisationsnummer och liknande)
 • Företagsgrupp
 • Strategi och affärsmodell
 • Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet
 • Hantering av intressekonflikter
 • Tredjepartförhållanden och tredjepartsinformation
 • Marknadsföring och distribution
 • Hållbarhet

Se även information om Schematisk bild, som anvisar hur vi önskar att ni beskriver hur ni organiserat er fondförvaltande verksamhet och, i förekommande fall, er Företagsgrupp.

För att fylla i Del 1 av ansökan kan flera delar av er verksamhet behöva involveras.

Inledningsvis i Del 1 finns även utrymme för att ange de fonder Fondförvaltaren vid detta ansökningstillfälle ansöker om att ingå fondavtal för.

I denna del av ansökan har vi också lagt in en sammanställning av vissa grundvillkor. Syftet med detta stycke är att ni som sökande snabbt ska kunna kontrollera att ni uppfyller dessa villkor och att ett fortsatt arbete med att ansöka om att ingå Fondavtal är givande.

Del 2 – Information om fonden

I Del 2 efterfrågas information om den fond som ni önskar ingå fondavtal för.

Sammanfattningsvis:

 • Fondhistorik
 • Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess
 • Fondinnehav
 • Värderingsprinciper vid onoterade eller svårvärderade tillgångar
 • Motpartsrisk
 • Avgifter
 • Hållbarhet
 • Distribution och marknadsföring inom premiepensionen

Del 3 – Information om ev. Extern kapitalförvaltare

Del 3 behöver endast fyllas i av de sökande där hela eller delar av kapitalförvaltningen av fonden ni ansöker om att ingå fondavtal för utförs av en Extern kapitalförvaltare (se definitioner i Fondavtalet).

Om ni som söker har anlitat ett flertal Externa kapitalförvaltare kan arbetet med Del 3 bli omfattande. En Del 3 ska fyllas i för varje Extern kapitalförvaltare, även i de fall uppdraget är en mycket begränsad del av fondens förvaltning.

Sammanfattning av information inom Del 3:

 • Grunduppgifter
 • Uppdragsavtalet
 • Verksamhetshistorik
 • Ägarförhållanden
 • Nyckelpersoner
 • Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet
 • Hantering av intressekonflikter (övergripande)
 • Hållbarhet

Del 4 – Ytterligare Extern kapitalförvaltare

I del 4 - Ytterligare Extern kapitalförvaltare efterfrågas samma typ av information som i Del 3  – Information om ev. Extern kapitalförvaltare. Del 4 används endast i de fall fondförvaltaren anlitat fler än en Extern kapitalförvaltare för den fond för vilken ansökan om att ingå fondavtal avser.

Ansökan - schematisk bild

Exempel på schematisk översiktsbild över fondförvaltarens förvaltningsstruktur ges nedan. 

Nedan ges exempel på hur ni kan utforma den efterfrågade schematiska bilden av er förvaltningsstruktur. Den schematiska bilden syftar till att ge en överblick över er förvaltningsstruktur samt att tydliggöra vilka funktioner som bedrivs i egen regi och vilka funktioner som bedrivs med hjälp av tredje part. Utgångspunkten i översikten ska vara ansökande part (fondförvaltaren).  Nedan angiven information ska även framgå av den schematiska bilden.

 • Eventuell uppdragsgivare (främst aktuell för den typ av sökande som i dagligt tal benämns som fondhotell)
 • Förvaringsinstitut
 • Paying agent (när tillämpligt)
 • Ansvarig legal enhet för: kapitalförvaltning, riskhantering, fondadministration, samt fonddistribution (i egen regi eller genom uppdragsavtal)
 • Nationell hemvist
 • Tillstånd från tillsynsmyndighet för de olika legala enheterna

Exempel 1. Fondförvaltaren och ansökande part är ett svenskt fondbolag som förvaltar egna fonder men har delegerat kapitalförvaltning, fondadministration och distribution.

Exempel 2. Fondförvaltaren och ansökande part är ett utländskt förvaltningsbolag (Managment Company) som har delegerat kapitalförvaltning, fondadministration och fonddistribution

Ansökan - Checklista att gå igenom innan ni skickar in ansökan

Checklistan finns som stöd och är inte fullständig för alla typer av sökande. Säkerställ att ni kompletterar listan utifrån de ansökningar ni inkommer med.

 • Har behörig ställföreträdare skrivit under två avtal per ansökan enligt instruktioner?
 • Har behörig ställföreträdare paraferat samtliga sidor på fondavtalen?
 • Finns handling som styrker ställföreträdares behörighet att företräda fondförvaltaren?
 • Finns namnteckningsprov?
 • Är alla fält i samtliga ansökningar (Del 1-4) ifyllda? (kan fyllas för varje ansökan eller hänvisas till annan ansökan)
 • Har samtliga ansökningar signerats?
 • Har ni betalat en korrekt avgift?
 • Finns schematisk bild över företagsgrupp samt Fondförvaltarens förvaltningsstruktur?
 • Finns en förteckning över styrelsemedlemmar, suppleanter och ledande befattningshavare (för såväl Fondförvaltaren som ev. Externa kapitalförvaltare)?
 • Finns årsredovisningar för de tre senaste åren för Fondförvaltaren?
 • Finns årsredovisningar för de tre senaste åren för alla Extern kapitalförvaltare?
 • Finns informationsbroschyr samt ett faktablad på svenska (KIID) för samtliga fonder?
 • Finns de tre senaste årsberättelserna för samtliga fonder?
 • Finns förteckning över dagar som fond kommer vara stängd för handel?
 • Finns förteckning över behöriga att företräda fondförvaltaren vid handel?
 • Finns efterfrågad information om hållbarhet?
 • Finns ifylld bilaga Administrativ information avseende Fondförvaltare?
 • Finns ifylld bilaga Administrativ information avseende Fond?
 • Finns en ifylld Beställning SecureID-dosa Fondhandel?
 • Finns en ifylld Beställning SecureID-dosa Fondinfo?
 • Har ni namngivit filerna som skickas in elektroniskt enligt beskrivningen i instruktionen? 

Om du har frågor

Om ni har frågor gällande formuläret eller ansökansprocessen vill vi gärna svara på dem. Frågor skickas fundselection@pensionsmyndigheten.se

Här har vi samlat frågor och svar om fondavtalet