Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fondavtal

Här finns information om fondavtal för premiepensionens fondtorg. 

Fondtorgsnämnden har den  1 april 2024 uppdaterat fondavtalet till version 6.0. Avtalet med tillhörande bilagor finns på:

Fondtorgsnämndens webbplats

När fonden blivit valbar på fondtorget kommer myndigheten att löpande granska att fonden och fondförvaltaren uppfyller kraven i socialförsäkringsbalken och villkoren i fondavtalet.

Om några förändringar sker gällande de uppgifter som angetts vid ansökan, och som därmed legat till grund för Pensionsmyndighetens bedömning och beslut att låta fondförvaltaren erbjuda en fond på premiepensionens fondtorg, är det viktigt att myndigheten informeras om detta.

Under avtalstiden erlägger fondförvaltaren en årlig granskningsavgift som i dagsläget uppgår till 32 000 kronor per fond. Därutöver står fondförvaltaren kostnaden för de eventuella brevutskick till premiepensionssparare som sker med anledning av informationsbehov relaterat till exempelvis fondhändelser eller andra åtgärder från fondförvaltaren.

Den modell för prisreduktion som tillämpas enligt fondavtalet, och som beskrivs utförligt i fondavtalets bilaga A, medför att fondförvaltaren varje kvartal får en faktura från Pensionsmyndigheten. Fakturabeloppet motsvarar den beräknade reduktionen av avgifter som fondförvaltaren enligt fondavtalet ska lämna till myndigheten. Efter prisreduktion kan en fonds avgift högst uppgå till 0,68 procent för en aktiefond, 0,35 procent för en räntefond och 0,44 procent för övriga fonder (blandfonder och generationsfonder).

Storleken på prisreduktionen beror även bland annat på hur stort belopp Pensionsmyndigheten har placerat hos respektive förvaltargrupp.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan premiepensionsspararen se både fondens årliga avgift och den avgift spararen erlägger justerat för prisreduktionen.

Handel och administration

All handel med fondandelar sker via Pensionsmyndighetens system Focus. Fondförvaltaren ska löpande och med viss frekvens rapportera till exempel avgiftsuttag, kostnader i fonden, accept av handelsorder, andelskurser (NAV), bekräftelse på genomförd handelsorder, information om handelsdagar, redovisning av innehav och eventuell utdelning från fond.

Detta sker till stor del manuellt eftersom Pensionsmyndigheten inte har en automatiserad fondhandel. Pensionsmyndigheten ställer krav på daglig handel med undantag av vad som framgår av fondens handelskalender. De närmare kraven avseende rapportering framgår av fondavtalet, se särskilt Bilaga B, samt i Focusmanualen. 

Löpande information

Under avtalstiden åligger det fondförvaltaren att löpande lämna viss information till Pensionsmyndigheten enligt vad som framgår av villkoren av fondavtalet.

Pensionsspararna har möjlighet att få information om enskilda fonder samt att genomföra jämförelser av olika slag på Pensionsmyndighetens webbplats. Pensionsmyndigheten samlar därför in, bearbetar och kvalitetssäkrar fondinformationen. Insamlingen av data sker genom ett webbgränssnitt där fondförvaltaren ansvarar för och själv matar in uppgifterna. Information om hur registreringen går till finns i Focusmanualen.

I Focus Fundinfo ska fondförvaltare även uppdatera viss information med visst tidsintervall. Alla texter ska presenteras på svenska.

Uppdatering av fondinformation med tidsintervaller
Frekvens
Uppgift
Initialt
 • Historiska utdelningsjusterade NAV
Initialt och vid ändring
 • En kortfatttad och mer utförlig beskrivning av fondens placeringsinriktning
 • Beskrivning av målgrupp, mål med placeringen och vilken typ av värdepapper fonden investerar i
 • Information om när ansvarig förvaltare tillträdde, namn och förvaltningserfarenhet
 • Hållbarhetsinformation
Kvartalsvis
 • Normalt antal värdepapper i fondens portfölj
 • Tio största innehav i fonden
 • Portföljens branschfördelning
 • Kvartalsvisa avgifter
Årligen
 • Fondförmögenhet och omsättningshastighet
 • Hållbarhetsinformation
 • Årsvisa avgifter

Löpande granskning

För att leva upp till fondavtalet ska fondförvaltaren utöver den löpande informationsgivningen även informera om fondhändelser och andra förändringar av betydelse för avtalsrelationen.

Informationsplikten inkluderar även förhållanden som gäller extern kapitalförvaltare, eventuell mottagarfond och dess fondförvaltare samt närstående aktörer.

Pensionsmyndigheten ska utan dröjsmål informeras om till exempel:

 • Rättsrelaterade incidenter såsom sanktioner och förelägganden från myndighet, tillståndsfrågor av betydelse.
 • Förändringar i fondens placeringsinriktning, byte av jämförelseindex, om förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet understiger det lagstadgade kravet om 500 MSEK.
 • Handelsfrågor som kan leda till problem i samband med orderläggning såsom bristande likviditet på relevanta marknader, andelstekniska frågor såsom split/uppdelning av andelar, handelsstopp i samband med till exempel fusioner.
 • Sammanläggningar av fonder (fusioner) och överlåtelse av förvaltningen av fond.
 • Förändringar i fondbestämmelser och informationsbroschyrer.
 • Förändringar i ägarstruktur, styrelsesammansättning, ledningsgrupp och ansvariga för kontrollfunktioner.
 • Beroenden och intressekonflikter.
 • Eventuella synpunkter förvaringsinstitutet framfört gällande till exempel värderingsfrågor.
 • Byte av extern kapitalförvaltare, förvaringsinstitut, administrationsbolag.
 • Ändrade avgifter och ersättningsmodeller.

Vänligen notera att Pensionsmyndigheten inte lämnar några förhandsbesked om specifika frågor. Svaren i frågor och svar är endast vägledande. Pensionsmyndighetens slutliga bedömning framgår av dess beslut i varje enskilt ärende.

Information till Pensionsmyndigheten

Fondavtalet innehåller ett antal villkor om en fondförvaltares skyldighet att lämna viss information till Pensionsmyndigheten, ibland inom viss angiven tid.

Fondförvaltaren ska bland annat underrätta Pensionsmyndigheten om sådana viktigare förändringar avseende fonden och Fondförvaltarens organisation och verksamhet med mera som har betydelse för fondavtalet och samarbetet med Pensionsmyndigheten.

Informationsplikten kan avse till exempel sanktioner och utredningar, byte av Extern kapitalförvaltare, nya ägare eller styrelseledamöter och kan även omfatta omständigheter hänförliga till exempelvis närstående aktörer och Externa kapitalförvaltare.

Anledningen till att myndigheten behöver ha viss information ä både för att kunna säkerställa avtalsefterlevnad avseende till exempel lämplighet samt även för att myndigheten i egenskap av försäkringsgivare och plattformsägare ska kunna verkställa nödvändiga förändringar i myndighetens system.

Myndigheten ska även skriftligen informera berörda pensionssparare om sådana ändringar som Pensionsmyndigheten bedömer kan vara av betydelse för pensionsspararnas fondval.

Varför beläggs en fond med köpstopp och vad innebär det?

En fond kan till exempel beläggas med köpstopp under tiden Pensionsmyndigheten granskar en ny omständighet i förhållande till fondavtalets villkor, om en fondförvaltare eller fond bedöms bryta mot ett avtalsvillkor eller om ett fondavtal har sagts upp tex i anledning av en fusion och fondens sista handelsdag har passerat. Ett köpstopp innebär att fonden för tillfället inte är valbar för pensionsspararna och att det inte placeras några nya medel i fonden.  

Vad är en förvaltargrupp och på vilket sätt har det betydelse?

En förvaltargrupp utgörs av en grupp av fonder som har en marknadsföringsmässig och/eller varumärkesmässig koppling via fondförvaltare, extern kapitalförvaltare eller företagsgrupp. Pensionsmyndighetens beslut om vilken förvaltargrupp en fond ska tillhöra kan inverka på beräkningen av den prisreduktion som berörda förvaltare ska erlägga till Pensionsmyndigheten.

Vad händer om en fond har mindre än 500 miljoner kronor i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet?

För att få verka på fondtorget ska en fond ha minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. Det är ett lagkrav såväl som ett avtalsvillkor.

Storleken på kapitalet ska vara uppfyllt vid tidpunkten för prövningen av en fondförvaltares ansökan och därefter löpande under avtalstiden. Kapital från fondförvaltarens egna fonder och från fonder inom den företagsgrupp eller förvaltargrupp som fondförvaltaren ingår i får inte medräknas i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. Motsvarande gäller en eventuell extern kapitalförvaltares fonder.

Om en fond som omfattas av fondavtal vid någon tidpunkt har mindre förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet än kravet utgör det ett avtalsbrott och fondförvaltaren ska utan dröjsmål informera Pensionsmyndigheten om omständigheten. Om det externt förvaltade kapitalet inte återställs inom viss tid kan fondavtalet komma att sägas upp.  

Vad krävs för att avkastningshistorikens ska vara relevant och representativ?

Kravet på relevant och representativ avkastningshistorik innebär att fondens placeringsinriktning, riskprofil etc. enligt Pensionsmyndighetens bedömning inte får ha förändrats eller förändras på ett väsentligt sätt under de senaste tre åren. Syftet är att fonden och dess förvaltning ska kunna bedömas.

För att uppfylla god sed på premiepensionsområdet ska fonden även löpande under avtalstiden uppfylla kravet på minst tre års sammanhängande, relevant och representativ avkastningshistorik.

Pensionsmyndigheten granskar därför framför allt fondens fondbestämmelser, årsberättelser, portföljsammansättning och jämförelseindex. Särskild fokus läggs på tillgångsslag, inriktning visst geografiskt område eller bransch, fördelning små/medelstora /stora bolag, duration, mm som inte rimmar med fondens placeringsinriktning, det sätt på vilket fonden har marknadsförts eller det konsumentskyddsperspektiv som myndigheten har att beakta.

Vilka krav ställer Pensionsmyndigheten på hållbarhetsarbetet i fondens förvaltning?

Pensionsmyndighetens minimikrav är att alla fondförvaltare och externa kapitalförvaltare som i någon del utför kapitalförvaltning i fonden eller i de eventuella andra fonder som fonden investerar i, ska ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI), eller omfattas av det undertecknande av PRI som har gjorts av en annan juridisk person inom fondförvaltarens respektive den externa kapitalförvaltarens företagsgrupp. Vidare är det ett lagkrav och en förutsättning för att få ingå ett fondavtal att fondförvaltarna lämnar och åtar sig att lämna den information som framgår av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Pensionsmyndigheten kan även efterfråga annan information kring en fondförvaltares hållbarhetsarbete m.m. Informationen ska i första hand lämnas av fondförvaltaren via myndighetens webbplats.

Kundkännedom Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är andelsägare och därmed kund hos de fondförvaltare som erbjuder fonder på torget. Pensionsmyndigheten kan av denna anledning bli föremål för en fondförvaltares frågor kring exempelvis kundkännedom och penningtvätt. Premiepensionssystemet är ett slutet system och pengarna kommer ursprungligen från de sociala pensionsavgifter som arbetsgivare betalar in till Skatteverket baserat på inkomst. För mer information kontakta Pensionsmyndigheten. 

Hur definieras extern kapitalförvaltare?

Extern kapitalförvaltare är en juridisk person som fondförvaltaren anlitar eller samarbetar med för kapital- och fondförvaltningstjänster. Benämns ofta investment manager på engelska. Extern kapitalförvaltare och fondförvaltare kan ingå i samma företagsgrupp.

Vad händer vid byte av extern kapitalförvaltare?

En fondförvaltare ska informera Pensionsmyndigheten om byte eller tillägg av fondens externa kapitalförvaltare så att myndigheten dels kan bedöma om den externa kapitalförvaltaren uppfyller villkoren i fondavtalet, dels kan justera i sina system.

Varför anser Pensionsmyndigheten att det är olämpligt med vissa innehav i egna fonder?

Olämpliga placeringar strider mot god sed på premiepensionsområdet. Som olämpliga placeringar ses därvid bland annat placeringar i fonder inom samma företagsgrupp eller extern kapitalförvaltarens företagsgrupp (matarfonder och placeringar som grundas på en objektiv analys undantagna). Skälet till detta är risken för svårkontrollerade intressekonflikter. Exempel på sådana innehav som kan komma att tillåtas är avgiftsbefriade indexfonder och fonder där placeringen endast syftar till att tillfälligt förvalta fondens likviditet.

Hur avslutar man ett fondavtal?

Fondavtalet löper tills vidare. En part har alltid rätt att säga upp fondavtalet med iakttagande av de uppsägningstider som framgår av fondavtalet. Vid inträffandet av vissa särskilda omständigheter som gör att fonden eller fondförvaltaren inte längre kan delta på fondtorget åligger det fondförvaltaren att informera Pensionsmyndigheten om detta och säga upp fondavtalet. Innan fondavtalet upphör ska bland annat en plan för avveckling tas fram och genomföras samt ska Pensionsmyndigheten informera berörda pensionssparare.