Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tillgänglighetsredogörelse för pensionsmyndigheten.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kontaktar oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för webbplatsen och vårt mål är att så många besökare som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur pensionsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pensionsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.

Rapportera brister till oss

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen bättre. På den här sidan listar vi de tillgänglighetsproblem och brister som vi känner till. 

Meddela gärna oss om du hittar fler problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det underlättar för oss i vårt arbete framåt att rätta brister och tillgänglighetsanpassa.Kontakta oss via formulär

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

På vissa sidor används ej korrekt HTML, vilket kan försämra upplevelsen för användare med skärmläsare. Vi åtgärdar detta löpande.

Ett fåtal sidor med formulär där du fyller i uppgifter kan vara svåra att använda med uppläsande hjälpmedel. Knappar och val kan sakna uppläsningsbara eller unika etiketter och möjlighet till förifylld text kan saknas eller vara felaktig. Detta åtgärdas löpande.

Vissa statusmeddelanden presenteras inte för hjälpmedel utan att få fokus. Exempel är våra enkäter och funktionen Tyck till. Vi arbetar med att rätta dessa brister tillsammans med tjänsteleverantören.

Vid inloggning via dator med mobilt BankID finns en tidsgränsför QR-koden. På grund av säkerhetsskäl är tidsgränsen inte möjlig att stänga av eller justera.

Som inloggad på pensionsmyndigheten.se kan funktion för att hoppa direkt till innehåll saknas på vissa sidor.

Det förekommer sidor där rubriker, sidtitlar och/eller etiketter inte alltid är uppmärkta korrekt. Exempel är specifika jobbannonser och tjänsten för att anmäla sig till fysiskt informationsmöte. Vi åtgärdar dessa löpande och i samråd med våra leverantörer.

Vissa bilder har felaktiga eller otydliga textalternativ. Dessa rättas löpande vid upptäckt.

Sidor som innehåller ord på ett annat språk kan sakna information om det i koden. Vi åtgärdar detta löpande.

Vissa funktioner går inte att navigera med tangentbordet. Tangentbordsfokus är inte tydligt markerat och tabbordningen kan vara felaktig. Ett känt exempel är datumväljaren i tjänsten Anmäl utländsk pension. Även våra enkäter och funktionen Tyck till har brister. Vi arbetar med att rätta dessa tillsammans med vår tjänsteleverantör.

Obligatoriska formulärfält kan i vissa tjänster sakna synlig information om att de är obligatoriska samt sakna förslag på hur fel kan rättas till. Exempel på känd förekomst är Anmäl utländsk pension.

Vissa filmer saknar text- och syntolkning. Exempel på videofilmer med kända brister är Informationsfilmer om pension. Vi förbättrar det löpande.

Det finns flera tillgänglighetsfel med webbplatsens videospelare. Det är inte alltid möjligt att få textning uppläst, och vissa komponenter i videospelaren saknar eller har felaktigt uppläsningsbara namn. Inforutor (tooltips) kan skymma innehåll i filmen och går inte alltid att dölja på enkelt sätt. Vi planerar att byta ut vår videospelare under 2023.

Det finns bilder, grafiska element och filmer med låg kontrast. Vi åtgärdar detta löpande.   

Det går inte att öka avstånd mellan tecken, ord, rader och stycken på hela webbplatsen. Exempel är guiden Snabbkoll på din pension. Vi planerar att rätta detta under 2023. 

Det kan förekomma skrollister vid 400% zoom. Exempelvis i guiden Snabbkoll på din pension. Vi planerar att rätta detta under 2023.

Det finns vissa fall av upprepad information och inkonsekvens i navigation. Exempel är när du loggar in samt guiden Snabbkoll på din pension. Vi åtgärdar detta löpande.  

Diagram i form av bilder på webbplatsen kan försämra upplevelsen för användare med skärmläsare. Vi eftersträvar att ge alternativ till dessa så långt det är möjligt, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text.

Vissa dokument fungerar inte korrekt med uppläsande hjälpmedel. Det finns dokument med felaktig taggning, läsordning och tabbordning. Dokumentens bilder, grafik, tabeller och diagram kan sakna tillgänglighetsanpassning. Exempel på kända förekomster är Pensionsmyndighetens årsredovisningar och 2024 års årsbesked för allmän pension (orange kuvert). Vi förbättrar dokumenten löpande.

Dokument som är skapade före 2021-11-01 kan ha ett fel på rubriker, bildtexter och fotnoter som gör att dessa är bilder istället för text i pdf-dokumentet. Det kan även förekomma dokument som saknar dokumentegenskaper.

Oskäligt betungande anpassning

Pensionsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På Mina Sidor (inloggat läge) finns flertalet dokument som inte är fullt tillgängliga.

Årsbesked för allmän pension – orange kuvert

Skapandet av de årliga dokumenten Årsbesked för allmän pension hanteras av extern aktör och står därmed under tredje parts kontroll. De årliga dokument som skapats för utskick till pensionssparare och pensionärer för åren 2023 och tidigare är inte fullt tillgängliga. Omfattande justeringar krävs för att kunna åtgärda de brister som finns. Justeringarna kräver resurser så som personal med sällsynt och rätt kompetens och en teknisk ombyggnation av den externa aktörens system. Att Pensionsmyndigheten skulle överta skapandet av dokumenten skulle bli oskäligt dyrt och betungande samt medföra en för stor organisatorisk eller ekonomisk börda för myndigheten. Det skulle eventuellt kunna äventyra vår kapacitet att fullgöra vår uppgift att tillhandahålla informationen som ingår i orange kuvert för den enskilde.

För skapande och utskick av årsbesked 2024 gäller nya krav på den externa leverantören. Pensionsmyndigheten har, tillsammans med extern leverantör, åtgärdat brister som finns i de dokument som skapas från och med utskick 2024. Eventuellt kvarvarande brister tas upp och beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt i tillgänglighetsredogörelsen.

Beslutsbrev som skapas automatiskt

Beslutsbrev avseende exempelvis pensionsförmåner skapas automatiskt av våra system och är inte full tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta.

Pensionsmyndigheten saknar resurser så som tillgänglig personal med sällsynt och rätt kompetens för att åtgärda alla system. Att bygga om alla interna system samtidigt, skulle bli oskäligt dyrt och betungande för myndigheten. Det kan orsaka stopp i våra tjänster, vilket skulle göra det mer otillgängligt. Vi kommer åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut de gamla datormiljöerna mot modernare system.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Vissa pdf-dokument som är publicerade före 23 september 2018.
  • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning (intern testning) av pensionsmyndigheten.se. Vi har också låtit utomstående experter granska delar av pensionsmyndigheten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2023.