Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tillgänglighetsredogörelse för pensionsmyndigheten.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kontaktar oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för webbplatsen och vårt mål är att så många besökare som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur pensionsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pensionsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.

Rapportera brister till oss

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen bättre. På den här sidan listar vi de tillgänglighetsproblem och brister som vi känner till. 

Meddela gärna oss om du hittar fler problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det underlättar för oss i vårt arbete framåt att rätta brister och tillgänglighetsanpassa.Kontakta oss via formulär

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

Valideringsfel finns för HTML-koden på flertalet sidor på pensionsmyndigheten.se. Detta åtgärdas löpande.

Otillräcklig kontrast finns på pensionsmyndigheten.se avseende exempelvis fokusmarkering för komponenter, kryssrutor i formulär och vissa grafiska element och/eller bilder samt filmer. Detta åtgärdas löpande.   

Vid mindre fönsterstorlekar förekommer det att text lägger sig på text (överlappning) i menyn i sidhuvudet. Vi avser att åtgärda detta under våren 2023.

Det finns länkar som är onödigt långa på flertalet sidor på pensionsmyndigheten.se, exempelvis på startsidan (pensionsmyndigheten.se) och på kategorisidor som Förstå din pension. Vi avser att åtgärda detta under 2023.

Det framgår inte korrekt på ett maskinläsbart sätt att externa länkar öppnas i nytt fönster. Detta kommer att åtgärdas under våren 2023.

På vissa sidor används landmärken som inte alltid är uppmärkta korrekt. Exempel på kända förekomster är vid inloggning med BankID. Vi kommer att åtgärda felet för inloggning med BankID under våren 2023.

Vid inloggning via dator med mobilt BankID finns ingen möjlighet att stänga av eller justera tidsgränsen för QR-koden. Vi utreder en lösning som även är säkerhetsmässigt acceptabel under våren 2023.

Det förekommer att statusmeddelanden inte presenteras för hjälpmedel utan att få fokus. Exempel på kända förekomster är vid inloggning med BankID samt våra enkäter och funktionen Tyck till. Detta åtgärdas löpande.

Det kan förekomma bilder som har felaktig eller otydliga textalternativ. En större översyn och rättning har genomförts, men ett fåtal brister kan kvarstår. Dessa rättas löpande vid upptäckt.

I ett fåtal digitala tjänster och formulär indikerar inte felmeddelandet vilket fält som är felande. Exempel på känd förekomst är på sidan Blanketter som du kan beställa hem. Detta åtgärdas löpande.

Ett fåtal sidor med formulär där du fyller i uppgifter är inte korrekt utförda. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Det kommer att åtgärdas löpande.

Vissa funktioner är inte möjliga att använda med enbart tangentbordet. Tangentbordsfokus är inte heller tydliga och tabbordningen kan vara felaktigt utförd. Exempel på kända förekomster är våra enkäter och funktionen Tyck till. Vi arbetar för att rätta dessa brister tillsammans med vår leverantör av dessa tjänster.

Det förekommer sidor där rubriker inte alltid är uppmärkta korrekt. Exempel på kända förekomster är Specifika jobbannonser. Vi åtgärdar dessa löpande.

Vi presenterar data på webbplatsen i form av diagram. Dessa är inte tillgängliga, därför arbetar vi efter att ge alternativ till dessa så långt det är möjligt, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text.

Sidor som innehåller inslag av förändrat språk kan sakna angivelse om det i koden. Vi har gjort förändringar i våra publiceringssystem för att enklare kunna ange inslag av förändrat språk, och åtgärdar löpande allteftersom vi hittar förekomster där förändrat språk inte är uppmärkt. Exempel på kända förekomster är sidfoten och menyn på alla sidor samt webbkarta. Vi avser att åtgärda de kända förekomsterna under våren 2023.

Vissa dokument, främst i formatet pdf men även excel, word och ppt, är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan finnas dokument där taggar, läsordning och tabbordning är felaktiga. Bild och annan grafik kan sakna alternativtext. Diagram och komplexa tabeller kan sakna tillgänglighetsanpassning. Rubriker som är mindre än storlek 18 med för låg kontrast kan förekomma. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. Exempel på kända förekomster är Pensionsmyndighetens årsredovisningar.

Dokument äldre än 21-11-01 kan ha ett fel på rubriker, bildtexter och fotnoter som gör att dessa är bilder istället för text i pdf-dokumentet. Det kan även förekomma dokument som saknar dokumentegenskaper.

Vissa filmer saknar text- och syntolkning. Vi förbättrar det löpande. Exempel på videofilmer med kända brister är Informationsfilmer om pension.

Det finns ett flertal tillgänglighetsfel med videospelaren som kan orsaka problem. Det är inte alltid möjligt att få textning uppläst, och vissa komponenter i videospelaren saknar eller har felaktigt maskinläsbart namn. Inforutor (tooltips) kan skymma innehåll i filmen och går inte alltid att dölja på enkelt sätt. Vi planerar att byta ut vår videospelare under våren 2023.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Vissa funktioner är inte möjliga att använda med enbart tangentbordet. Tangentbordsfokus är inte heller tydliga och tabbordningen kan vara felaktigt utförd. Exempel på kända förekomster är våra enkäter och funktionen Tyck till. Vi arbetar för att rätta dessa brister tillsammans med vår leverantör av dessa tjänster.

Det finns viss upprepning av information när du loggar in som kan vara onödigt belastande. Det åtgärdas löpande.  

I ett fåtal digitala tjänster och formulär indikerar inte felmeddelandet vilket fält som är felande. Exempel på känd förekomst är på sidan Blanketter som du kan beställa hem. Detta åtgärdas löpande.

Vid inloggning via dator med mobilt BankID finns ingen möjlighet att stänga av eller justera tidsgränsen för QR-koden. Vi utreder en lösning som även är säkerhetsmässigt acceptabel under våren 2023.

För vissa inmatningsfält kan autocomplete-attribut saknas. Vi avser att åtgärda detta under 2023. Exempel på kända förekomster är formulär på sidan Kontakta oss samt funktionen Prenumerera på pressmeddelande.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Vissa funktioner är inte möjliga att använda med enbart tangentbordet. Tangentbordsfokus är inte heller tydliga och tabbordningen kan vara felaktigt utförd. Exempel på kända förekomster är våra enkäter och funktionen Tyck till. Vi arbetar för att rätta dessa brister tillsammans med vår leverantör av dessa tjänster.

Vid inloggning via dator med mobilt BankID finns ingen möjlighet att stänga av eller justera tidsgränsen för QR-koden. Vi utreder en lösning som även är säkerhetsmässigt acceptabel under våren 2023.

För vissa inmatningsfält kan autocomplete-attribut saknas. Vi avser att åtgärda detta under 2023. Exempel på kända förekomster är formulär på Kontakta oss samt funktionen Prenumerera på pressmeddelande. 

Det finns ett flertal tillgänglighetsfel med videospelaren som kan orsaka problem. Det är inte alltid möjligt att få textning uppläst, och vissa komponenter i videospelaren saknar eller har felaktigt maskinläsbart namn. Inforutor (tooltips) kan skymma innehåll i filmen och går inte alltid att dölja på enkelt sätt. Vi planerar att byta ut vår videospelare under våren 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Pensionsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På Mina Sidor (inloggat läge) finns flertalet dokument som inte är fullt tillgängliga.

Årsbesked för allmän pension – orange kuvert

Skapandet av de årliga dokumenten Årsbesked för allmän pension hanteras av extern aktör och står därmed under tredje parts kontroll. De årliga dokument som skapats för utskick till pensionssparare och pensionärer för åren 2023 och tidigare är inte fullt tillgängliga. Omfattande justeringar krävs för att kunna åtgärda de brister som finns. Justeringarna kräver resurser så som personal med sällsynt och rätt kompetens och en teknisk ombyggnation av den externa aktörens system. Att Pensionsmyndigheten skulle överta skapandet av dokumenten skulle bli oskäligt dyrt och betungande samt medföra en för stor organisatorisk eller ekonomisk börda för myndigheten. Det skulle eventuellt kunna äventyra vår kapacitet att fullgöra vår uppgift att tillhandahålla informationen som ingår i orange kuvert för den enskilde.

Inför utskick och skapande av årsbesked 2024 gäller nya krav på den externa leverantören. Pensionsmyndigheten kommer, tillsammans med extern leverantör, att åtgärda de brister som finns i de dokument som skapas från och med utskick 2024..

Beslutsbrev som skapas automatiskt

Beslutsbrev avseende exempelvis pensionsförmåner skapas automatiskt av våra system och är inte full tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta.

Pensionsmyndigheten saknar resurser så som tillgänglig personal med sällsynt och rätt kompetens för att åtgärda alla system. Att bygga om alla interna system samtidigt, skulle bli oskäligt dyrt och betungande för myndigheten. Det kan orsaka stopp i våra tjänster, vilket skulle göra det mer otillgängligt. Vi kommer åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut de gamla datormiljöerna mot modernare system.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Vissa pdf-dokument som är publicerade före 23 september 2018.
  • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning (intern testning) av pensionsmyndigheten.se. Vi har också låtit utomstående experter granska delar av pensionsmyndigheten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 januari 2023.