Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndighetens hållbarhetsarbete

Pensionsmyndigheten vill bidra till en hållbar utveckling i vårt uppdrag mot pensionärer och pensionssparare. Regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, är för oss som myndighet ett viktigt uppdrag och mål. 

Regeringen har, i relation till Förenta Nationerna, FN, förbundit Sverige att genomföra Agenda 2030 som bygger på FNs 17 globala mål. Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030.

Genom detta åtagande har Pensionsmyndigheten, som en del av statsförvaltningen, ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling genom att sätta ramar i form av regler och beslut som styr mot målen i agendan.

FN:s 17 globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Att de är integrerade och odelbara innebär att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Pensionsmyndigheten har efter analys identifierat att 11 mål med sammanlagt 27 delmål är av central och betydande relevans för vår verksamhet. Dessa 11 mål är inringade i bilden nedan. 

Globala mål för hållbarhetsarbete

Pensionsmyndighetens verksamhet

Pensionsmyndighetens verksamhet delas, ur ett hållbarhetsperspektiv, in i fyra delar:

God myndighetsförvaltning och samverkan

Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden. I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka med andra för att säkerställa en god förvaltningskultur i stadsförvaltningen och ett effektivt nyttjande av våra resurser.

Utifrån den statliga värdegrunden och interna önskemål har vi tagit fram etiska riktlinjer som ska följas och vi ska motverka att verksamheten utnyttjas för oegentligheter. De leverantörer vi anlitar ska ta ansvar för sin verksamhet och för att deras produkter och tjänster framställs på ett hållbart sätt. Leverantörer som tecknar avtal med oss ska uppfylla vår uppförandekod. 

Pensionsmyndighetens hållbarhetspolicy 

Pensionsmyndighetens uppförandekod för leverantörer

Fond- och kapitalförvaltning

Pensionsmyndigheten ansvarar för förvaltningen av premiepensioner och den traditionella förvaltningen. Det är myndighetens ansvar att dessa kapitalplaceringar görs på ett ansvarsfullt sätt och underlättar för pensionssparare och pensionärer att kunna göra hållbara val vid placering av sina premiepensionspengar.

Myndigheten ställer höga krav på fondförvaltarna på fondtorget. Ett minimikrav för att finnas med på fondtorget är att fondförvaltaren är signatär hos FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investment, ett globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG-området (Environmental, Social and Governance).

Det är också viktigt att man som förvaltare redovisar sitt hållbarhetsarbete så att spararna på ett enkelt sätt kan ta till sig informationen som möjliggör hållbara val. Pensionsmyndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram verktyg som underlättar för spararna att göra hållbara val samtidigt som det motiverar och inspirerar fondförvaltarna att integrera hållbarhet i sin förvaltning. Även Pensionsmyndigheten är signatärer hos PRI.

Även i Pensionsmyndighetens traditionella förvaltning är hållbarheten en viktig aspekt. Våra hållbarhetskriterier exkluderar innehav av bolag som har verksamhet inom krigsmaterial, alkohol, tobak, spel och pornografi; och sedan november 2019 har vi inga direkta exponeringar mot fossila bränslen. Placeringar får endast göras i bolag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Pensionsmyndigheten anser att bolag som har ett tydligt och väldefinierat hållbarhetsarbete ger, vid allt annat lika, en lägre risk och ett högre värde på bolaget. 

Hållbara fonder

Principles for Responsible Investments 

Informations- och konsumentstärkande uppdrag

Pensionsmyndigheten har ett konsumentstärkande uppdrag som innebär att ge stöd och hjälp till pensionssparare och pensionärer så att de kan göra medvetna val gällande sin pension och vara starka som konsumenter inom pensionsrelaterade områden.

Roll som arbetsgivare

Pensionsmyndigheten har cirka 1 400 medarbetare. Det är av stor vikt att må bra på och av jobbet. Vi arbetar för ett hållbart medarbetarskap och ledarskap, med balans mellan arbete och fritid och där varje medarbetare ges goda förutsättningar att utvecklas i arbetet. Detta ökar också vår attraktionskraft för kommande medarbetare.

Aktuella mål för respektive verksamhetsområden