Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Muuttaa preemiepansuunin fondia

Preemiepansuuni on se osa ylheisestä pansuunista mitä sie itte saatat päättää kuinka sie haluat sijottaa net eri fondhiin. Valita fondia ei maksa mithään ja sie saatat muuttaa fondia koska sie haluat.

Jos sie et koskhaan ole tehny fondivalintaa sinun rahat panthaan valtion etukäen päätethyyn altternatiivhiin AP7 Såfa, joka on sovitettu sinun iän mukhaan. Valtion etukäen päätetylä altternatiivila AP7 Såfa on korkea riski, siis korkea osa aktieita, kun sulla on pitkä aika jäljelä pansuunhiin ja matalampi riski kun sie tulet vanheemaks. Tämä on sen takia ette sulla pittää olla maholisuus niin hyvhään arvon kehityksheen kun maholista. Sie saatat valita valtion etukäen päätetyn altternatiivin AP7 Såfa koko eli osile sinun preemipansuunista yhessä muitten fonditten kans.

Muuttaa fondia

Jos haluat muuttaa fondia sie lokkaat sisäle Minun sivuile ruottalaisela e-lekitimasjuunila. Met kehotama aina ettei tehhä fondivaihtoja eli lokata sisäle sinun e-lekitimasjuunila kun joku muu kehottaa sitä. 

Jos sulla ei ole ruottalaista e-lekitimasjuunia sie saatat käyttää fondinvaihtoblankettia. Kontaktaa asiakaspalvelua ette tilata sen.

Katto kuinka sinun preemiepansuuni on sijotettu

Minun sivuila sie saatat nähhä missä fondissa sinun preemiepansuuni on sijotettu. Lokkaa sisäle Minun sivuile (ruottiksi)

Joka vuosi Pansuunivirasto lähättää oransjin kuvertin jossa on vuosiselvitys sinun ylheisestä pansuunista. Sielä on tietoja kuinka sinun preemiepansuuni on sijotettu. Kun sie saat kuvertin ensi kerran sie saat informasjuunia kuinka sie tehet ette tehhä sinun ensimäisen fondivalinan.

Älä osta mithään mitä sie et ymmärä

Niitä on fööretaakia jokka vaativat korvauksen ja tarjoavat tehhä valinan, vaihtaa ja hoitaa sinun preemiepansuunia. Näitä fööretaakia välistä sekotethaan Pansuuniviraston kans eli het ilmottavat ette het toimivat meän tehtävilä. Met emmä koskhaan ole yhteistyössä sellaisten fööretaakitten kans.

Jos sulle tarjothaan palveluja, kun pansuunin hoitoa eli neuvonantoa, piä huolen ette sie ymmärät täysin, mistä sie maksat.

Jokku fondinhoitajafööretaakit kertovat erittäin pusitiivisista fondisijotuksista ja antavat esimerkkiä asiakhaista, jokka on onnistunheet tuplaamhaan preemiepansuunin vain 5 vuessa. Monet näistä esimerkistä on hyvin eppäilettäviä, ja on tärkeä, ette sie tiät, mitä näitten fööretaakitten tarjotut palvelut maksavat sulle, sekä vuosimaksona ette fondimaksona. Se saattaa tulla olheen paljon rahhaa koska sitä säästää omhaan pansuunhiin pitkän aijan. 

Varo telefoonimyyjiä

Heinäkuun 1 päivästä 2018 lähtien se on kieletty soittaa ja markkinoittea eli myyä tuotheita jokka koskevat preemiepansuunin allaa. Jos telefoonimyyjä soittaa sulle, sie piät lopettaa keskustelun.

Fondinkostanus vaikuttaa pansuunhiin

Kostanus on tärkeä kaikile pitkäaikaisile säästöile, ja korkeila kostanuksila on negatiivinen vaikutus säästämisheen. Jokhaisesta ekstra kruunusta mitä sie maksat kostanuksena, sama summa katoaa sinun tulevaisuuen pansuunista.

Sie menetät kans lisäarvon kehityksen, jonka sie olisit saanu, jos rahat mitä sie maksat kostansuksena olisit sen sijhaan saanheet jää sinun preemiapansuunin säästämisheen ja antaa ränttyä vuesta toisheen.

Jos sie valittet samassa kateguriissa samanlaisitten fonditten välilä, on hyvä valita sen, jolla on mataliin kostanus. Fonditten arvokehitystä on vaikea pouvata, mutta kostanukset on tiossa etukätheen.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, anpassad efter din ålder. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Om du inte har en svensk e-legitimation kan du använda en fondbytesblankett. Kontakta kundservice för att beställa den.

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid. 

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Fondavgiften påverkar pensionen

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Du går också miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift istället hade fått stanna kvar i ditt premiepensionssparande och ge ränta år efter år.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori, är det bra att välja den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.