Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jis datne jïjtje sïeltem åtnah

Jis datne jïjtje sïeltem åtnah tjoerh datne jïjtje dïedtem åtnah guktie datne dov pensjovnese dïenesjidh. Guktie datne edtjh seamma pensjovnem åadtjodh goh jis baalhkam åadtjoeh datne daarpesjh baalhkam jallh dïenestem vaeltedh jïh maaksoem jïh skaehtiem maeksedh. Datne tjoerh aaj kompenseradidh dam dïenesjepensjovnem maam ih åadtjoeh jïjtje spååreminie. 

Dïhte gååvnesieh göökte ovmessie pensjovnemaaksoeh mah tjoerh maeksedh jis jïjtje sïeltem åtnah. Dïhte voestes maaksoe lea aalterepensjovnemaaksoe jallh jïjtjemaaksoe, mij lea seamma maaksoe goh barkoevedtijh maeksieh barkijen åvteste. Dïhte mubpie maaksoe leah byjjes pensjovnemaaksoe, maam åadtjoeh dan gaavhtan datne skaehtiem maaksah dov baalhkan jallh dïenesten åvteste. Dah skaehtieh jïh maaksoeh dutnjien byjjes pensjovnem vedtieh.

Vihkeles ussjedidh dutnjien gie jïjtje sïeltem åtnah

Vaeltieh baalhkam / dïenestem

Dïhte baalhka jallh dïhte dïeneste maam åadtjoeh jïh mejstie skaehtiem maaksah dejstie datne dov byjjes pensjovnese dïenesth.

Skaehtiem maeksedh

Dov byjjes pensjovne jearohks man jïjnjh datne leah maakseme Skaehtievierhkese skaehtiej jïh maaksoej åvteste. Fïerhte jaepie ryöknesåvva.

Jïjtjen spååreme pensjovnese

Gosse jïjtjen sïeltem åtnah dellie ih åadtjoeh dïenesjepensjovnem goh jeenjemesh barkijh åadtjoeh. Jis datne spåårh 4,5-6 % dov baalhkeste guhkiem spååreminie dïhte seamma goh maam jeenjemes barkijh åadtjoeh goh dïenesjepensjovne.

Vuartesjh dov ellies pensjovnem jïh darjoeh pensjovneprognosem

Jis datne Mina sidor / Mov sæjrojde sïjse loggedh sveerjen e-legitimasjovnine maahtah vuejnedh abpe dov pensjovnem jïh man jïjnjh datne fïerhten asken åadtjoeh.

Sïeltem jåerhkedh 65 jaepiej mænngan

Jïlhts datne aalkah pensjovnem åadtjodh maahtah sïeltine jåerhkedh. Dellie datne åadtjoeh unnebe sosijaale maaksoeh jïh stuerebe barkoeskaehtiemaaksoem. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Driva företaget vidare efter 65?

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.