Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten bïjre jïh guktie datne mijjiem gaskesadth

Pensionsmyndigheten dïedtem åtna jïh dov byjjes pensjovnem maaksa. Mijjieh bievnebe jïh gyhtjelassh vaestiedibie ellies pensjovnen bïjre, guktie pensjovneöörnege jåhta jïh guktie dutnjien sjædta. Gaskesadth mijjiem jïh åadtjoeh vielie bïevnesh jallh jis sïjhth dov pensjovnen bïjre gihtjedh. 

Ringkh mijjen utnijedïenesjem 0771-776 776.

Jis datne leah ålkoelaantesne maahtah +46 498 200 700 ringkedh jallh dov gyhtjelassem seedtedh international@pensionsmyndigheten.se

Båetieh guessine dïenesjekontovrese jïh viehkiem åadtjoeh dov gyhtjelassigujmie pensjovnen bïjre.

Gaavnh dov lïhkemes dïenesjekontovrem (Lïngke sæjrose mij lea sveerjengïelesne)

Datne gie soptsesth aktem Sveerjen unnebelåhkoegïelijste åtnah sjïere reaktah, gaskesadth utnijedïenesjem jïh toelhkestæjjam dængkodh dov gïelesne. 

In Swedish - Om Pensionsmyndigheten och hur du kontaktar oss

Pensionsmyndigheten ansvarar för och betalar ut din allmänna pension. Vi informerar och svarar på frågor om hela pensionen, hur pensionssystemet fungerar och vad som gäller för dig. Kontakta oss för mer information eller för att ställa frågor om din pension.

Ring vår kundservice 0771-776 776.

Om du befinner dig utomlands kan du ringa +46 498 200 700 eller skicka din fråga till international@pensionsmyndigheten.se

Besök ett servicekontor för att få hjälp med dina frågor om pension.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Du som talar ett av Sveriges minoritetsspråk har särskilda rättigheter, kontakta kundservice för att boka tolk för ditt språk.