Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjoneerijidie

Jis ekonomeles jeatjahtehtemem sjædta mij dov pensjovnem tsavtsa, vuesiehtimmieh datne gåetehkem sjïdth, ålkoelaantese jåhtah jallh åadtjoeh orre jallh jorkesamme pensjovnem ålkoelaantesne, datne tjoerh jïjtje dam bïevnedh mijjese. Jis datne fer jïjnjh beetnegh åadtjodh maahtah datne tjoeredh dejtie bååstide maeksedh. 

Mijjieh daamhtaj dov bïevnesh vaaksjobe vuesiehtimmien gaavhtan Skaehtievïerhken vööste jïh ovmessie dïenesjepensjovnesïelti vööste, men datne dïedtem åtnah mijjiem bïeljelidh jis maam akt jeatjahtahta. Datne maahtah jeatjahtehtemh bæjhkoehtidh gosse mijjien kundedïenesjem bïeljelidh.

Pensjoneerije-vihtiestimmie guktie pensjoneerije-åasavueliedimmiem åadtjodh

Datne gie byjjes pensjovnem vaaltah åvteli datne 65 jaepieh illeme (66 jaepieh 2023 raejeste) maahtah pensjoneerije-vihtiestimmiem nuhtjedh guktie åasavueliedimmiem åadtjodh, vuesiehtimmieh kollektijvevalkesinie jïh leahpah ovmessie deahpadimmide. Dængkoeh pensjoneerije-vihtiestimmiem (sæjroe sveerjengïelesne)

Gåessie dov pensjovnem maaksa?

Akten aejkien fïerhten asken dov byjjes pensjovnem maaksa baanghkekontose maam datne mijjese bæjhkoehtamme. Jis datne åtnah mubpieh maeksemh goh aarpijepensjovne, årromelissie jallh voeresefassemedåarjoe dellie dah seamma aejkien maaksa. Jis datne leah reakasovveme 1-15 askesne dellie datne åadtjoeh dov pensjovnem 18.b. jïh jis datne leah reakasovveme 16-31 askesne dellie åadtjoeh dov pensjovnem 19.b., jis 18.b. jïh 19.b. leah aarkebiejjieh.

Voestes aejkien datne åadtjoeh dov pensjovnemaeksemem åadtjoeh maeksemedïjrem maam vuesehte man stoerre dov byjjes pensjovne sjædta. Datne åadtjoeh aaj daejredh man jïjnjh skaehtie maam dah pensjovneste giesieh, mah boelhkh dov pensjovnesne jïh gåessie dov maeksemh båetieh. Dan gaavhtan dov byjjes pensjovnesne ovmessie boelhkh maahtah åadtjodh sjïere dïjrem vuesiehtimmien gaavhtan baalhkapensjovne, premijepensjovne, aarpijepensjovne jïh årromelissie.

Minngiebasse pensjovne vadta unnebe skaehtiem

Jis datne Sveerjesne årroeh jïh datne jåarhkah barkedh sijjeste pensjovnem åadtjodh dellie datne maaksah unnebe skaehtiem dov baalhkeste enn datne dorjeme aarebi jaepiej.  Dïhte jåhta dan jaepien raejeste gåessie datne 66 jaepieh illeme (67 jaepieh 2023 raejeste). Dïhte dan gaavhtan datne åadtjoeh unnebe skaehtiem dov baalhkeste enn maam åadtjoeh jis datne åadtjoeh seamma jïjnje pensjovne lea datne åadtjoeh guktie gohtje barkoeskaehtiemaaksoem baalhkeste maam skaehtiem unnede. 

Jis datne Sveerjesne årroeh datne unnebe skaehtiem maaksah dov byjjes pensjovneste jaepien raejeste gosse 66 jaepieh illh (67 jaepieh 2023 raejeste).  Dïhte unnebe skaehtie faamosne daan jaepien raejeste seamma saaht gåessie datne dov pensjovnem aalkah åadtjodh.

 

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang. Beställ pensionärsintyg 

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Om du bor i Sverige och fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Om du bor i Sverige betalar du även lägre skatt på din allmänna pension från det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Den lägre skatten gäller från detta år oavsett från när du börjar ta ut din pension.