For pensioners | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

For pensioners

If there is a financial change that affects your pension, such as becoming a cohabitant partner, moving abroad or if you receive a new or changed pension from abroad, you have to report it to us yourself. If you receive too much money, you can be liable to repay.

We perform regular checks on your information with, for example, the Swedish Tax Agency and various occupational pension companies, but you are responsible for notifying us if there has been a change. You can also notify of changes by contacting our customer service.

Pensioner's certificate to get pensioner's discount

If you start to draw your national public pension before the age of 65, you can use a pensioner's certificate to obtain discounts, for example for public transport and admission to various events.

Order a pensioner's certificate (in Swedish)

When is your pension paid out?

Once a month, your national public pension is paid to the bank account that you have notified us. If you have other payments such as a survivor’s pension, housing supplement or financial support for the elderly, these are paid at the same time. If you were born on the 1st to the 15th of the month, you will receive your pension paid on the 18th and if you are born on the 16th to the 31st of the month, you will receive your pension paid on the 19th, provided that the 18th and 19th are weekdays.

The first time you receive your pension payment, you will receive a payout statement showing how much your national public pension will be. You will also know how much tax will be deducted, what parts are included in your pension and when your payments will come. Since your national public consists of various parts, you may receive separate information for, for example, income pension, premium pension, survivor's pension and housing supplement. 

Later pension means lower tax

If you continue to work instead of taking a pension, you pay lower tax on your salary than you have done in previous years. This applies from the year you reach 66. The reason you have lower tax on your salary than you would on pension of the same amount is that you get credit for a so-called job tax deduction on your salary that reduces the tax.

In Swedish – För pensionärer

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg. 

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.