Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjånerajda

Gähttjap dájvvalakkoj duv diededimijt buojkulvissan Värrofábmudagá vuosstij ja umasse virggepensjåvnnåvidnudagájda, valla iesj åvdåsvásstedadiededimes jus la rievddadibme sjaddam. Diededa rievddadimijt gå aktavuodav váldá mijá oasstedievnastusájn. 

Jus ekonomalasj rievddadibme sjaddá mij  bájnasj duv pensjåvnåv, buojkulvissan jus sjatta aktanårro, jådå ålggorijkkaj jali oattjo ådå jali rievddadum pensjåvnåv ålggorijkas, de dån iesj hähttu diededit dav midjij. Jus oattjo ilá edn a biednigijt de dávk sjattatja ruoptusmáksemvälggogis.

Pensjånerraduodastus oattjotjit pensjånerrahaddevuoledimev

Dån gut válda álmmuk  pensjåvnåv åvddål gå dånla ållim 65 jage (66 jage l fámon 2023 jages) máhtá  adnet pensjånerraduodastusáv oattotjit háddevuoledimijs, buojkulvissan kollektijvvatrafijkkaj ja sisboahtemijda umasslagásj ásadimijda. Rávvi pensjånerraduodastusáv (bielle l dárogiellaj) 

Goassa duv pensjåvnnå mávseduvvá?

Duv gájkkásasjpensjåvnnå mávseduvvá akti mánnuj báŋŋkakontuj majt la diededam midjij. Jus dujna li ietjá máksema nåv gåk lagámusájpensjåvnnå, årudakduodde jali vuorrasijbierggimbiednikdoarjja de mávseduvvi avtabále. Jus la riegádam 1.-15. Mánon de duv pensjåvnåv mávseduvvá 18. ja jus la riegádam 16.-31.  de duv pensjåvnnå mávseduvvá 19., jus 18. Ja 19. li árggabiejve.

Vuostasj bále gå oattjo pensjåvnnåmáksemav de oartjo máksemdiededimev mij vuoset man enas la duv gájkkásasjpenssåvnnå sjaddá. Oattjo aj diehtet man enas la värro, makkir oase  gávnnuji duv pensjåvnån ja goassa duv máksema båhti. Danen gå duv gájkkásasj pensjåvnnå sisanet umasse åsijs de máhtá sierra diededimijt buojkulvissansisboahtopensjåvnnåj, premiepensjåvnnåj, lagámusájpensjåvnnåj ja årudakduoddáj.

Maŋep pensjåvnnå vaddá binnep värov

Jus dån åro Svierigin ja joarká barggat sajen gå pensjåvnåv válldet de dån mávsá binnep värov duv bálkkáj gå dån la dahkam åvdep jagijt. Fámon la gitta ådåjakmános dat jages gå ålli 66 jage (67 jage l fámon 2023 rájes).  Oarre dasi gå dån oattjo binnep värov duv bálkkáj gå majt oattjo sämmi alla pensjåvnnåj la dån oattjo luohkkon riekknit nåv gåhtjudum barggovärrobinnedimev bálkkáj mij binnet värov.

Jus dån åro Svierigin de dån aj mávsá binnep värov duv álmmuk pensjåvnnåj dat jage rájes gå dån ålli 66 jage (67 jage l fámon 2023 rajes). Binnep värro l fámon dát jages vájku goassa gå dån válldegoadá duv pensjåvnåv.

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang. Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Om du bor i Sverige och fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Om du bor i Sverige betalar du även lägre skatt på din allmänna pension från det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Den lägre skatten gäller från detta år oavsett från när du börjar ta ut din pension.