Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjånerajda

Gähttjap dájvvalakkoj duv diededimijt buojkulvissan Värrofábmudagá vuosstij ja umasse virggepensjåvnnåvidnudagájda, valla iesj åvdåsvásstedadiededimes jus la rievddadibme sjaddam. Diededa rievddadimijt gå aktavuodav váldá mijá oasstedievnastusájn. 

Jus ekonomalasj rievddadibme sjaddá mij  bájnasj duv pensjåvnåv, buojkulvissan jus sjatta aktanårro, jådå ålggorijkkaj jali oattjo ådå jali rievddadum pensjåvnåv ålggorijkas, de dån iesj hähttu diededit dav midjij. Jus oattjo ilá edn a biednigijt de dávk sjattatja ruoptusmáksemvälggogis.

Pensjånerraduodastus oattjotjit pensjånerrahaddevuoledimev

Dån gut váldá gájkkásasj pensjåvnåv åvddålgå la ållim 65 jage máhtá ávkkit pensjånerraduodastusáv oattjotjit haddevuoládusájt, buojkulvissan kollektijvvatrafijkka ja bessama umasslágásj evenemáŋajda.

Rávvi pensjånerraduodastusáv (bielle l dárogiellaj) 

Goassa duv pensjåvnnå mávseduvvá?

Duv gájkkásasjpensjåvnnå mávseduvvá akti mánnuj báŋŋkakontuj majt la diededam midjij. Jus dujna li ietjá máksema nåv gåk lagámusájpensjåvnnå, årudakduodde jali vuorrasijbierggimbiednikdoarjja de mávseduvvi avtabále. Jus la riegádam 1.-15. Mánon de duv pensjåvnåv mávseduvvá 18. ja jus la riegádam 16.-31.  de duv pensjåvnnå mávseduvvá 19., jus 18. Ja 19. li árggabiejve.

Vuostasj bále gå oattjo pensjåvnnåmáksemav de oartjo máksemdiededimev mij vuoset man enas la duv gájkkásasjpenssåvnnå sjaddá. Oattjo aj diehtet man enas la värro, makkir oase  gávnnuji duv pensjåvnån ja goassa duv máksema båhti. Danen gå duv gájkkásasj pensjåvnnå sisanet umasse åsijs de máhtá sierra diededimijt buojkulvissansisboahtopensjåvnnåj, premiepensjåvnnåj, lagámusájpensjåvnnåj ja årudakduoddáj.

Maŋep pensjåvnnå vaddá binnep värov

Jus joarká barggat sajen gå pensjåvnåv váldá de mávsá binnep värov ietjat bálkkaj gå majt la dahkam åvdep jagijt. Fámon la jages få ålli 66 jage. Oarre l gå binnep värov ietjat bálkkáj gå majt oattjo sämmi alla pensjåvnnåj la dån oattjo sisiriekknit nåv gåhtjodum barggovärrobinnedimev bálkkáj mij binnet värov.

In Swedish - För pensionärer

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg 

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.