Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pansunäärile

Jos tapahtuu ekonoominen muutos joka vaikuttaa sinun pansuunhiin, esimerkiks ette sie tule sambuks, siiryt ulkomaile eli jos sie saat muutetun pansuunin ulkomailta, sillon se on sie itte joka häyt ilmotta sen meile. Jos sie saat liikaa rahhaa sie saatat tulla velvotetuks ette maksaa takashiin.

Ilmota muutoksia jokka vaikuttavat sinun pansuunhiin

Jos tapahtuu ekonoominen muutos joka vaikuttaa sinun pansuunhiin, esimerkiks ette sie tule sambuks, siiryt ulkomaile eli jos sie saat muutetun pansuunin ulkomailta, sillon se on sie itte joka häyt ilmotta sen meile. Jos sie saat liikaa rahhaa sie saatat tulla velvotetuks ette maksaa takashiin.

Met tehemä säänölisiä kontrollia sinun tioista esimerkiks Veroviraston kans ja eri virkapansuunibuulakitten kans, mutta sie olet vastuussa itte ette ilmottaa meile jos on tullu muutos.

Pansunääritoistus ette saa pansunäärialenusta

Sie joka otat ulos ylheisen pansuunin ennen kun sie olet täyttäny 65 vuotta (66 vuotta jällaa vuesta 2023) saatat käyttää pansunääritoistusta ette saa alenuksia, esimerkiks kolektiivitrafikissa ja sisäänpääsy erinlaishiin evenemanghiin. Tillaa pansunääritoistuksen (ruottiksi)

Koskas sinun pansuuni maksethaan ulos?

Kerran kuukauvessa sinun ylheinen pansuuni maksethaan ulos siihen pankkikonthuun minkä olet ilmottanu meile. Jos sulla on muita ulosmaksoja kun jälkhiinjäänheenpansuuni, asuntolisäys eli vanheemanelatustuki niin net maksethaan ulos samala aikaa. Jos sie olet syntyny 1-15 päivä kuukauven aikana sie saat sinun pansuunin ulosmaksetuks 18 päivänä. Ja jos sie olet syntyny 16-31 päivä kuukauven aikana sie saat sinun pansuunin ulosmaksetuks 19 päivänä. Mutta vain jos 18 och 19 päivät on arkipäiviä.

Ensi kerran kun sie saat sinun pansuuniulosmakson sie saat ulosmaksoilmotuksen, joka näyttää kuinka suuri sinun ylheinen pansuuni tullee olheen. Sie saat kans tietää kuinka paljon veroja mitä tulthaan vethään, mikkä osat jokka kuuluvat sinun pansuunhiin ja koska sinun ulosmaksot tulevat. Koska sinun ylheinen pansuuni koostuu eri osista sie saatat saa erotettuja tietoja esimerkiks palk.

Myöhempi pansuuni antaa matalaman veron

Jos sie asut Ruottissa ja jatkat olla töissä sen eestä kun ottaa ulos pansuunia sillon sie maksat matalaman veron sinun palkasta kun mitä olet tehny aiempina vuosina. Se jällaa siittä vuesta kun sie täytät 66 (67 vuotta jällaa vuesta 2023). Syy miksi sie saat matalaman veron sinun palkasta kun mitä sie saat yhtä korkeasta pansuunista on ette sie saat räknätä mukhaan niin kututun työverovähenyksen palkasta joka laskee veroja.

Jos sie asut Ruottissa sie maksat kans matalaman veron sinun ylheisestä pansuunista siittä vuesta kun sie täytät 66 vuotta (67 vuotta jällaa vuesta 2023). Matalampi vero jällaa siittä vuesta riippumatta koska sie alat othaan ulos sinun pansuunia.

Lisäpansuuni — sulle joka olet syntyny ennen 1954

Lisäpansuuni on se osa ylheisestä pansuunista jota sie saat joka olet syntyny ennen 1954.

Lisäpansuuni on palkkaperustettu pansuuni joka perustuu niihin palkhoin mitä sie olet saanu niinä vuosina kun olet ollu töissä. Palkat on rejistreerattuna pansuunipistheinä ja sen enemän ja korkeamat pansuunipistheet sulla on, sen korkeampi sinun lisäpansuuni tullee olheen.

Sie joka olet syntyny 1938-1953 vuositten aikana saat osan sinun pansuunista palkkapansuunin ja preemiepansuunin muoossa ja yks osa lisäpansuunin muoossa. Sen jälemin sie olet syntyny perjuutin aikana, sen suurempi on osa palkkapansuunia eli preemiepansuunia ja sen pienempi on osa lisäpansuunia. Jos sie olet syntyny ennen 1938 sie saat vain lisäpansuunin.

Sie päätät sinun preemiepansuunista

Preemiepansuuni on pieni osa sinun ylheisestä pansuunista. Joka vuosi panthaan 2,5 prusenttia sinun palkasta ja muista verotettavista korvauksista pansuunipistheinä tämän pansuunin oshaan.

Preemiepansuuni perustuu sinun yhteenkoottujen pansuunipistheistä preemiepansuunisysteemissä. Preemiepansuunin koko riippuu siittä kuinka paljon on maksettu sisäle ja kuinka net fondit mihinkä sinun rahat on sijotetut kehittyvät.

Sie saatat itte valita kuinka sinun preemiepansuuni pittää sijottaa, mutta sie et tartte valita mithään. Jos sie et tehe oman valinan sinun rahat sijotethaan valtion etukäen päätethyyn altternatiivhiin AP7 Såfa. Ei ole mithään joka näyttää ette se on parempi sinun pansuunile ette valita fondia itte, kun ettei tehhä sitä.

Jos sie et ole ollu töissä Ruottissa jälkhiin 1994 sillon sulla ei ole oikeus preemiepansuunhiin.

Preemiepansuunin jälkhiinjäänheentuki

Kun sie haet ensi kerran ette ottaa ulos preemiepansuunin, sie saatat varata jälkhiinjäänheentuen.

Jälkhiinjäänheentuki merkittee ette sinun preemiepansuuni maksethaan sinun aviopuolele, rejistreeratule partnerile eli vississä taphauksissa sambule, jos sie kuolet ennen häntä.

Huomaa ette jälkhiinjäänheentuki tekkee ette sinun preemiepansuunin ulosmaksot tulevat matalamaks koska net pitävät kans riittää sinun partnerile jos sie kuolet ennen häntä.

Preemiepansuunin saatethaan viä yli sinun partnerile

Jos sie olet naimisissa eli on rejistreerattu partneri sie saatat valita ette viä yli sinun pansuunioikeuven preemiepansuunhiin sinun aviopuolele eli partnerile.

Ilmotuksen pittää tehhä viimisthään 30 huhtikuuta sinä vuona kun ylivienti pittää alkaa jällaamhaan. Ylivienti jatkuu niin pitkhään ette sie itte ilmotat ette sen pittää lopettaa. 

Kun transfereeraa summaa vähenethään 6 prusenttia. Net rahat jaethaan kaikile pansuunin säästäjile. Vähenys on sama miehile ja vaimoile. Vähenys riippuu siittä ette räknäthään ette tullee tapahtuun lissää ylivientiä miehistä vaimhoin kun toisin päin. Ja ette vaimot keskimäärin elävät pitemphään kun miehet.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang. Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Om du bor i Sverige och fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Om du bor i Sverige betalar du även lägre skatt på din allmänna pension från det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Den lägre skatten gäller från detta år oavsett från när du börjar ta ut din pension.

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938 till 1953 får en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du född före 1938 får du enbart tilläggspension.

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.