Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Do emerytów

W przypadku wystąpienia zmian w sytuacji finansowej, które mają wpływ na Twoją emeryturę, na przykład zamieszkanie na stałe z konkubentem/konkubiną, wyprowadzenie się za granicę lub uzyskanie nowej emerytury z zagranicy bądź zmiana w emeryturze wypłacanej z zagranicy, musisz to do nas zgłosić z własnej inicjatywy.

Zgłoś zmiany, które mają wpływ na Twoją emeryturę

W przypadku wystąpienia zmian w sytuacji finansowej, które mają wpływ na Twoją emeryturę, na przykład zamieszkanie na stałe z konkubentem/konkubiną, wyprowadzenie się za granicę lub uzyskanie nowej emerytury z zagranicy bądź zmiana w emeryturze wypłacanej z zagranicy, musisz to do nas zgłosić z własnej inicjatywy. Jeśli zostanie Ci wypłacona zbyt wysoka kwota, możesz zostać zobowiązany do jej zwrotu.

Regularnie weryfikujemy informacje na Twój temat, na przykład w Skatteverket i różnych pracowniczych towarzystwach emerytalnych, ale to Ty odpowiadasz za powiadomienie nas o wszelkich zmianach.

Certyfikat emeryta w celu uzyskania zniżek dla emerytów

Osoby pobierające emeryturę powszechną przed ukończeniem 65. roku życia (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat) mogą wykorzystać certyfikat emeryta, aby skorzystać ze zniżek, na przykład na transport publiczny i wstęp na różne imprezy. Zamów certyfikat emeryta (informacja po szwedzku)

Kiedy wypłacana jest emerytura?

Emerytura powszechna wypłacana jest raz w miesiącu na podany rachunek bankowy. Inne przysługujące świadczenia, takie jak renta rodzinna, dodatek mieszkaniowy lub zapomoga dla osób starszych, wypłacane są razem z emeryturą. W przypadku osób urodzonych w 1-15 dniu miesiąca emerytura wypłacana jest 18. dnia miesiąca, a w przypadku osób urodzonych w 16-31 dniu miesiąca emerytura wypłacana jest 19. dnia miesiąca, pod warunkiem, że 18. i 19. dzień danego miesiąca jest dniem powszednim.

W związku z pierwszą wypłatą emerytury otrzymasz informację o wypłacie informującą o kwocie Twojej emerytury powszechnej. Dowiesz się z niej również, jaka kwota podatku zostanie odliczona, jakie elementy składają się na Twoją emeryturę i w jakich datach będzie ona wypłacana. Emerytura powszechna składa się z różnych elementów, dlatego też możesz otrzymać odrębne informacje, na przykład dotyczące emerytury uzależnionej od dochodu, emerytury składkowej, renty rodzinnej i dodatku mieszkaniowego.

Niższy podatek w przypadku późniejszej emerytury

Jeśli mieszkasz w Szwecji i nadal pracujesz zamiast pobierania emerytury, płacisz niższy podatek od wynagrodzenia niż w poprzednich latach. Ma to zastosowanie począwszy od roku, w którym kończysz 66 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 67 lat). Powodem pobierania niższego podatku od wynagrodzenia niż podatek, jaki zostałby pobrany od emerytury w takiej samej wysokości, jest fakt, iż na potrzeby opodatkowania tego wynagrodzenia możesz skorzystać z tak zwanej ulgi podatkowej w podatku od dochodu z pracy, która obniża wysokość należnego podatku.

Jeśli mieszkasz w Szwecji, płacisz również niższy podatek od emerytury powszechnej począwszy od roku, w którym kończysz 66 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 67 lat). Niższy podatek obowiązuje od tego roku niezależnie od tego, kiedy zaczynasz pobierać emeryturę.

Emerytura uzupełniająca – dla osób urodzonych przed 1954 r.

Emerytura uzupełniająca jest częścią emerytury powszechnej, którą otrzymują osoby urodzone przed 1954 r.

Emerytura uzupełniająca jest emeryturą opartą na dochodzie, której wysokość zależy od dochodów i opiera się na dochodach uzyskanych przez Ciebie w latach pracy. Dochody te zostały zewidencjonowane jako punkty emerytalne, a im więcej punktów emerytalnych i im są one wyższe, tym wyższa będzie Twoja emerytura uzupełniająca.

Osoby urodzone w latach 1938–1953 otrzymują część swojej emerytury w formie emerytury uzależnionej od dochodu i emerytury składkowej, a część w formie emerytury uzupełniającej. Im później w tym okresie jest się urodzonym, tym większy jest udział emerytury uzależnionej od dochodu lub emerytury składkowej i tym mniejszy jest udział emerytury uzupełniającej. Osoby urodzone przed 1938 r. otrzymują wyłącznie emeryturę uzupełniającą.

To Ty decydujesz o swojej emeryturze

Emerytura składkowa stanowi niewielką częścią emerytury powszechnej. Co roku 2,5 procent Twojego wynagrodzenia i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu odkładanych jest jako prawo do tej części emerytury.

Emerytura składkowa opiera się na łącznych uprawnieniach do emerytury w systemie emerytury składkowej. Wielkość emerytury składkowej zależy od wysokości wpłaconych kwot i wyników inwestycyjnych funduszy, w których ulokowane są Twoje pieniądze.

Sam możesz wybrać fundusze, w których chcesz ulokować swoją emeryturę składkową. Możesz też nie dokonywać żadnego wyboru. Jeśli nie dokonasz wyboru, Twoje pieniądze zostaną ulokowane w AP7 Såfa – państwowym funduszu oszczędnościowym z wyboru domyślnego. Nie istnieją dane, który wskazywałyby, że dla zapewnienia wyższej przyszłej emerytury lepiej jest dokonać samodzielnego wyboru niż nie dokonywać wyboru.

Jeśli nie pracowałeś w Szwecji po 1994 r., nie masz prawa do emerytury składkowej.

Ochrona dla osoby pozostałej przy życiu w ramach emerytury składkowej

Składając wniosek o wypłatę emerytury składkowej po raz pierwszy, możesz wystąpić o ochronę dla osoby pozostałej przy życiu.

Ochrona dla osoby pozostałej przy życiu oznacza, że Twoja emerytura składkowa będzie wypłacana współmałżonkowi, zarejestrowanemu partnerowi lub, w niektórych przypadkach, konkubentowi, jeśli umrzesz przed nimi.

Pamiętaj, że ochrona dla osoby pozostałej przy życiu oznacza, że wypłacana Ci emerytura składkowa będzie niższa, ponieważ musi ona również wystarczyć dla Twojego partnera, jeśli umrzesz przed nim.

Emerytura składkowa może zostać przeniesiona na Twojego partnera

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim, możesz zdecydować się na przeniesienie swojego prawa do emerytury składkowej na współmałżonka lub partnera.

Wniosek o to należy złożyć nie później niż dnia 30 kwietnia roku, od którego ma nastąpić przeniesienie. Przeniesienie to będzie obowiązywało do czasu złożenia przez Ciebie zgłoszenia o rezygnacji. 

Przeniesienie wiąże się z pomniejszeniem kwoty o 6 procent. Pieniądze te są dzielone pomiędzy wszystkich oszczędzających na emeryturę. Wysokość pomniejszenia jest taka sama dla mężczyzn i kobiet. Pomniejszenia dokonuje się, ponieważ szacuje się, że przeniesień z mężczyzn na kobiety będzie więcej niż na odwrót, a kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang. Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Om du bor i Sverige och fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Om du bor i Sverige betalar du även lägre skatt på din allmänna pension från det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Den lägre skatten gäller från detta år oavsett från när du börjar ta ut din pension.

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938 till 1953 får en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du född före 1938 får du enbart tilläggspension.

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.