Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Renta rodzinna – wsparcie finansowe w przypadku śmierci

W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny można otrzymać rentę rodzinną w ramach wsparcia finansowego. Renta rodzinna jest częścią emerytury powszechnej i składa się z renty sierocej, renty dostosowawczej i renty wdowiej.

Śmierć członka najbliższej rodziny oznacza nie tylko smutek i pustkę. Może ona również wpływać na sytuację finansową. Jeden z dochodów rodziny znika, ale większość wydatków nadal pozostaje. Renta rodzinna jest zabezpieczeniem finansowym na pokrycie części środków na utrzymanie, które zapewniała osoba zmarła.

Szwedzka renta rodzinna opiera się na uwarunkowaniach szwedzkim prawie i jest zabezpieczeniem finansowym na pokrycie części środków na utrzymanie zapewnianych przez osobę zmarłą.

Warunkiem uzyskania prawa do szwedzkiej renty rodzinnej jest fakt wykonywania pracy lub zamieszkiwania w Szwecji przez osobę zmarłą w pewnym okresie życia. Renta rodzinna opiera się w całości na dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru emerytury, jaki osoba zmarła wypracowała w Szwecji.

Jeśli dochód osoby zmarłej stanowiący podstawę wymiaru emerytury w Szwecji był niski, również wysokość renty rodzinnej będzie niska. Będzie tak niezależnie od tego, czy osoba pozostała przy życiu otrzymuje niską emeryturę lub w ogóle nie otrzymuje emerytury w kraju, w którym mieszka.

Jeśli śmierć miała związek z pracą, najbliżsi członkowie zmarłego mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy. Członek najbliższej rodziny pozostały po osobie zmarłej może mieć również prawo do renty dożywotniej.

Sposób uzyskania renty rodzinnej w przypadku zamieszkania w Szwecji

Jeśli mieszkasz w Szwecji, nie musisz składać wniosku o rentę rodzinną. Pensionsmyndigheten otrzymuje informację o śmierci osoby, po czym badamy, czy istnieją osoby pozostałe przy życiu, które są uprawnione do renty rodzinnej. W niektórych przypadkach przesyłamy pismo do takiej osoby, aby uzyskać więcej informacji niezbędnych do wydania decyzji.

Sposób uzyskania renty rodzinnej w przypadku zamieszkania poza Szwecją

Jeśli mieszkasz poza Szwecją, musisz samodzielnie złożyć wniosek o rentę rodzinną. Wniosek wymagany jest również w przypadku, gdy osoba pozostała po zmarłym jest dzieckiem, a zmarły rodzic nigdy nie mieszkał w Szwecji.

Jeśli mieszkasz poza Szwecją w innym kraju należącym do EOG lub Szwajcarii, wniosek do Pensionsmyndigheten musisz złożyć w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz poza EOG lub Szwajcarią, wniosek należy złożyć za pomocą formularza. Szwecja zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym z pewną liczbą państw spoza EOG i umowy te mogą mieć wpływ na prawo do danej emerytury oraz na to, z którego kraju należy złożyć wniosek. Aby dowiedzieć się, jakie zasady mają zastosowanie w Twoim przypadku, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian

Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Pensionsmyndigheten, na przykład jeśli zostanie Ci przyznana emerytura w innym kraju niż Szwecja, zakończysz naukę, zawrzesz związek małżeński lub wyprowadzisz się. Jeśli otrzymujesz przedłużoną emeryturę dostosowawczą, musisz zgłosić fakt wyprowadzenia się, zaprzestania zamieszkiwania razem z dzieckiem lub zmianę stanu cywilnego, ponieważ okoliczności te mogą mieć wpływ na Twoje prawo do renty rodzinnej.

Jeśli posiadasz szwedzką e-legitymację, możesz zgłosić zmiany dotyczące emerytury wypłacanej Ci w innym kraju niż Szwecja na tym portalu internetowym. Zgłoś emeryturę wypłacaną w innym kraju (informacja po szwedzku)

Jeśli nie posiadasz szwedzkiej e-legitymacji lub chcesz zgłosić inne zmiany, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Przewodnik dla osób pozostałych po osobie zmarłej

We współpracy ze Skatteverket (szwedzki Urząd Skarbowy) i Försäkringskassan (szwedzka Kasa Ubezpieczeń) opracowaliśmy przewodnik dla osób pozostałych po osobie zmarłej, aby wspomóc osoby, które utraciły kogoś bliskiego. Przewodnik dla osób pozostałych po osobie zmarłej można opisać jako wsparcie elektroniczne. Opisano w nim na przykład, od czego należy zacząć, gdy zmarła bliska osoba, co może poczekać kilka miesięcy, a co należy uczynić w ciągu kolejnych lat. Przewodnik dla osób pozostałych po osobie zmarłej (informacja po szwedzku)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige. Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice. 

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden