Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Information om hur Pensionsmyndigheten behandlar personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som är registrerad. Du behöver känna till hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter.  Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i olika delar av vår verksamhet. Det behöver vi göra för att kunna fullgöra vårt uppdrag att informera, administrera och betala ut våra förmåner. Vi behöver även behandla personuppgifter i vår administrativa verksamhet och i vår roll som myndighet.

För att ha rätt att behandla personuppgifter måste Pensionsmyndigheten ha en laglig rätt att göra det: en rättlig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Särskilt om offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas till och från Pensionsmyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran, såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Denna behandling av personuppgifter som sker för att uppfylla kraven i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen har stöd i den rättliga grunden allmänt intresse i GDPR.

När vi administrerar och betalar ut pension

Ett av Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera den allmänna pensionen. I det ingår även att betala ut den. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga våra ärenden och betala ut rätt pension. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna följa upp att rätt uppgifter ligger till grund för de utbetalningar som vi gör till dig.

Om vi misstänker att något har blivit fel behöver vi behandla dina personuppgifter som ett led i vår utredning om vad som har hänt och om vi kommer att behöva begära att få pengarna tillbaka från dig. Vi behöver också behandla dina personuppgifter om vi till exempel behöver göra en polisanmälan.

Personuppgifterna används även för att internt följa upp vår handläggning och för att utveckla verksamheten så att vi alltid arbetar rättssäkert, effektivt och med god service. Pensionsmyndigheten kan också komma att behandla dina personuppgifter när vi testar våra informationssystem och följer upp att medarbetare inte missbrukat sina behörigheter.

Behandlingarna i dessa avseenden har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse eller myndighetsutövning i GDPR.

Här följer mer information om vad som gäller för Pensionsmyndighetens behandling av dina personuppgifter i våra respektive förmåner eller verksamhetsområden.

När du tjänar in till din allmänna pension

För att se till att du får rätt pension i framtiden måste Pensionsmyndigheten behandla dina personuppgifter, främst namn, personnummer samt uppgifter om vad du tjänar in varje år när du arbetar, är föräldraledig, studerar eller har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Pensionsmyndigheten registrerar även uppgifter om du bor eller har bott utomlands, eftersom det kan påverka din pension.

Storleken på din framtida pension kan påverkas av dina familjeförhållanden. För att din framtida pension ska bli rätt behöver vi därför även behandla personuppgifter om dina närmaste familjemedlemmar, främst maka/make eller partner.

Pensionsmyndigheten hämtar uppgifter om hur mycket du tjänar från främst Skatteverket, men vi får också sådana uppgifter från till exempel Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Uppgifter om adress och andra personuppgifter hämtar Pensionsmyndigheten från Försäkringskassans adressregister.

Den här behandlingen av personuppgifter har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken.

Pensionsmyndighetens uppdrag att administrera och betala ut pension pågår så länge du är i livet. Pensionsmyndigheten behöver därför spara många personuppgifter om dig under en lång tid.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du börjar tjäna in till din pension och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit. 

När du tjänar in till premiepensionen

Varje år sätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen vars värdeutveckling du själv kan påverka genom aktiva fondplaceringsval i premiepensionssystemet.

Pensionsmyndigheten behandlar uppgifter om vilka fonder du har valt och uppgifter om den handel som görs med ditt innehav. Vi behöver även registrera uppgifter om fondernas värdeutveckling.

Uppgifter som behandlas inom ramen för hur mycket du har tjänat in till premiepensionen hämtar vi från Skatteverket.

Behandlingen av personuppgifter om hur mycket du har tjänat in till din premiepension har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du börjar tjäna in till din pension och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När vi informerar om din pension genom orange kuvert

En gång per år ska Pensionsmyndigheten informera om vilka beslut myndigheten fattat angående dina pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet.

Du som fått pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande belopp fastställt ska få beslut om din pensionsrätt för inkomstpension och premiepension.

Du som är född före 1954 får även uppgift om fastställd pensionspoäng för tilläggspension.

Du som är pensionär får dessutom ett utbetalningsbesked med uppgift om kommande månatliga pensionsutbetalningar. Vi redovisar också eventuell pensionsbehållning för inkomstpension och värde på dina premiepensionsfonder. Vi gör detta genom att senast den 31 mars skicka ut orange kuvert till dig.

För att kunna informera dig om din pension genom att skicka ut orange kuvert behöver Pensionsmyndigheten behandla personuppgifter. Detta gör vi genom att tillfälligt samla in och lagra den information om dig som krävs för att kunna sammanställa informationen och skicka ut den till dig. Vissa uppgifter som ingår i orange kuvert hämtar Pensionsmyndigheten direkt från Försäkringskassan.

Uppgifterna som används i orange kuvert raderas en månad efter att orange kuvert skickats ut.

Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken och instruktionen för Pensionsmyndigheten som är den förordning som beskriver Pensionsmyndighetens uppgifter.

När du tar ut din allmänna pension

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, tilläggspension, premiepension och garantipension.

När du ska börja ta ut din allmänna pension behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna handlägga och betala ut pensionen. Vi behöver då behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig samt det kontonummer till vlket du vill ha din pension utbetalad.

För att du ska få ut din allmänna pension på det sätt du själv önskar behöver vi behandla uppgifter om hur stor del av pensionen du vill ta ut, till exempel som helt eller halvt månadsbelopp, och från vilken tidpunkt du vill börja ta ut pensionen.

En del uppgifter som ligger till grund för beräkning av din allmänna pension hämtar vi från Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättningar samt banker och andra penninginrättningar.

Handläggningen av ärenden om allmän pension är i vissa fall helt eller delvis maskinell.

När pensionen börjar betalas ut kommer vi fortlöpande att behandla uppgifter om vilka utbetalningar du får och till vilket kontonummer du vill att vi betalar ut din pension.

Om du har delad ekonomi med någon annan behöver vi behandla uppgifter även om den personen för att kunna beräkna din pension korrekt.

Om du har arbetat och haft pensionsgrundande inkomst i ett annat land och därför tar emot pension från det landet kommer vi att begära in och behandla uppgifter om din utländska pension.

Behandlingen av personuppgifter avseende utbetalning av allmän pension har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du ansöker om allmän pension och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När du har pension från annat land

Om du har pension från ett annat land, kan det påverka  olika förmåner som betalas ut från Pensionsmyndigheten. Det gäller främst inkomstpensionstillägg, garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

För att du ska få rätt belopp utbetalat från Pensionsmyndigheten behöver vi hämta in och använda uppgiften om pension från det andra landet. Uppgiften om pension från annat land kan du själv lämna till oss via en tjänst här på webbsidan eller via telefon. Vi kan också i vissa fall hämta in uppgiften från den myndighet som betalar ut din pension från det andra landet.

Den rättsliga grunden för hanteringen av uppgifter om pension från annat land är allmänt intresse och är ett led i vår myndighetsutövning.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du ansöker om en förmån och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd

När du ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behandlar ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har en ett ombud eller ett biträde som hjälper dig med ansökan behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken påverkar beräkningen av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, såsom civilstånd, inkomstuppgifter och bostadsuppgifter.

Vissa uppgifter till grund för beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hämtar Pensionsmyndigheten direkt från Skatteverket, Försäkringskassan, försäkringsinrättningar samt banker eller andra penninginrättningar.

Viss del av handläggningen av ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd sker maskinellt.

Om du är gift, sambo eller motsvarande ska uppgifter lämnas om både dig själv och den som du är samhörig med. Vi kommer då att behandla bådas uppgifter inom ramen för vår handläggning av din ansökan.

När bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd betalas ut kommer vi fortlöpande att behandla uppgifter om dessa utbetalningar och till vilket kontonummer du vill att vi betalar ut ditt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Behandlingen av personuppgifter avseende handläggning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När en anhörig avlider eller när du ansöker om efterlevandepension eller efterlevandestöd efter en anhörig samt när ersättning söks vid arbetsrelaterat dödsfall

När en anhörig avlider eller du ansöker om efterlevandepension efter en anhörig behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om denne och dig för att kunna avgöra om du ska få efterlevandepension i form av till exempel barnpension, omställningspension eller änkepension.            

Detsamma gäller om du ansöker om ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall. Pensionsmyndigheten behöver behandla ditt namn, personnummer, kontonummer till vilket du vill ha din pension utbetalad och kontaktuppgifter till dig. Om du är minderårig och därmed företräds av ställföreträdare eller om du i annat fall har ett ombud eller biträde som hjälper dig med ansökan behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken påverkar rätt till ersättning och beräkningen av efterlevandepension, såsom civilstånd, adress, sammanboende, in- och utvandring samt uppgifter om barn, partner och syskon.

Pensionsmyndigheten hämtar normalt dessa uppgifter från Skatteverket eller ber dig informera oss.

Vissa uppgifter till grund för efterlevandepension och efterlevandestöd samt utbetalning av dessa hämtar Pensionsmyndigheten direkt från Skatteverket, Försäkringskassan, CSN eller Migrationsverket.

Delar av handläggningen av ärenden om efterlevandepension och efterlevandestöd sker maskinellt.

När efterlevandepension och efterlevandestöd betalas ut kommer vi fortlöpande att behandla dina personuppgifter inom ramen för dessa utbetalningar. Om du är minderårig behandlar vi uppgifter både om dig och om din ställföreträdare samt till vilket kontonummer utbetalningar görs.

Behandlingen av personuppgifter avseende handläggning av efterlevandepension och efterlevandestöd har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När vi genomför kontroller

Pensionsmyndigheten genomför kontroller för att säkerställa att våra utbetalningar är korrekta. Kontrollerna kan initieras genom att vi får en impuls från någon annan, att vi själva initierar en kontroll i ett specifikt ärende eller genom att myndigheten genomför riktade efterkontroller.

Kontrollerna kan visa att du har rätt till lägre eller högre utbetalning än vad du redan har. Kontrollerna kan därför leda till att du behöver betala tillbaka hela eller delar av de utbetalningar du tidigare har fått.

När Pensionsmyndigheten genomför kontroller behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som kontrollen gäller, se mer information i texterna om respektive förmån.

Om du har ett ombud eller ett biträde som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Vissa uppgifter utöver de som redan finns i tidigare ärenden hos Pensionsmyndigheten kan vi komma att behöva hämta från andra myndigheter eller aktörer, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning, hyresvärd samt utländsk utbetalare av socialförsäkringsförmån.

Det kan i dessa sammanhang vara aktuellt att hantera uppgifter som namn, personnummer, civilstånd, adressuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om ekonomi och rätt att vistas i Sverige. I samband med att uppgifter hämtas in kan det också bli aktuellt att lämna ut uppgifter från Pensionsmyndigheten. Uppgifter som kan vara aktuella att lämna ut är namn, personnummer och försäkringsnummer.

Behandlingen av personuppgifter i kontroller har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna behandlas och sparas i 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit. 

Pensionsmyndigheten ska genomföra så kallade omfattningsstudier på uppdrag av regeringen. Syftet är att studera omfattningen av felaktiga utbetalningar av enskilda ersättningar. Inför varje studie bestämmer regeringen vilka ersättningar som ska studeras.

Studierna görs genom datainsamling, exempelvis genom datamatchning eller kontroll av ett slumpmässigt urval av ärenden. Pensionsmyndigheten uppskattar sedan storleken på de felaktiga utbetalningarna och bedömer orsaken till felet. I samband med studierna kan vi komma att behandla dina personuppgifter ifall du ingår i det slumpmässiga urvalet. Pensionsmyndigheten gallrar uppgifterna så snart kontrollen är avslutad.

När vi hanterar ärenden om omprövning och överklagan

När du begär omprövning av ett beslut eller överklagar ett beslut behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behandlar ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har ett ombud eller ett biträde som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som ärendet gäller, se mer information i texterna om respektive förmån. Vi kommer också att behandla det beslut som tas eller den dom som meddelas till följd av din begäran om omprövning eller ditt överklagande.

Om ditt ärende avser ett överklagande till domstol kommer vi att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att domstolen ska kunna pröva ditt ärende.

Viss utredning utöver vad som redan finns i det ärende som omprövas eller överklagas kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning och hyresvärd.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter vid hantering av ärenden om omprövning eller överklagande sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i GDPR.

Uppgifter i omprövnings- och överklagandeärenden bevaras för all framtid – i enlighet med undantagsföreskrifter från Riksarkivet (RA-MS 2012:42).

När vi hanterar ärenden om återkrav

När Pensionsmyndigheten handlägger ett ärende om återkrav behöver vi behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behandlar ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har ett ombud eller ett biträde som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Förutom kontaktuppgifter behöver vi också behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som ärendet gäller, se mer information i texterna om respektive förmån.

Viss utredning utöver den som finns i grundärendet kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning och hyresvärd.

Behandlingen av personuppgifter avseende handläggning av ärenden om återkrav har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Vi har även stöd för behandlingen i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna behandlas och sparas fram till 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När vi hanterar ärenden om skadestånd

När Pensionsmyndigheten handlägger en begäran om skadestånd behöver vi behandla uppgifter om dig för att kunna utreda vad som har hänt. Vi behandlar ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har ett ombud eller ett biträde som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

En del ärenden om skadestånd kan Pensionsmyndigheten pröva själv. Övriga ärenden skickar vi till Justitiekanslern, JK, för prövning.  Vi kommer då att lämna ut den informationen om ditt ärende som behövs för att JK ska kunna pröva ditt ärende.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid prövning av skadestånd sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i GDPR.

Uppgifter i skadeståndsärenden bevaras för all framtid – i enlighet med undantagsföreskrifter från Riksarkivet (RA-MS 2012:42).

När du kontaktar Pensionsmyndigheten

När du kontaktar Pensionsmyndigheten, till exempel genom telefon eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar.

När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Pensionsmyndigheten enligt lag skyldig att registrera uppgiften.

Efter samtalet kan du bli uppringd för att delta i vår kundundersökning för att utvärdera vår verksamhet. För detta ändamål hanteras ditt telefonnummer.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i GDPR.

Uppgifter som inte registreras i ett ärende lagras hos oss i som minst tre år och som högst i 10 år enligt gällande gallringsbeslut.

Du kan ge oss möjlighet att se det du ser på Mina sidor under ett samtal med kundservice, så kallad skärmspegling. Ingenting sparas hos oss och du kan när som helst avsluta sessionen. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i GDPR.

Pensionsmyndigheten spelar normalt inte in telefonsamtal. Om vår handläggare på något sätt känner sig hotad har hen dock möjlighet att starta en inspelningsfunktion.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i GDPR.

En inspelning ska gallras inom ett år efter samtalet enligt socialförsäkringsbalken. Normalt gallrar vi dock en inspelning tre månader efter samtalet, om det inte finns särskilda skäl att bevara inspelningen längre med stöd av ändamålen i 114 kap. socialförsäkringsbalken.

När du chattar med vår digitala chattbott Penni

Pensionsmyndigheten använder din IP-adress för att ta emot din fråga och leverera ett svar till dig när du använder chattbotten Penni. Det räknas som personuppgiftsbehandling. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i GDPR. IP-adressen gallras så fort du fått svar.

Penni finns inom utvalda ämnen och svarar på allmänna frågor om pension. Tänk därför på att inte skriva in personuppgifter i chatten. Om du råkar skriva in personuppgifter raderas de direkt. 

När du kontaktar oss i sociala medier

När du deltar vid informations- och utbildningsträffar gällande pensionssystemet

När Pensionsmyndigheten informerar om pensionen genom att anordna informationsträffar och kampanjer behandlar vi personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om dig som är deltagare i syfte att administrera träffen.

Efter informations- och utbildningsträffen skickas oftast en enkät till dig i syfte att utvärdera informations- och utbildningsträffen.

Stödet för vår behandling av personuppgifter sker för att fullgöra det avtal som ingicks när du anmälde dig till utbildningen och utvärderingen sker med stöd av allmänt intresse i GDPR.

Uppgifterna gallras efter informationsträffarna och e-postadressen som används för enkätutskick gallras omgående efter utskick.

När dina personuppgifter ingår i vår statistikverksamhet

Pensionsmyndigheten ansvarar för den officiella statistiken inom statistikområdet Stöd vid ålderdom. Vi behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att framställa sådan statistik. Det är de uppgifter som vi använder i vårt uppdrag att administrera och betala ut pension som också används vid statistikframställning, tillsammans med uppgifter som är nödvändiga att inhämta från Statistiska centralbyrån, SCB.

Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett allmänt intresse i GDPR och stöd i nationell rätt finns i lag och förordning om den officiella statistiken.

Uppgifterna som används för att framställa officiell statistik omfattas av absolut sekretess, som endast kan brytas i vissa särskilda fall. Uppgifterna kan dock, efter en sekretessprövning, komma att lämnas ut för forsknings- och statistikändamål.

När du prenumererar på våra pressmeddelanden

När du anmäler dig för att prenumerera på våra pressmeddelanden lagrar vi din e-postadress hos ett personuppgiftsbiträde till oss. 

Din e-postadress använder vi endast i syfte att skicka pressmeddelanden till dig. Du kan avsluta din prenumeration när du vill, och i sådant fall raderas din e-postadress.

Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingicks med dig när du blev prenumerant.

När du söker arbete hos oss

När du söker arbete på Pensionsmyndigheten behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din ansökan. De personuppgifter vi främst behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter samt ditt cv och ditt personliga brev. 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan vi även komma att behandla anteckningar från intervjuer, uppgifter som dina referenser har lämnat eller, i vissa fall, resultat från tester du har gjort.

När Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter vid en intresseanmälan eller jobbansökan stödjer vi oss på den rättsliga grunden allmänt intresse. När vi fattar beslut om anställning behandlar vi personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Personuppgifter från rekryteringsprocessen behandlas av de som arbetar med den aktuella rekryteringen, främst personalspecialister, rekryterande chef och fackliga företrädare. Ibland anlitar vi rekryteringsföretag eller leverantörer för personlighetstester. Dessa aktörer hanterar personuppgifter för Pensionsmyndighetens räkning och betraktas då som personuppgiftsbiträden.

De personuppgifter som vi har registrerat raderar vi två år efter att rekryteringsprocessen för den sökta tjänsten avslutats. Uppgifter rörande intresseanmälningar raderas 6 månader efter den dag då de kommer in till Pensionsmyndigheten.

När du samverkar med oss

När du är kontaktperson vars myndighet, företag eller övrig organisation samverkar med Pensionsmyndigheten behandlar vi personuppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter, arbetsplats, och eventuellt titel. Personuppgiftsbehandlingen sker för att vi ska kunna kommunicera och samverka med dig och den organisation du företräder.

Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse i GDPR.

Handlingarna som ingår i samverkansärendet bevaras enligt arkivlagstiftningen.

När du och den organisation du företräder deltar i en upphandling

De personuppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar i samband med upphandling eller avrop är de uppgifter som anbudsgivaren ger in i sitt anbud, främst för- och efternamn, e-postadresser samt information i CV (såsom anställning och utbildning). Ändamålet med behandlingen är genomföra och administrera upphandlingar och avrop samt att handlägga avtalsärenden.

De uppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar i upphandlingen eller avropet har sin grund i en rättslig förpliktelse enligt GDPR. Det är uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja reglerna i upphandlingslagstiftningen.

Handlingarna gallras i enlighet med arkivlagstiftningen och interna beslut.

När du fakturerar oss eller vi fakturerar dig

När en myndighet, företag eller organisation fakturerar oss eller vi fakturerar dem kan vi i vissa fall behandla personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter och personnummer, i syfte att administrera fakturahantering.

Behandlingen sker med stöd av rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bokföringslagstiftningen och bevaras för detta ändamål. 

När du representerar ett fondbolag som ingår i vårt fondtorg

När du är kontaktperson eller på annat sätt representerar ett fondbolag som har fonder registrerade på Pensionsmyndighetens fondtorg, hanteras dina personuppgifter, såsom namn, roll och kontaktuppgifter i syfte att administrera fondhandel och fondinformation..

Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse enligt GDPR.

Gallring och uppdatering av kontaktuppgifterna sker löpande.

De som kan ta del av dina personuppgifter

Medarbetare hos oss

Utöver vad som angetts under respektive personuppgiftsbehandling, tar medarbetare, som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, del av dina uppgifter i den omfattning det är nödvändigt.

Andra myndigheter och aktörer

Pensionsmyndigheten kan vara skyldig att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter i vissa fall. Det är lagar och andra regler som fastställer sådana skyldigheter.

Personuppgiftsbiträden

Pensionsmyndigheten samarbetar med ett antal olika aktörer för att kunna utföra vårt uppdrag, till exempel genom att använda externa leverantörer av it-tjänster.

När vi lämnar ut personuppgifter för att exempelvis en it-leverantörer ska behandla uppgifterna för vår räkning skriver vi alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören i fråga.

Offentlighetsprincipen och skyldigheten att efter begäran lämna ut allmänna handlingar

Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att efter begäran lämna ut personuppgifter som ingår i eller utgör allmänna handlingar om, uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Så här behandlas dina personuppgifter när du loggar in på Mina sidor

När du loggar in på Mina sidor på Pensionsmyndighetens webbplats för att ta del av våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter, främst dina identitetsuppgifter i samband med inloggning och signering för att kontrollera att din e-legitimation är äkta.

I samband med inloggningen prövar vi också om du har en förvaltare registrerad hos oss. Om du har det kommer du inte att kunna logga in på Mina sidor.

Min pensionsprognos

När du är inloggad kan du ta del av en prognos om hela din framtida pension. Vi hämtar då uppgifter om dig automatiskt från Min Pension i Sverige AB. Detta sker endast om du sedan tidigare är registrerad användare hos Min Pension och har godkänt deras användarvillkor.

Om du inte är registrerad användare hos Min Pension kan du anmäla dig som användare när du har loggat in på Mina sidor. Om du redan har gått i pension och inte längre arbetar hämtas inga uppgifter om pensionsprognos.

Dina uppgifter sparas inte på Mina sidor utan hämtas in på nytt varje gång du loggar in.

Bara du själv får del av de uppgifter som finns på Mina sidor.

I samband med fondbyte

I samband med att du beställer ett fondbyte eller tar bort ett fondbyte via vår webbplats behöver vi behandla personuppgifter om dig i form av så kallade webbloggar (loggfil). Det vi sparar är IP-adressen till din dator eller mobila enhet och vilken fond du väljer.

Syftet med en sådan behandling är att säkerställa att fondbytet sker på ett säkert sätt samt att upptäcka om någon extern part försöker påverka ditt fondbyte. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett allmänt intresse. För ändamålet att upptäcka om någon extern part försöker påverka ditt fondbyte kommer uppgifterna att gallras tidigast 10 år efter utgången av det år då loggarna upprättades.

Tillfällig tillåtelse att se uppgifter under telefonsamtal

Om du behöver hjälp kan du ge handläggare hos Pensionsmyndigheten en tillåtelse att se dina uppgifter under en begränsad tid. Detta gäller när du under ett telefonsamtal med handläggare har loggat in på Mina sidor och behöver ytterligare hjälp. Detta sker alltid efter överenskommelse med dig

När du besöker webbplatsen pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten.se använder kakor (cookies), både funktionella och  icke funktionella kakor. En kaka är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats och våra tjänster som möjligt. Mer om våra kakor (cookies)

Så här länge sparas dina personuppgifter

De personuppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall.

Pensionsmyndigheten ska normalt radera uppgifter om pensionärer och pensionssparare när de inte längre är nödvändiga för vårt uppdrag. 

Dina rättigheter som registrerad

Du som får dina personuppgifter behandlade har flera rättigheter. När Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter kan du:

  • begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
  • begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga eller missvisande.
  • begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen. 
  • begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet. För att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av ett avtal. 
  • begära återkallelse av ett tidigare lämnat samtycke.

Så här nyttjar du någon av dina rättigheter

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Pensionsmyndigheten via en blankett.

Blanketten kan du skicka till oss med post eller via e-post. Skicka e-post

Tänk på att inte skicka uppgifter av känslig karaktär i e-post!

När din begäran kommer in till Pensionsmyndigheten hanterar vi den i ett särskilt ärende som leder till ett beslut som du har rätt att överklaga till förvaltningsdomstol.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Kontakta Pensionsmyndighetens dataskyddsombud

Pensionsmyndigheten har ett dataskyddsombud, vars uppgift är att bland annat vara kontaktpunkt gentemot dig som är registrerad. Därför kan du alltid kontakta dataskyddsombudet med frågor och synpunkter om myndighetens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa.

E-post dataskyddsombud@pensionsmyndigheten.se

Dataskyddsombudet
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

Du kan även nå dataskyddsombudet via Pensionsmyndighetens växel, 0771-771 771

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har som registrerad även rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du har synpunkter och är missnöjd med hur Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter. Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Vill du ta del av dina uppgifter på egen hand 

Logga in på Mina sidor