Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-07-04
Aktiefonder

511890 - East Capital China A-shares A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

För att nå den bästa exponeringen investerar fonden i ett brett spektrum av sektorer och bolag med fokus på strukturell tillväxt som drivs av en växande medelklass och förändring av ekonomin. Fondens investeringsprocess integrerar och följer ESG-faktorer, med särskilt fokus på bolagsstyrningsstandar

Fondbolag

East Capital Asset Management S.A.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Kina

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU1840854290

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Peter Elam Håkansson

Förvaltningserfarenhet

25 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,68 %

Avgift före rabatt

2,14 %

Övriga förhållanden

Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i vår investeringsfilosofi.

Typ av värdepapper

Fonden kommer att investera åtminstone 75 % av sina tillgångardirekt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna i Folkrepubliken Kina eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−0,8 %

9,1 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

10,7 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,55

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1289

-

-

Sharpekvot

0,7 (0,6)

Risk

15,05 (16,00)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Investerare som strävar efter att maximera avkastning på lång sikt och kan acceptera kortsiktiga kurssvängningar. Spartid 5-10 år.

Mål med placeringen

Att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i bolag på den inhemska aktiemarknaden i Kina.

Innehav 2022-03-31

Normalt antal värdepapper 40 st

Pie
Finans och fastighet 24,4 %
Material 16,1 %
Industrivaror- och tjänster 15,6 %
Dagligvaror 15,0 %
Informationsteknik 11,6 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 8,6 %
Hälsovård 6,0 %
Övrigt 2,7 %

Fondkurs

162,87 SEK

China Merchants Bank

7,3 %

Kweichow Moutai

5,8 %

Longi Green Energy

4,8 %

Zijin Mining Group

4,4 %

Wuxi Apptec

4,1 %

Ping An Insurance Group

3,8 %

Ping An Bank

3,5 %

Inner Mongolia Yili Industrial Group

3,5 %

CITIC Securities

3,4 %

Midea Group

3,4 %

Summa

44,0 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 33  (Hög)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - De ESG-verktyg som vi för närvarande använder i våra investeringsaktiviteter är organiserade i fyra pelare: sektorexkludering (negativ screening), kontrovers (normbaserad) screening, analys av ESG-styrkort, samt röstning och engagemang. Alla verktyg gäller för alla East Capital-strategier.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - De ESG-verktyg som vi för närvarande använder i våra investeringsaktiviteter är organiserade i fyra pelare: sektorexkludering (negativ screening), kontrovers (normbaserad) screening, analys av ESG-styrkort, samt röstning och engagemang. Alla verktyg gäller för alla East Capital-strategier.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - De ESG-verktyg som vi för närvarande använder i våra investeringsaktiviteter är organiserade i fyra pelare: sektorexkludering (negativ screening), kontrovers (normbaserad) screening, analys av ESG-styrkort, samt röstning och engagemang. Alla verktyg gäller för alla East Capital-strategier.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter eller pornografi. Detta bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vår erfarenhet visar att det vanligen ger större positiva effekter att engagera sig i företaget i stället för att omedelbart sälja ett innehav och leder dessutom oftare till att övertyga ett företag om att inleda en förändringsprocess.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Diskussioner med ledningar och styrelser vid företagsbesök (fler än 1000 per år). Nominering av eller stöd till oberoende styrelseledamöter. Utövande av rösträtt på stämmor.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Samarbete med andra aktieägare för att få större påverkan i specifika bolagssituationer. Deltagande i relevanta intresse- och investerarföreningar. Dialog med regeringar, börser och finansiella övervakningsmyndigheter för att förespråka förbättringar inom det institutionella ramverket

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Medlemmar av externt investerarforum som för dialog med bolag med bekräftade överträdelser av internationella överenskommelser och normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, hälsa och säkerhet eller korruption i syfte att påverka bolaget att adressera/upphöra med överträdelsen.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi röstar i alla våra största och viktigaste innehav. Vi röstar även i andra bolag där vi anser det viktigt att rösta för att säkerställa en positiv framtida utveckling i bolaget.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi ser över styrelsesammansättningen i alla bolag som vi investerar i för att säkerställa att styrelsen är ändamålsenlig med tillräckligt antal oberoende ledamöter. Vi försöker påverka bolag som inte uppfyller detta.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.