Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-06-14
Aktiefonder

762823 - Tundra Vietnam Fund

Fondfaktablad

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot Vietnam, understödd av lokal närvaro genom Tundras analyskontor i Vietnam. Varje portföljbolag måste leva upp till FN:s krav vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, bolagsstyrning och miljöpåverkan.

Fondbolag

Tundra Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Övriga länder

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Mattias Martinsson

Förvaltningserfarenhet

8 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,87 %

Avgift före rabatt

2,54 %

Typ av värdepapper

Fonden investerar huvudsakligen i aktier noterade i Vietnam.

Målgrupp

Fonden riktar sig mot investerare intresserade av gränsmarknader och som har en investeringshorisont överstigande 10 år.

Mål med placeringen

Att ge investerare maximal avkastning på insatt kapital med hänsyn tagen till risknivå.

Innehav 2018-12-31

Normalt antal värdepapper 40 st

Pie
Finans och fastighet 40,0 %
Dagligvaror 13,0 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 11,0 %
Material 10,0 %
Informationsteknik 8,0 %
Industrivaror- och tjänster 7,0 %
Energi 6,0 %
Övrigt 5,0 %

Fondkurs

195,69 SEK

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

10,8 %

−7,0 %

12,9 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−5,3 %

14,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,70

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

788

-

-

Sharpekvot

0,8 (1,3)

0,8 (1,0)

Risk

17,15 (10,72)

17,31 (11,64)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

FPT CORP

8,2 %

MASAN GROUP CORP

6,9 %

DAT XANH REAL ESTATE SERVICE

6,4 %

VINCOM RETAIL JSC

5,4 %

SAIGON SECURITIES INC

4,9 %

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC

4,8 %

BANK FOR FOREIGN TRADE JSC

4,1 %

VNDIRECT SECURITIES CORP

3,8 %

LDG INVESTMENT JSC

3,8 %

HOA PHAT GROUP JSC

3,7 %

Summa

52,0 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsvärde: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde

Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Analysen av fondinnehav görs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär till företag. Områden som affärsetik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond. Värdet uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer hållbar.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - En väl fungerande miljöpolicy är inte bara viktig för en långsiktigt hållbar utveckling, utan minskar även risken för framtida kostnader och produktionsavbrott. Bolag behöver en väl genomarbetad strategi för miljöfrågor som är anpassad till den sektor och den marknad där de verkar.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Sociala frågor är en annan grundpelare i Tundras hållbarhetsarbete, ett bolags inställning till sina anställda och andra berörda motparter har omfattande påverkan såväl på kort som på lång sikt.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Analys av affärsetik och bolagsstyrning är en central komponent i vår analys av portföljbolag. Förutom specifika landrisker, är bristfällig affärsetik och korruption några av de största riskerna vid investeringar på Tundras marknader.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - En mycket noggrann analys av bolagets ägarstyrning genomförs före investeringar. Analys av potentiella sociala och miljömässiga problem som företaget står inför eller kan möta i framtiden genomförs i samband med investering.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - All produktion/distribution 0%

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - All produktion/distribution 0%

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - All produktion/distribution 0%

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenBolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Liksom övriga av Tundras fonder investerar fonden inte i bolag som bryter mot FNs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption (och som efter att av Tundra gjort dem uppmärksamma på den sortens brott ej inleder en åtgärdsplan inom tolv månader).

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Regelbundna konferenser och mötesforum för kunskapsspridning anordnas för bolag som ingår i fonden. Därtill skickas Tundras ESG-formulär ut till samtliga portföljbolag och ligger till grand för vårt eget ESG Rating System. Feedback skickas till samtliga bolag i fonden.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi samarbetar med andra investerare när våra intressen sammanfaller och vi tillsammans kan utöva större påtryckningar.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Tundra har ambitionen att fortsätta utöka våra nätverk på de marknader där vi investerar, men inte begränsat till portföljbolag eller andra börsnoterade bolag. I vårt arbete med hållbarhet inkluderas även dialog med myndigheter, civilsamhället, forskare och lokala experter.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.