Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Återrapportering av målet för tillgänglighet och handläggning

I denna återrapportering redovisas uppföljning av målet gällande tillgänglighet och handläggning som regeringen gett myndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2024. Återrapporteringen redovisar utfallet sedan föregående rapportering som skrevs i oktober 2023 och visar prognoser för hela 2024.

Sammanfattning 

Antalet pågående ärenden om bostadstilläggsärenden uppgick vid utgången av februari 2024 till knappt 65 000 ärenden, ärenden om återkrav exkluderat. Enligt myndighetens prognos beräknades ärendebalansen till omkring 58 000 ärenden vid utgången av februari. Inflödet av nya ärenden är högre än vad som tidigare prognosticerats men balansutvecklingen har samtidigt begränsats av att även antalet avslutade ärenden varit fler än prognosticerat.

Inflödet av ärenden har varit omkring 82 500 ärenden hittills i år, vilket är cirka 14 000 fler än beräknat. Precis som under föregående år är det inflödet av kundgenererade ändringsanmälningar som ökat mest. En bidragande orsak antas vara att årets hyresförhandlingar har gått snabbare jämfört med 2023 och att fler kunder därmed hört av sig tidigare än beräknat.

Under januari och februari 2024 har myndigheten avslutat 68 000 ärenden, jämfört med 64 000 under samma period föregående år. Detta trots en lägre bemanning i år jämfört med 2023. Utfallet 2024 är cirka 7 000 fler avslutade ärenden än beräknat.

Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar har varit 40 dagar hittills i år. Det är en minskning jämfört med samma period 2023, då var utfallet 65 dagar.

Bemanningen vid utgången av februari var 249 årsarbetare och följer lagd prognos ganska väl. Bemanningen under 2024 förväntas minska från 270 årsarbetare vid ingången av januari till 220 i slutet av december.

Som en följd av att det avslutats fler ärenden än beräknat har även arbetsproduktiviteten varit högre än prognos. Den genomsnittliga produktiviteten för januari och februari 2024 har varit 134 ärenden per månad och handläggare jämfört med 96 ärenden under samma period 2023.

Läget inom omprövningar avseende bostadstillägg är gott. Vid utgången av februari 2024 fanns det 37 pågående omprövningsärenden jämfört med cirka 300 ärenden för ett år sedan.

Hanteringen av återkravsärenden är fortsatt ansträngd men myndigheten kommer att utöka handläggningen av återkrav under 2024. Vid utgången av februari var balansen av återkravsärenden avseende bostadstillägg 44 000 ärenden.

Tillgängligheten inom telefonin har inlett året på en högre nivå jämfört med 2023. Hittills i år har den genomsnittliga tillgängligheten varit 72 % jämfört med 68 % under samma period 2023. Jämfört med inledningen av 2022 är skillnaden stor, då var tillgängligheten 27 %.