Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Avstämningsränta

Rapporten analyserar den räntesats som påverkar premiepensionssystemet vid den årliga avstämningen av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter. Den är i första hand skriven för Pensionsmyndighetens eget analysarbete, men kan vara läsvärd även för andra med stort intresse i frågan. 

Rapport publicerad 2022-04-01

Sammanfattning av rapporten

Rapporten analyserar den räntesats som påverkar premiepensionssystemet vid den årliga avstämningen av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter. Bakgrunden är internrevisionens rapport Pensionsgrundande inkomst (VER 2020-493).

För att ge ett sammanhang till hur räntesatsen används beskrivs delar av avstämningsprocessen för avgifterna. I avstämningen påverkas även inkomstpensionssystemet och staten men dessa är inte lika ingående beskrivna.

Hur avgifter avsedda för premiepension inbetalas samt förvaltas och hur det genererar avkastning beskrivs. Vidare ges en uppfattning om avgifternas samt skillnadsbeloppens storlek över tid. Innan diskussionen presenteras alternativ till nuvarande beräkningsmetod.

Slutligen diskuteras avkastningen och inbetalningsmönstrets påverkan på resultatet. Det finns inget kontrakt som avtalar storleken på inbetalningarna som inkommer vid respektive tidpunkt. Avkastning från värdepapper kan inte entydigt hänvisas till ett specifikt intjänandeår. Noggrannheten avseende avstämningen för staten och inkomstpensionssystemet ger heller inte uttryck för en exakthet hos lagstiftaren. Det är onödigt att göra processen mer komplicerad om det inte ger ett klart bättre resultat och det är inte önskvärt att införa diskrepanser i hanteringen. En slutsats är att det inte finns ett entydigt sätt att lösa problemet på och att rimliga antaganden får utgöra en utgångspunkt. Det vill säga en avstämning utgående från en punktinbetalning anses rimlig. Den nuvarande metoden bedöms vara tillräckligt bra och inga förändringar är nödvändiga. Däremot bör avkastning genererad från tidpunkten för pensionsrättplaceringen fram till avstämningen inkluderas i det som benämns avkastning i formeln för bestämning av avstämningsräntesatsen.

Sist i rapporten finns rekommendationer om hur avstämningsräntan bör beräknas, vilket motsvarar föregående stycke. Det finns även övriga rekommendationer som rör områden som egentligen ligger utanför ramen för den här rapporten och som rör ansvar och dokumentation.