Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Når premiepensionssystemet riksdagens mål? 2024 års utvärdering

Premiepensionssystemet utvärderas utifrån en lydelse i socialförsäkringsbalken som tillkom i juni 2022. Där anges att premiepensionssystemet ska erbjuda ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension samt erbjuda valfrihet för förvaltningen av de medel som fonderas för spararens räkning.

Sammanfattning 

Pensionsmyndigheten bedömer att riksdagens mål för premiepensionssystemet att avkastningen bör vara tydligt högre än inkomstindex är uppfyllt. Även principen om valfrihet bedöms efterlevas. Pensionsmyndigheten har inte lyckats bedöma om utbetalningsmålet är uppfyllt. Målen för avkastning och utbetalningar gäller, enligt Pensionsmyndighetens bedömning, i första hand för de individer som har förvalsalternativet eller traditionell försäkring.

Resonemangen i denna rapport utgår främst från socialförsäkringsbalkens lydelse och de förarbeten som ligger till grund för dessa. Pensionsmyndigheten gör även en del egna tolkningar av lagtext och förarbeten vilket redogörs för i rapporten.

Tidigare rapporter i serien