Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om du tycker vi har gjort fel

Vi informerar om när du har rätt att ompröva och överklaga Pensionsmyndighetens beslut och hur du går till väga. 

Läs också om vad du gör om dina förhållanden har ändrats, om du har väntat länge på ett omprövningsbeslut och om möjligheten att begära skadestånd.

Har din ekonomi eller familjesituation förändrats?

Om de uppgifter som ligger till grund för Pensionsmyndighetens beslut har ändrats och beslutet därför inte stämmer med din nya situation, då ska du göra en anmälan om ändring eller en ny ansökan. Det gäller till exempel allmän pension, efterlevandepension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Mer information finns att läsa inom respektive område här på webbplatsen.

Du kan begära omprövning

Om du anser att Pensionsmyndighetens beslut är felaktigt kan du begära att vi omprövar det. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av beslutet. Skäl för omprövning kan vara att du anser att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

För att begära omprövning måste du skriva ett brev där du anger vilket beslut du vill ska omprövas, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ett ombud för din begäran om omprövning ska ombudet ha en fullmakt.

Adress för omprövning

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Din begäran om omprövning måste ha kommit in till Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick del av beslutet.

Information om hur du begär omprövning står även i det beslut du fått från oss.

När kan du få ett beslut i ditt omprövningsärende?

Vårt mål är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Handläggningstiden varierar också beroende på hur många som begär omprövning av sitt beslut för tillfället.

Om det har gått mer än sex månader sedan du begärde omprövning, så kan du skriva till Pensionsmyndigheten och kräva att vi fattar ett omprövningsbeslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att fatta ett beslut. 

Om vi har all information vi behöver, så fattar vi ett omprövningsbeslut i ditt ärende.

Om vi inte har all information vi behöver, så fattar vi ett beslut om att det inte går att besluta i ditt omprövningsärende.

Du kan överklaga till förvaltningsrätten

Om du anser att vårt omprövningsbeslut är felaktigt kan du överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Vi kontrollerar då att ditt överklagande kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till förvaltningsrätten. 

  • I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det är du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet är felaktigt. 
  • Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. 
  • Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Adress för överklagande

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Du kan begära skadestånd

Om du anser att Pensionsmyndigheten orsakat dig skada och vill ha ekonomisk kompensation har du möjlighet att begära skadestånd.

  • Du ansöker om skadestånd genom att skriva ett brev där du talar om att du begär skadestånd. 
  • I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Pensionsmyndigheten har gjort fel och vilken skada det orsakat dig. 
  • Ange också hur högt skadestånd du begär. 
  • Du skriver också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Du skickar ett brev med din ansökan, tillsammans med de handlingar du vill att vi tar del av. 

Adress för begäran om skadestånd

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

  • Om din begäran avser brister i handläggningen av ett ärende eller felaktig information kommer vi på Pensionsmyndigheten att pröva den.
  • Om din begäran istället avser ett felaktigt beslut eller att du menar att Pensionsmyndigheten inte fattat något beslut alls, kommer vi att skicka din ansökan vidare till Justitiekanslern, JK.

Tillsyn över Pensionsmyndigheten - Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över Pensionsmyndigheten och de som arbetar här.

JO väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Hur du gör en JO-anmälan, Justitieombudsmannen