Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ett upphandlat fondtorg

Riksdagen har beslutat att staten behöver ta ett större ansvar för vilka fonder som erbjuds på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fonderna inom premiepensionen kommer därför att upphandlas.

I en upphandling låter uppdragsgivaren, i det här fallet den nyligen bildade Fondtorgsnämnden, intresserade aktörer konkurrera inom på förhand uppställda krav i ett upphandlingsunderlag.

Aktörer som vill medverka i upphandlingen måste bland annat redogöra för hur de möter kraven i upphandlingsunderlagen. De fonder som efter djupgående analyser bäst uppfyller kraven kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden. Som mest är avtalstiden 12 år.

Fondutbud i förändring

Under det andra kvartalet 2024 beräknas de första upphandlade premiepensionsfonderna finnas tillgängliga på fondtorget. Under ett par års tid kommer fondtorget bestå av både upphandlade fonder och fonder som anlutits enligt tidigare regelverk. Fonderna kommer att vara tydligt märkta så att du tydligt ser vilka fonder som är upphandlade.

Enligt planen ska fondtorget för premiepensionen helt bestå av upphandlade fonder under 2025. Det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa, omfattas inte av upphandlingarna.

Högre krav på fonderna

Syftet med upphandlingarna är att skapa förutsättningar för en tryggare och högre premiepension för dig som pensionssparare. Metoden med upphandlingar används för att man ska kunna ställa högre krav på till exempel kvalitet i förvaltningsarbetet samt miljöhänsyn. Dessutom fördjupas den löpande granskningen av fonderna.

Anslutna fonder avslutas - upphandlade fonder läggs till

Upphandlingar av fonderna sker i etapper och pågår under flera år. Under den perioden finns det både nya upphandlade fonder och fonder som anslutits enligt det äldre regelverket.

Det totala antalet premiepensionsfonder kommer att minska för att förenkla fondvalet. Men det kommer fortfarande att finnas många olika kategorier av fonder att välja mellan.

Om du har en eller flera fonder som avslutas i samband med upphandlingarna kommer du att få brev i din digitala eller fysiska brevlåda med mer information. Har du valt fler fonder kan du få flera brev under den här perioden. De första breven planeras att skickas ut under det andra kvartalet 2024.

Fondtorgsnämnden upphandlar och kontrollerar fonderna på fondtorget

Fondtorgsnämnden, FTN, är den myndighet som upphandlar fonderna inom premiepensionen.

Upphandlingarna ska genomföras professionellt och på marknadsmässiga grunder. Genom upphandlingarna ska pensionsspararna få en verklig valfrihet, samtidigt som fondförvaltare och fonder ska kunna granskas på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

Fondtorgsnämnden granskar och bevakar löpande att fondförvaltarna uppfyller villkoren i fondavtalen. Fondtorgsnämnden ska även regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av pengarna som finns i de upphandlade fonderna.

Beslutade, pågående och färdiga upphandlingar

I tabellen nedan ser du vilka fondkategorier som upphandlas för närvarande, vilka som kommer att upphandlas i en nära framtid och vilka kategorier som redan har blivit upphandlade.Tabellen nedan fylls på löpande när information kommer från Fondtorgsnämnden, FTN.

Upphandling Upphandlingsunderlaget publiceras Tilldelningsbeslut  Fonderna valbara på Fondtorget
 
Europeiska aktiefonder (aktiv förvaltning)  30 juni 2023   

 

25 mars 2024            

Juni 2024
Europeiska aktiefonder 
(index)
29 februari 2024 Beräknas till hösten 2024 Beräknas till slutet av 2024
Globala aktiefonder
(index)
29 februari 2024 Beräknas till hösten 2024 Beräknas till slutet av 2024
Nordiska aktiefonder
(aktiv förvaltning)
29 april 2024 - -
Nordiska småbolagsfonder 29 april 2024 - -
Svenska aktiefonder 
(aktiv förvaltning)
24 maj 2024 - -
Svenska aktiefonder 
(index)
24 maj 2024 - -
Globala aktiefonder aktiv förvaltning okt-dec 2024 - -

Fakta om upphandlingarna

  • I en upphandling låter uppdragsgivaren, i det här fallet Fondtorgsnämnden, intresserade aktörer konkurrera inom på förhand uppställda kriterier, eller krav, i ett upphandlingsunderlag. De fonder som bäst uppfyller de utvärderingskriterier som ställts i respektive upphandlingsunderlag kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden. 
  • Fonderna kommer regelbundet att granskas och följas upp.
  • Från och med att upphandlingsunderlaget publiceras tar det cirka 9 månader tills de upphandlade fonderna i en fondkategori finns tillgängliga på fondtorget.