Korta fakta om pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Korta pensionsfakta

En sammanställning över de vanligaste frågorna vi får kring fakta och statistik om pensioner. Siffrorna uppdateras löpande, i takt med att ny statistik blir officiell. 

Kontakta Pensionsmyndighetens presstjänst 

Fakta om allmän pension och total pension

Allmän pension består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Den totala pensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Antal pensionärer med allmän pension
2,2 miljoner personer (dec 2018)

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige
5,7 miljoner personer (intjänandeåret 2016)

Genomsnittlig allmän pension före skatt
Alla: 12 600 kronor per månad (januari 2019)
Kvinnor: 11 100 kronor per månad (januari 2019)
Män: 14 200 kronor per månad (januari 2019)

Genomsnittlig total pension före skatt
Alla: 17 200 kronor per månad (2017)
Kvinnor: 14 200 kronor per månad (2017)
Män: 20 700 kronor per månad (2017)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt
68 procent (2017)

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering
+ 1,4 procent (2018)

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt
100-260 kronor per månad (2018)

Tillgångar inkomstpensionssystemet
9 396 miljarder kronor (2017)

Fakta om premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen.

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6
1 412 miljarder kronor (2017)

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen
5,9 miljoner sparare (2018)

Marknadsvärde för fondrörelsen
1 190 miljarder kronor (januari 2019)

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen
-3,4 procent  (år 2018)

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet
782 fonder (januari 2019)

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner
11 000 personer (2017)

Fakta om grundskydd

I grundskyddet ingår garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension
660 590 personer (januari 2019)

Antal pensionärer med bostadstillägg
288 200 personer (januari 2019)

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd
22 000 personer (januari 2019)

Fakta om orange kuvert och årsbesked

Antal orange kuvert till pensionärer – gäller de som är födda 1938 eller senare och tar ut allmän pension
1 768 039 (utskicksår 2019)

Antal orange kuvert till de som inte är pensionärer
5 789 439 (utskicksår 2018)

Antal årligt besked – gäller de som är födda 1937 eller tidigare samt de som har efterlevandepension (men inte tagit ut allmän pension)
590 219 (utskicksår 2018) 

Övriga pensionsfakta

Beräknad inträdesålder i arbetskraften
22,4 år (2018)

Beräknad utträdesålder ur arbetskraften
64,1 år (2018)

Medelpensioneringsålder
64,6 år (2018)

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige
152 000 personer, i 164 länder (augusti 2017)

Aktuella belopp och faktorer för att beräkna pensionen

Definitioner av mått

Antal pensionärer med allmän pension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av inkomstpension, tilläggspension, premiepension eller garantipension. Uppgifterna redovisas för december respektive år då många pensionärer får en utbetalning enbart en gång per år i december. Vid mätning i annan månad på året kommer antal pensionärer underskattas.

Statistik om allmän pension

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

Antal personer med ett intjänande till allmän pension i Sverige angivet år, uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför en viss eftersläpning.

Genomsnittlig allmän pension före skatt

Genomsnittlig pension från inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension angiven månad. Totalt och uppdelat per kön.

Statistik om allmän pension

Genomsnittlig total pension före skatt

Genomsnittlig total pension i form av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Baseras på SCBs statistik. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

Kvinnor totala genomsnittliga pension som andel av männens. Total pension består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Baseras på SCBs statistik. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

Förändringen i inkomstindex (balansindex vid balansering) minus förskottsräntan på 1,6 procentenheter.

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

Beräknad genomsnittlig förändring i kronor efter skatt av den totala pensionen till angivet år. 

Beräknad utträdesålder från arbetslivet

Genomsnittlig ålder för när en person utträder ur arbetsmarknaden.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Medelpensioneringsålder

Genomsnittlig ålder för när en person påbörjar sitt uttag av pension.

Årlig rapport Medelpensionering och utträdesålder

Tillgångar inkomstpensionssystemet

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter, kallad avgiftstillgången, och buffertfonden. Avgiftstillgången beräknas som inbetalda pensionsavgifter multiplicerad med omsättningstiden. Omsättningstiden speglar det antal år som en krona i genomsnitt förväntas ligga i pensionssystemet.

Pensionsmyndighetens årsredovisning kring tillgångarna i pensionssystemet

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

Visar totalt antal sparare inom premiepensionen den sista december angivet år.

Statistik om premiepensionssparare

Marknadsvärde för fondrörelsen

Totala mängden pengar som finns i fondrörelsen inom premiepensionen vid slutet av angiven månad.

Statistik kring fonderna inom premiepensionen

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

Den genomsnittliga avkastningen i fondrörelsen under året.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet den sista i angiven månad.

Statistik kring fonder inom premiepensionen

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av garantipension.

Statistik kring garantipension

Antal pensionärer med bostadstillägg

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av bostadstillägg.

Statistik kring bostadstillägg

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av äldreförsörjningsstöd.

Statistik kring äldreförsörjningsstöd

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

Antal personer som fört över premiepensionsrätt till make/maka/registrerad partner under angivet år. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

Antal personer som under angivet år behöver lämna in levnadsintyg för att fortsätta få sin pension.