Korta pensionsfakta | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Korta pensionsfakta

Här hittar du en sammanställning över de vanligaste frågorna vi får kring fakta och statistik om pensioner. Siffrorna uppdateras löpande, i takt med att ny statistik blir officiell.

Saknar du en uppgift som borde finnas med här? Kontakta Pensionsmyndighetens presstjänst. 

Faktaruta

 • Antal pensionärer med allmän pension
  2,2 miljoner personer (dec 2017)
 • Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige
  5,7 miljoner personer (intjänandeåret 2016)
 • Genomsnittlig allmän pension före skatt
  Alla: 12 400 kronor per månad (juli 2018)
  Kvinnor: 10 900 kronor per månad (juli 2018)
  Män: 14 000 kronor per månad (juli 2018)
 • Genomsnittlig total pension före skatt
  Alla: 17 400 kronor per månad (2016)
  Kvinnor: 14 300 kronor per månad (2016)
  Män: 21 100 kronor per månad (2016)
 • Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt
  68 procent (2016)
 • Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering
  + 1,0 procent (2018)
 • Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt
  + 380 kronor per månad (2018)
 • Beräknad utträdesålder från arbetslivet
  63,9 år (viktat medelålder 2016)
 • Medelpensioneringsålder
  64,5 år (viktat medelålder 2016)
 • Tillgångar inkomstpensionssystemet
  9 396 miljarder kronor (2017)
 • Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6
  1 412 miljarder kronor (2017)
 • Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen
  5,9 miljoner sparare (2017)
 • Marknadsvärde för fondrörelsen
  1 194 miljarder kronor (juli 2018)
 • Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen
  12,7 procent  (år 2017)
 • Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet
  841 fonder (juli 2018)
 • Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension
  655 600 personer (juli 2018)
 • Antal pensionärer med bostadstillägg
  289 500 personer (juli 2018)
 • Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd
  23 000 personer (juli 2018)
 • Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner
  10 400 personer (2016)
 • Antal orange kuvert till pensionärer – gäller de som är födda 1938 eller senare och tar ut allmän pension
  1 768 039 (utskicksår 2019)
 • Antal orange kuvert till de som inte är pensionärer
  5 789 439 (utskicksår 2018)
 • Antal årligt besked – gäller de som är födda 1937 eller tidigare samt de som har efterlevandepension (men inte tagit ut allmän pension)
  590 219 (utskicksår 2018) 
 • Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige
  152 000 personer, i 164 länder (augusti 2017)

Aktuella belopp och faktorer för att beräkna pensionen

Definitioner av mått

Antal pensionärer med allmän pension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av inkomstpension, tilläggspension, premiepension eller garantipension. För mer statistik om allmän pension se www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik

Siffran redovisas för december respektive år då många pensionärer får en utbetalning enbart en gång per år i december. Vid mätning i annan månad på året kommer antal pensionärer underskattas.

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

Antal personer med ett intjänande till allmän pension i Sverige angivet år, uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför en viss eftersläpning.

Genomsnittlig allmän pension före skatt

Genomsnittlig pension från inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension angiven månad. Totalt och uppdelat per kön. För mer statistik om allmän pension se www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik

Genomsnittlig total pension före skatt

Genomsnittlig total pension i form av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Baseras på SCBs statistik. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

Kvinnor totala genomsnittliga pension som andel av männens. Total pension består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Baseras på SCBs statistik. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

Förändringen i inkomstindex (balansindex vid balansering) minus förskottsräntan på 1,6 procentenheter.

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

Beräknad genomsnittlig förändring i kronor efter skatt av den totala pensionen till angivet år. 

Beräknad utträdesålder från arbetslivet

Genomsnittlig ålder för när en person utträder ur arbetsmarknaden. Läs mer i vår årliga rapport Medelpensionering och utträdesålder som finns under www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter

Medelpensioneringsålder

Genomsnittlig ålder för när en person påbörjar sitt uttag av pension. Läs mer i vår årliga rapport Medelpensionering och utträdesålder som finns under www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter

Tillgångar inkomstpensionssystemet

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter, kallad avgiftstillgången, och buffertfonden. Avgiftstillgången beräknas som inbetalda pensionsavgifter multiplicerad med omsättningstiden. Omsättningstiden speglar det antal år som en krona i genomsnitt förväntas ligga i pensionssystemet. Se pensionsmyndighetens årsredovisning för mer information och statistik kring tillgångarna i pensionssystemet.

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

Fonderat värde i buffertfonderna. Se pensionsmyndighetens årsredovisning för mer information och statistik kring tillgångarna i pensionssystemet.

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

Visar totalt antal sparare inom premiepensionen den sista december angivet år. För mer statistik om premiepensionssparare se www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension

Marknadsvärde för fondrörelsen

Totala mängden pengar som finns i fondrörelsen inom premiepensionen vid slutet av angiven månad.

För mer statistik kring fonderna inom premiepensionen se www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

Den genomsnittliga avkastningen i fondrörelsen under året. För mer fondstatistik se www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet den sista i angiven månad. För mer fondstatistik se www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-premiepension

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av garantipension. För mer statistik kring garantipension se www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik

Antal pensionärer med bostadstillägg

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av bostadstillägg. För mer statistik kring bostadstillägg se www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

Antal pensionärer som i angiven månad och år har en utbetalning av äldreförsörjningsstöd. För mer statistik kring äldreförsörjningsstöd se www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

Antal personer som fört över premiepensionsrätt till make/maka/registrerad partner under angivet år. Uppgifterna baseras på deklarerade uppgifter och har därför två års eftersläpning.

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

Antal personer som under angivet år behöver lämna in levnadsintyg för att fortsätta få sin pension.