Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

Nedan ser du en sammanställning över basbelopp, värderegler samt beräkningsfaktorer som påverkar hur du tjänar in till din pension och hur vi beräknar pensioner. 

Basbelopp (kronor) som används när vi beräknar din pension
Basbelopp 2024 2023
Prisbasbelopp 57 300 52 500
Förhöjt prisbasbelopp 58 500 53 500
Inkomstbasbelopp 76 200 74 300

Belopp att känna till när du tjänar in till din allmänna pension

Varje år du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Så tjänar du in till din pension

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2024
2024 Per månad Per år
*Den högsta pensionsgrundande inkomsten för
allmän pension (7,5 inkomstbasbelopp)
47 625 571 500
Avgiftstak (8,07 inkomstbasbelopp) 51 245 614 934

**Den högsta inkomst som utgör underlag
för allmän pensionsavgift 

51 208 614 500
***Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   24 238
****Brytpunkt för statlig skatt 51 275 615 300

*Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften som är 7 procent. Den högsta inkomst du behöver betala pensionsavgift för är 8,07 inkomstbasbelopp. Det betyder att den högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten blir 93 procent av 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 7,5 inkomstbasbelopp.

**Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension skiljer sig något från avgiftstaket som motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp. Det beror på en avrundning vid beräkning av den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension.  

Så här har vi räknat

76 200 (Inkomstbasbelopp för 2024) x 8,07= 614 934
614 934 x 7 % = 43 045 kronor ≈ 43 000 kronor i avgift
(76 200 x 7,5 = 571 500 högsta möjliga pensionsunderlag för år 2024)
571 500 + 43 000 = 614 500 kronor är högsta möjliga belopp som utgör underlag för allmän pension år 2024.  

***Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension motsvarar 42,3 procent av prisbasbeloppet.

****Från det år du fyller 67 år är brytpunkten för statlig skatt 697 200 för år 2024. Skatteverket om statlig inkomstskatt

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2023
2023 Per månad Per år
*Den högsta pensionsgrundande inkomsten för
allmän pension (7,5 inkomstbasbelopp)
46 438 557 250
Avgiftstak (8,07 inkomstbasbelopp) 49 967 599 601

**Den högsta inkomst som utgör underlag
för allmän pensionsavgift 

49 938 599 250
***Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   22 208 
****Brytpunkt för statlig skatt 51 158 613 900

Beräkningsfaktorer 

Så kallade beräkningsfaktorer är siffror och belopp som används inom pensionssystemet. Dessa beräkningsfaktorer påverkar intjänandet av pension för dig som ännu inte har tagit ut din pension och pensionsutbetalningarna för dig som är pensionär. 

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension
Typ av index 2024 2023
Inkomstindex
208,41 203,13
Följsamhetsindexering ålderspension
1,0% 3,0%
Följsamhetsindexering efterlevandepension 1,0% 3,0%
Indexeringstal efterlevandelivränta
Ej klar än 1,0681

Du får förklaringar på ovan begrepp genom att läsa hur pensionen räknas om varje år. Så räknas pensionen om varje år

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension och premiepension. Delningstalet anger i huvudsak hur många år en person i genomsnitt har kvar att leva vid tidpunkten för uttaget av pension.

Uträkningen för inkomstpension görs genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65 (födda 1957 eller tidigare), 66 år (födda 1958 och 1959) eller vid uppnådd riktålder för ditt födelseår (födda 1960 eller senare). Skulle du börja ta ut din inkomstpension tidigare får du ett preliminärt delningstal. Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension

Din premiepension räknas om årligen genom att dividera det aktuella värdet på ditt premiepensionskonto med ett delningstal. Delningstalet för premiepensionen är baserat på en prognos om förväntad återstående livslängd, en tillgodoräknad ränta och driftskostnader. Så räknas pensionen om varje år

När du börjar ta ut din premiepension kan du välja att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Då tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet.Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring