Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anhöriga och ställföreträdare

Det finns flera olika slags ställföreträdare. Sedan 1 juli 2017 är även anhöriga behöriga att företräda en person som inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Behörigheten gäller inte om det finns en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmaktshavare. 

God man eller förvaltare

Beslut om god man eller förvaltare fattas av domstol. Om det finns förvaltare eller god man är det i första hand denne som företräder en person. Vad förvaltare eller god man är behörig att göra framgår av beslutat förordnande. Det är respektive kommuns överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och man kan vända sig dit vid frågor. Bestämmelserna om god man och förvaltare finns i föräldrabalken. Riksdagen - föräldrabalken

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmaktshavare utses av den person som fullmakten gäller för, före det att personen blivit beslutsoförmögen. En framtidsfullmakt träder i kraft om personen som fullmakten gäller för inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det handlar då om sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande som är varaktigt.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och utformad enligt vissa regler. Om det finns en god man eller förvaltare är det denne som i första hand företräder personen när det gäller samma frågor. Om det finns en framtidsfullmakt gäller denna före anhörigbehörighet. Framtidsfullmakter, Konsumenternas.se

Anhörigbehörighet

Syftet med bestämmelserna är att anhöriga, under vissa förutsättningar, ska ha möjlighet att utföra vardagliga rättshandlingar till exempel att ansöka om förmåner såsom bostadstillägg. Anhörigbehörigheten gäller utan någon fullmakt. Om det finns god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare har den företräde framför anhörigbehörighet.Anhörigbehörighet - hjälpa en närstående med ekonomin, Konsumenternas

Logga in som behörig anhörig

Observera att endast make, maka, sambo eller barn kan logga in på Pensionsmyndighetens webbplats som behörig anhörig.

Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare, till exempel god man eller förvaltare, kan du inte använda webbtjänsten utan behöver ansöka eller anmäla ändringar med hjälp av en blankett. Ladda ner blankett

Behörigheten gäller i tur och ordning för make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och slutligen syskonbarn. Två eller flera anhöriga med samma relation företräder den enskilde gemensamt. De kan lämna varandra fullmakt. En behörig anhörig som avböjer uppgiften, inte kan anträffas eller är underårig ska inte beaktas. Detsamma gäller den som har en god man eller förvaltare eller som själv företräds av en anhörig eller av en framtidsfullmaktshavare.

Du som behörig anhörig gör bedömningen av behörigheten. Behörig anhörig ska handla i enlighet med personens intressen och beakta dennes vilja eller förmodade inställning.  Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Personen ska på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande sakna beslutsförmåga. Detta ska vara uppenbart. Beslutsförmågan kan beskrivas som förmåga att fatta självständiga beslut genom att förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden.