Anhöriga och ställföreträdare | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Anhöriga och ställföreträdare

Det finns flera olika slags ställföreträdare. Sedan 1 juli 2017 är även anhöriga behöriga att företräda en person som inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Behörigheten gäller inte om det finns en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmaktshavare. 

God man eller förvaltare

Beslut om god man eller förvaltare fattas av domstol. Om det finns förvaltare eller god man är det i första hand denne som företräder en person. Vad förvaltare eller god man är behörig att göra framgår av beslutat förordnande. Det är respektive kommuns överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och man kan vända sig dit vid frågor. Bestämmelserna om god man och förvaltare finns i föräldrabalken.

Riksdagen - föräldrabalken

Framtidsfullmakt

Bestämmelserna om framtidsfullmakt kom den 1 juli 2017, som ett alternativ till god man och förvaltare. En framtidsfullmaktshavare utses av den person som fullmakten gäller för, före det att personen blivit beslutsoförmögen. En framtidsfullmakt träder i kraft om personen som fullmakten gäller för inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det handlar då om sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande som är varaktigt.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och utformad enligt vissa regler. Om det finns en god man eller förvaltare är det denne som i första hand företräder personen när det gäller samma frågor. Om det finns en framtidsfullmakt gäller denna före anhörigbehörighet. Mer information om framtidsfullmakt finns via konsumentverket.

Hallå konsument - Framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet

Bestämmelserna om anhörigbehörighet kom den 1 juli 2017. Syftet med bestämmelserna är att anhöriga, under vissa förutsättningar, ska ha möjlighet att utföra vardagliga rättshandlingar till exempel att ansöka om förmåner såsom bostadstillägg. Anhörigbehörigheten gäller utan någon fullmakt. Om det finns god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare har den företräde framför anhörigbehörighet. Mer information om anhörigbehörighet finns också via konsumentverket.

Hallå konsument - Anhörigbehörighet

Behörigheten gäller för anhöriga enligt särskilda turordningsregler

Behörigheten gäller i tur och ordning för make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och slutligen syskonbarn. Två eller flera anhöriga med samma relation företräder den enskilde gemensamt. De kan lämna varandra fullmakt. En behörig anhörig som avböjer uppgiften, inte kan anträffas eller är underårig ska inte beaktas. Detsamma gäller den som har en god man eller förvaltare eller som själv företräds av en anhörig eller av en framtidsfullmaktshavare.

Det ska vara uppenbart att personen inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter

Personen ska på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande sakna beslutsförmåga. Detta ska vara uppenbart. Beslutsförmågan kan beskrivas som förmåga att fatta självständiga beslut genom att förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden.

Det är du som behörig anhörig som bedömer om behörigheten gäller

Du som behörig anhörig gör bedömningen av behörigheten. Behörig anhörig ska handla i enlighet med personens intressen och beakta dennes vilja eller förmodade inställning.  Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.