Börsoro med anledning av coronaviruset - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Börsoro med anledning av coronaviruset - frågor och svar

Frågor och svar om börsoro med anledning av covid-19, corona.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

De finansiella marknaderna påverkas av de effekter som följer av covid-19, corona. Börserna svänger både uppåt och nedåt. Vid stora börsnedgångar sjunker värdet på aktiefonder och i vissa fall även på räntefonder. 

Så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt kan vi förvänta oss att världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra effekterna.

Behöver jag vara orolig om jag snart ska gå i pension?

Om du inte har gjort något val för din premiepension så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Då påverkas du inte fullt ut om börserna faller. Om du har valt egna fonder och endast aktiefonder kan du påverkas mer beroende på om börserna svänger uppåt eller nedåt. 

Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar som det gör på grund av covid-19 kan du minska risken i investeringarna genom att flytta pengar från fonder med aktieplacering till fonder med ränteplacering. Fonder med ränteplaceringar tar en lägre risk och ska inte vara lika exponerade för börssvängningar. Det innebär samtidigt att du inte har möjlighet att ta del av eventuell uppgång på börsen. Vid stora börsnedgångar påverkas också räntefonder negativt. Det beror på att det nu är begränsad likviditet på den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild på räntefondernas värdepapper.  

Ett annat sätt att dra ned risken i premiepensionen för dig som planerar att gå i pension snart är att välja den traditionella försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar. Den traditionella försäkringen innebär att Pensionsmyndigheten betalar ut ett visst månadsbelopp, varav en del är garanterat. Om tillgångarna avkastar mer så betalas avkastningen ut i form av en återbäringsränta.

Om du går över till traditionell försäkring kommer risken att bli lägre än om du investerar allt i aktiefonder, men då kan du inte heller fullt ut ta del av en eventuell framtida börsuppgång då endast en mindre del av kapitalet i den traditionella försäkringen investeras i aktier. Har du väl valt en traditionell försäkring kan du inte välja tillbaka till en fondförsäkring.

Bra att känna till innan du byter till traditionell försäkring för din premiepension

Om värdet på din premiepension har minskat och du inte är beroende av den när du ska gå i pension så går det att vänta med att ta ut den tills värdet på fonderna har ökat igen. Det är alltså möjligt att endast ta ut inkomstpensionen. För att få rätt till bostadstillägg måste du dock ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.

Om du har en premiebestämd tjänstepension från din arbetsgivare och inte har valt var den ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ. I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar har en mindre del exponerad mot aktiemarknaden. Om du har din tjänstepension placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens nedgång.

Om du är osäker på dina fondval för premiepensionen kan du logga in på Mina sidor och se över din premiepension. För att se över din tjänstepension behöver du vända dig till din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag. 

Hur påverkar coronakrisen min utbetalning av pension?

Allmän pension

Den allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för består av inkomstpension, premiepension och garantipension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen (och tilläggspensionen för dig som är född före 1954) är den större delen av den allmänna pensionen. Inkomst- och tilläggspension påverkas normalt inte alls av rörelser på börsen utan räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte.

Den genomsnittliga löneförändringen 2020 förväntas stiga betydligt mer än vad som tidigare prognostiserats. Det innebär att inkomstpensionen förväntas öka år 2021. Effekten av covid-19 på den genomsnittliga löneförändringen har delvis förskjutits från innevarande år till 2021, vilket innebär att inkomstpensionen sannolikt kommer att minska 2022.

Om Sveriges ekonomi påverkas negativt under en längre tid kan balanseringen, den så kallade bromsen, i pensionssystemet aktiveras. Det minskar i så fall uppräkningen av inkomst- och tilläggspensionen. Detta skulle tidigast kunna ske vid årsskiftet 2021/2022. Vid årsskiftet 2019/2020 var överskottet i systemet stort, åtta procent eller 758 miljarder kronor. Det krävs en kraftig försämring av systemets ekonomiska ställning för att balanseringen, eller bromsen, ska minska omräkningen av inkomstpensionen.

Premiepension

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Den här delen av pensionen påverkas direkt av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Premiepensionen justeras endast en gång om året, i december.

Som pensionär kan du ha din premiepension placerad i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring. Om du har en fondförsäkring och inte har gjort något val så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Även efter pensionering fortsätter AP7 Såfa att trappa ner innehavet i aktier, vid 75 års ålder är AP7 Såfa nere på 33 procent aktier och 67 procent räntor. Du påverkas alltså inte fullt ut om börsen svänger nedåt. Om du har en traditionell försäkring för din premiepension så har den en mindre del exponerad, för närvarande 34 procent mot aktiemarknaden.

Om du som pensionär har en fondförsäkring för din premiepension så säljs inte hela fondförsäkringen av när du går i pension. Pensionsmyndigheten påbörjar endast en del av försäljningen för att kunna betala ut din premiepension varje månad. Resterande pengar ligger kvar i de fonder du valt. En tillfällig nergång på börsen har därför ingen stor påverkan på din premiepension.

Garantipension

Garantipensionen, som du som har låg allmän pension får, påverkas inte av de ekonomiska svängningarna eftersom den räknas om med prisutvecklingen varje år.

Bostadstillägg

Du som får bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas inte heller i stor grad av minskningar i allmän och tjänstepension.

Din allmänna pension betalas ut månadsvis och livet ut. Det går inte att få den utbetald i en klumpsumma. Ett börsfall behöver därför inte få så stor betydelse över tid.

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper i AP7 Såfa

Förklarande bild mellan aktiefond och räntefond.

Ska pensionärer ta mindre risk, det vill säga placera mer av sin pension i räntefonder?

Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar över tid kan du dra ned risken i investeringarna genom att flytta pengar från fonder med aktieplaceringar till fonder med ränteplaceringar. Det innebär dock i nuläget att du inte har möjlighet att ta del av en eventuell framtida uppgång på börsen.

Det är inte självklart att du måste ta en mindre risk med dina pensionspengar som pensionär. Medellivslängden stiger och många kan räkna med att vara pensionärer i 20 år. Under den tiden hinner börsen gå upp ned flera gånger. Risknivån har betydelse för vilken värdeutveckling du kan förvänta dig på lång sikt. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns dock inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling.

Hur ska jag tänka om jag har långt kvar till pension?

Du som har lång tid kvar till pension har lättare att klara tillfälliga nedgångar och ta igen både större och mindre börsfall. I snitt sparar vi till pensionen under 30–40 år.

För dig som själv har valt fonder och är intresserad så kan det vara en god idé att se över ditt fondval oftare, framförallt om du har valt fonder med hög risk som placerar på särskilda marknader eller i särskilda länder. Detta gäller oavsett om det är fonder i premiepensionen, tjänstepensionen eller eget sparande till pension.

Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka. Det du kan påverka är risknivån i dina placeringar, den har betydelse för vilken värdeutveckling du kan förvänta dig på lång sikt. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns dock inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig bättre värdeutveckling över tid. Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.

Ett bra alternativ för placering av din premiepension kan vara förvalsalternativet AP7 Såfa som anpassar andelen aktier och räntor från det år du fyller 56.

Logga in på Mina sidor för att få överblick över ditt premiepensionssparande

Stöd för ditt fondval

 

Vad gäller för min tjänstepension?

Tjänstepensionen betalas in av din arbetsgivare om du har kollektivavtal eller individuell tjänstepension. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna består merparten av pensionen för dig som är äldre av en förmånsbestämd pension som inte påverkas av börssvängningar. En mindre del kan du placera själv. Du som är yngre kan själv placera din tjänstepension, men ofta måste en del placeras i en så kallad traditionell försäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare alternativ som påverkas mindre av börssvängningar. I en traditionell försäkring är det tjänstepensionsbolaget som placerar kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad.

Om du har din tjänstepension i en fondförsäkring kan du själv välja att endast ha aktiefonder, eller så kan du välja en egen fördelning mellan aktiefonder och räntefonder.

Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig bättre värdeutveckling över tid.

Vad ska jag tänka på kring privat pensionssparande?

För de allra flesta utgör det egna privata pensionssparandet en mycket liten del av den totala pensionen. Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka. Det du kan påverka är risknivån i dina placeringar. Den har betydelse för vilken värdeutveckling du kan förvänta dig på lång sikt. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns dock inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig bättre värdeutveckling över tid. Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.