Handelsstopp med anledning av coronaviruset - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Handelsstopp med anledning av coronaviruset - frågor och svar

Frågor och svar om handelsstopp med anledning av covid-19, corona.

Varför har Pensionsmyndigheten infört handelsstopp?

Handelsstoppet är infört för att man i dagsläget inte kan göra en korrekt värdering av en stor del av fondens tillgångar. Att ha fonden öppen för handel skulle kunna missgynna både nya och befintliga sparare i fonden.

Varför går det inte att beräkna andelskurs/NAV på de köpstoppade fonderna med tillräcklig säkerhet?

Det oroliga marknadsläge som coronaviruset har medfört gör att det nu är begränsad likviditet på räntemarknaden, framförallt den nordiska företagsobligationsmarknaden. Detta medför en mycket osäker prisbild på räntefondernas värdepapper. De fonder som tillfälligt är stängda är till stor del investerade i nordiska företagsobligationer och därför går det inte att beräkna tillförlitliga andelskurser/NAV på dessa fonder.

När kommer det gå att handla i de köpstoppade fonderna igen?

Vi kommer öppna fonderna för handel igen så fort vi är säkra på att värdet på fondernas underliggande tillgångar är tillförlitliga och att fonden kan göra korrekta värderingar av fonderna.

Vad händer om värdet går ner och jag vill sälja men inte kan?

Affärer som är placerade i fonden kommer att genomföras så snart fonden är öppen för handel igen. Andelsvärde/NAV kommer att beräknas baserat på värdet av underliggande tillgångar vid den tidpunkten. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kan jag få kompensation?

Enligt fondregelverket ska fonder stängas för handel och ordrar senareläggas om fondbolaget inte kan göra en korrekt värdering av fonden. Ingen annan typ av kompensation betalas ut vid sådana här händelser.

Kommer ni införa handelsstopp i fler fonder?

Allt beror på hur likviditet i fonderna på marknaden utvecklas.

Hur får jag veta när det går att handla fonderna igen?

Vi kommer att publicera information löpande på vår webbplats.

Kan jag köpa en av de handelsstoppade fonderna?

Eftersom fonderna har köpstoppats hos oss kan köp i dessa fonder inte göras.

Kan jag sälja en del av de handelsstoppade fonderna?

Sälj kan fortfarande begäras, exempelvis fondbyten, men försäljningen kommer inte genomföras förrän fonderna återöppnats. 

Vad händer med min månatliga utbetalning av premiepension?

För dig som är pensionär så sker försäljning i fonderna i början av respektive månad för att täcka utbetalning av pension. De pensionärer som har innehav i stängda fonder kommer få sin premiepension som normalt även om stoppen kvarstår. Pensionsmyndigheten kommer vid behov att låna ut dessa pengar till noll procent i ränta fram till att fonderna kan säljas.

Vad händer om jag begär överföring till traditionell försäkring?

För att byta till traditionell försäkring så krävs först att dagens fondförsäkring säljs av. För pensionärer som har innehav i stoppade fonder så kommer alltså byte till traditionell försäkring inte kunna ske just nu.

Det innebär i sin tur att övriga beslut om exempelvis inkomstpension och bostadstillägg inte kan fattas.

Berörda kunder kommer kontaktas separat om stoppen kvarstår.

Vad händer med mitt fondbyte om en fond är handelsstoppad?

Om du har begärt ett fondbyte där den handelsstoppade fonden ingår så kommer hela fondbytet att läggas på vänt.

Före införandet av funktionaliteten för handelsstopp 2020-03-24 genomfördes övriga delar av fondbytet, medan handeln i den stoppade fonden och inbokning av fondbytet fick vänta tills hela bytet blev klart. Detta skapade kursrisker både för dig som pensionssparare och för Pensionsmyndigheten.

Exempel:

  • Du har endast en handelsstoppad fond, det vill säga allt ditt kapital är placerat i den. Du vill istället byta till en fond som är öppen för handel.

    Pensionsmyndigheten avvaktar då med både försäljning och köp tills den handelsstoppade fonden är öppen för handel igen. Du får de kurser, köp och sälj, som gäller när handeln öppnar.
  • Du har endast en handelsstoppad fond, det vill säga allt ditt kapital är placerat i den. Du vill istället byta till två andra fonder som är öppna för handel.

    Pensionsmyndigheten avvaktar då med både försäljning och köp tills den handelsstoppade fonden är öppen för handel igen. Du får de kurser, köp och sälj, som gäller när handeln öppnar.

  • Du har en handelsstoppad fond till 50 procent och en fond till 50 procent som är öppen för handel. Du vill istället byta till en annan fond som inte är handelsstoppad.

    Pensionsmyndigheten avvaktar då med både försäljning och köp tills den handelsstoppade fonden är öppen för handel igen. Du får de kurser, köp och sälj, som gäller när handeln öppnar.Pensionsmyndigheten avvaktar då med både försäljning och köp tills den handelsstoppade fonden är öppen för handel igen. Du får de kurser, köp och sälj, som gäller när handeln öppnar.

Hur ser jag att fonden är handelsstoppad?

Det är tyvärr inte möjligt för en sparare eller för Pensionsmyndighetens kundservice att se om en fond är handelsstoppad, köpstoppad eller väljstoppad. Alla varianter presenteras som ”Fonden går inte att välja”. Ovan beskrivning gäller just handelsstopp. För köp och väljstopp är situationen annorlunda eftersom det innebär att fonden fortfarande går att sälja, men inte att köpa. Vid köp och väljstopp stoppas således bara köp, medan sälj genomförs som normalt hos fondbolaget och hos Pensionsmyndigheten. Fondbyten ifrån en köp/väljstoppad fond påverkas således inte av att fonden har denna status.

Om en fond handelsstoppas läggs information om det upp på vår webbplats under Nyheter i Pensionsmyndighetens fondtorg.

Nyheter i Pensionsmyndighetens fondtorg

Kan jag häva ett pågående fondbyte på en handelsstoppad fond?

Det går inte att häva ett pågående fondbyte. Om du gör ett fondbyte kan det stoppas/avbrytas fram till klockan 23.59 samma dag innan det läses in i fondhandelssystemet.