Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hae pansuunia

Ruottissa ei ole yhtään päätettyä pansuuni-ikkää. Siksi pansuunia ei makseta ulos auttomaattisesti sulle. Sie häyt itte hakea kun sie haluat alkaa ottaa ulos sen. Sie haet pansuunia meän vebbisivula jos sie asut Ruottissa ja on ruottalainen e-lekitimasjuuni eli sie haet blanketila joka on meän vebbisivula. Sie saatat kans kontaktata asiakaspalvelun.

Sie saatat alkaa othaan ulos sinun pansuunia ei aiemin kun siltä kuukauvelta kun sie täytät 62 vuotta (63 vuotta jällaa vuesta 2023).

Sie saatat olla töissä samala aikaa kun sie otat ulos sinun ylheistä pansuunia. Sulla on oikeus olla töissä siihen asti ette sie täytät 68 vuotta (69 vuotta jällaa vuesta 2023), mutta jos sie ja sinun työnantaja oletta sopinheet sie saatat jatkaa vielä pitemphään.

Sen jälemin kun sie menet pansuunhiin sen korkeaman pansuunin sie saatat saa. Se riippuu siittä ette sie kerkiät tienata sisäle enemän rahhaa ja arvelthaan ette sie olet pansuunääri lyhemän aijan.  

Kun sie haet sie päätät jos sie haluat saa ulos koko sinun pansuunin, eli osa siittä, joka kuukausi. Sie päätät kans jos sie haluat sinun preemiepansuunin samasta aikakauvesta kun se ylheinen pansuuni.

Hae pansuunia kolme kuukautta ennen kun sie haluat alkaa othaan ulos sitä. Jos sie olet asunu ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta ennen. Kun sie olet jättäny sisäle sinun hakemuksen sie saat päätöksen meiltä noin 20:s kuukauven päivä ennen ensi ulosmakso kuukautta.

Pansuunivirasto maksaa ulos sinun ylheisen pansuunin kerran kuukauvessa. Jos sulla on jälkhiinjäänheenpansuuni, asuntolisäys eli vanheemanelatustuki nämät eut maksethaan ulos samala aikaa.

Huomaa ette vissit ruottalaiset virkapansuunit maksethaan ulos auttomaattisesti kun sie täytät 65 vuotta. Muut sie häyt itte hakea. Ota yhteyttä sinun virkapansuunibuulaakin kans ette saa selvile mitä jällaa sulle.

Vero ja pansuuni

Jos sie otat ulos koko sinun ylheisen pansuunin Pansuunivirasto tullee tekheen verovähenyksen sen verolistan mukhaan mikä jällaa sinun kunnassa. Jos sie samala otat ulos virkapansuunia niin vain 30 prusenttia veethään sinun virkapansuunista.

Jos sie otat ulos vain osan sinun ylheisestä pansuunista met veämä 30 prusenttia koska met piämä ette olema sivutyönantajia ja ette sinun työnantaja eli muu pittää vettää veron listan mukhaan.  

Sinun vero muuttuu ja tullee matalamaks aina tammikuusta alkaen siittä vuesta kun sie täytät 66 vuotta (67 vuotta jällaa vuesta 2023), riippuen kuinka suuri pansuuni on ja/eli työpalkka sulla on. Jos sie asut ulkomaila muut säänöt verosta jällaavat.

Hae ylheisen pansuunin kun sie asut muussa maassa

Jos sie olet ollu töissä ja maksanu veroja Ruottissa sillon sie olet tienanu ruottalaisheen pansuunhiin. Sulla on oikeus saa palkkapansuunin, preemiepansuunin ja lisäpansuunin vaikka sie siiryt muuhun maahan kun olet pansunääri. Vuesta 2023 sulla ei ole oikeus saa garantiipansuunia kun sie asut Ruottin ulkopuolela.

Jos sie asut Ruottin ulkopuolela EU- eli EES-maassa eli Schweizissä (EES on EU-maat sekä Norja, Islandi ja Liechtensteini) sillon sie piät hakea pansuunivirastosta siinä maassa missä sie asut.

Jos sie asut EES:n eli Schweizin ulkopuolela sie piät tehhä sinun pansuunihakemuksen blanketin kautta. Ruottila on sopimus sosiaalisesta turvasta useaman maan kans EES:n ulkopuolela. Nämät sopimukset saattavat vaikuttaa mikkä pansuunit sie saatat saa ja mistä maasta sie piät hakea. Ota yhteyttä asiakaspalvelun kans ette saa tietää mitä jällaa sulle.

Sie piät hakea ruottalaisen pansuunin vähhiinthään kuus kuukautta ennen kun sie haluat saa sinun ensi kuukausi ulosmakson. Pansuuni kun sie asut Ruottin ulkopuolela 

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid. 

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension har du rätt till även om du bosätter dig i annat land som pensionär. Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när bor utanför Sverige.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige