Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pansuuni ko sie asut Ruottin ulkopuolela

Jos sie olet ollu töissä Ruottissa sulla oon oikeus saaja ruottalaisen ylheisen pansuunin ulosmaksetuksi vaikka sie asut Ruottin ulkopuolela. Se ei ole varma ette sie saat pittää koko sinun pansuunin, riippuen mitä osia pansuunista sulla oon ja missä maassa sie asut. Ette pittää sinun pansuunin sie häyt lähättää elossaolotoistuksen meile joka vuosi. 

Sinun sisäletulopansuunin, preemiepansuunin ja lisäpansuunin sie saat pittää riippumatta mihinkä maahaan sie siiryt. 

Karantiipansuunin ko sie siiryt

Jos sulla oon karantiipansuuni sie saat pittää sen jos sie siiryt EU/EES maahaan ja Sveitshiin jos sie ennen olet asunu Ruottissa vähhiinthääns kolme vuotta ennen 65 vuen ikkää. Sinun oikeus karantiipansuuhniin jos sie asut EU/EES maassa elikkä Sveitsissä perustuu tilapäisheen lakhiin joka jällaa koko 2020. Mitä tapahtuu tammikuusta 2021 lähtien oon tutkinon alla.

Jos sulla oon karantiipansuuni muutospansuunin elikkä leskipansuunin lisäksi sie saat vain pittää karantiipansuunin jos sie siiryt EU/EES maahaan ja Sveitshiin sillä ehola ette se joka oon kuolu oon ennen asunu Ruottissa vähhiinthääns kolme vuotta. 

Asuntolisä ja vanheempainelatustuki jos sie siiryt ulkomaile

Jos sie olet EU/EES maassa elikkä Sveitsissä, mutta sulla oon jäljelä sinun asunto Ruottissa ja sie itte maksat sinun kostanuksen asunosta, sie saatat saaja asuntolisän jos sie suunittelet olla poijessa Ruottista korkeinthaans vuen. Vuen jäklhiin sinua ei ennää räknätä asukhaaksi Ruottissa. Ulkopuolela EU/EES-aluetta asuntolissää saatethaan maksaa ulos korkeinthaans kuus kuukautta. Jos sie siiryt ulkomaile sinun oikeus asuntolishään loppuu kuukauen jälkhiin ko sie siiryt.

Jos sie olet muussa EU/EES maassa elikkä Sveitsissä, mutta sulla oon jäljelä sinun asunto Ruottissa ja sie itte maksat kostanuksen asunosta, sie saatat saaja vanheempainelatustukea jos sie suunittelet olla poijessa Ruottista korkeinthaans vuen. Vuen jälkhiin sinua ei ennää räknätä asukhaaksi Ruottissa.

Ulkopuolela EU/EES- aluetta vanheempainelatustukea saatethaan maksaa ulos korkeinthaans kolme kuukautta. Jos sie siiryt ulkomaile sinun oikeus vanheempainelatustukheen loppuu kuukauen jälkhiin ko sie siiryt.

Muuta ulkomaanosote

Sie häyt itte ilmottaa jos sie siiryt uutheen osotheesheen ulkomaile. Se oon tärkeätä ette Pansuunivirastolla oon sinun aktyelli osote ette met saatama lähättää ulosmaksoilmotuksen ja elossaolotoistuksen. Lähätä sinun uuet osotetiot ja sinun ruottalaisen henkilönumeron elikkä yhtheensovitusnumeron allekirjotetussa preivissä osotheesheen:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Vero sulle joka asut Ruottin ulkopuolela

Sisäletulo Ruottista pansuuninna oon verotettava. Jos sie asut muussa maassa ja sulla oon pansuuni Ruottista sie piät ylheensä maksaa erityisen sisäletuloveron ulkomaa-asukhaile (SINK).

Se erityinen sisäletulovero räknäthään sinun kuukausisummasta jälkhiin vähenyksen yhelä vapasummala. Vapasumma vastaa sitä perusvähenystä jotako sie saatat saaja jos sinun verotethaan preliminäärilä verola.

Sie maksat siis vain veron siittä pansuuninosasta joka oon yli vapasummaa. Hallitus päättää vapasummasta joka vuosi. Pansuunia verotethaan vain siittä osasta joka kuukausittain oon korkeampi ko 1/12 0,77 hintapaasisummasta. 

Vältä maksamasta tupla veroa

Ruottila oon sopimus monen maan kansa jokka säätäävät mihinkä sie maksat verot sinun ruottalaisesta pansuunista. Se merkittee ette sie et tartte maksaa veroa sinun ruottalaisesta pansuunista niin Ruottissa ko siinä maassa jossako sie asut. Jos sulla oon kysymyksiä sinun pansuunin verovähenyksesta ko sie asut ulkopuolela Ruottia sie saatat ottaa yhtheyttä Veroviraston kansa. 

Elossaolotoistus

Joka vuosi sie joka asut muussa maassa ja saat pansuunin Ruottista niin sie tarttet toistaa ette sie elät ette jatkaa pansuuninsaamista. Tämä jällaa jos sulla oon ylheinen pansuuni elikkä jälkiläispansuuni Pansuunivirastolta ja siukka- elikkä aktiviteettikorvaus elikkä työvahinkoeloräntty Försääkrinkikassalta.

Elossaolotoistus lähätethään vuosittain kaikile joitako ei mene itentifieerata sillä elektroonisella vaihtelulla joka tapahtuu vissitten maitten välissä. Ruottila oon elektrooninen vaihtelu niitten maitten kansa jossako enniimät ulkomaapansunäärit asuvat.

Elossaolotoistuksen sie häyt sitten saaja hyväksytyksi jostaki/joltaki seuraavilta: ruottalaiselta ampasaatilta, ruottalaiselta konsylaatilta, Ruottin kirkolta, ulkomaanlaiselta sosiaalivakkuutusinstitysuunilta, notarius publicus, ulkomaanlaiselta polisivirastolta, ulkomaanlaiselta rekisteripitävältä väestövirastolta.

Jos sie olet Ruottissa sie saatat kansa kääntyä palvelukontturhiin ette saaja apua.

Löyä sinun likkiin palvelukontturi 

Ulosmakso sinun pansuunista muuhuun maahaan

Sie saatat valikoittea ette saaja sinun pansuunin ulosmaksetuksi sinun ruottalaisheen pankkokonthuun elikkä sinun pankkokonthuun muussa maassa. Rahat lähätethään samana päivänä ko ulosmaksot ruottalaishiin konthuin, 18:a ja 19:a joka kuukausi. Räknää ette se ottaa kolme-viis pankkopäivää ennen ko rahat oon kontussa ulosmaksopäivästä lähtien, jos sulla oon konttu muussa maassa ko Ruottissa.

Vasthaanottomakso saatethaan ottaa ulos vasthaanottopankossa ennen ko rahat panthaan sinun konthuun. Jos sinun toivottu valytta ei toimi niin met Pansuunivirastossa tulema päättämhään valytan. Jos sie valikoittet ruottalaiset kruunut se oon tärkeätä tarkistaa sinun pankon kansa ette net saattavat ottaa vasthaan ruottalaisia kruunuja.

Ulkomaarelateeratuita kysymyksiä

Jos sulla oon muita kysymyksiä sie saatat ottaa meän kansa yhtheyttä.

Telefooni: +46 498-200 700
E-posti: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish - Pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna ett levnadsintyg varje år. Det beror på att vi behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se