Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Virkapansuuni työnantajalta

Usseimat saavat virkapansuunin heän työnantajalta. Kaikki työnantajat ei tarjoa virkapansuunia, sen takia se oon tärkeätä ottaa selvile mikä jällaa justhiins sulle. Jos sulla oon ollu useampia eri työnantajia sulla oon virkapansuuni eriltä virkapansuuninpuulaakilta joitten kansa sinun työnantajilla oon ollu sopimus. 

Niitä oon neljä isoa virkapansuuninsopimusta Ruottissa. Jos sie kuulut johonki niistä riippuu missä sie olet töissä ja jos sinun työnantajalla oon kolektiivisopimus. Net neljä virkapansuuninsopimusta jällaavat töissäolevaa kunnassa ja rekiuunissa, valtiontöissäolevaa, privattitöissäolevaa virkailiaa elikkä privattitöissäolevaa työmiestä. Sinun työnantajalla saattaa kansa olla eri ratkasu virkapansuunile. Ota selvile jos sulla oon sopimus sinun työpaikala jossako sinun työnantaja maksaa sisäle rahhaa sinun virkapansuuhniin.

Jos sie olet omayrittäjä elikkä jos sulla ei ole virkapansuunia ollenkhaan sie saatat kompenseerata sitä virkapansuunia omala säästämisellä. Näin paljon sinua suositelhaan omayrittäjännä säästämhään (informasuuni oon ruottiksi)

Virkapansuuni ei ole aivan pansuuni jonka sie saat jälkhiin ko sie olet lopettannu töistä. Siiheen kuuluu kansa siukkavakkuutus jostako sie saatat saaja korvauksen sen lisäksi ko mitä sie saat Försääkrinkikassasta jos sie sattusit sairastumhaan. Siiheen kuuluu kansa jälkiläiselatussuoja sinun omhaisille jos sie sattusit kuohleen.

Koskas virkapansuuni maksethaan ulos?

Sinun virkapansuuninpuulaaki ottaa sinun kansa yhtheyttä usseimiten pari kuukautta ennen 65 vuen ikkää kysymyksellä koska sie halvaat ottaa ulos sinun virkapansuunin. Jos sie halvaat ottaa ulos sen varemin sie tarttet itte ottaa yhtheyttä virkapansuuninpuulakin kansa.

Sie valikoittet kunka monta vuotta sie halvaat ottaa ulos sinun virkapansuunin. Monela oon koko elämänaikhainen ulosotto, jos sie itte et tehe aktiiviä valikoima, joka merkittee ulosmaksoja lopun elämää. Mutta se mennee kansa valikoittea ulosmaksoja 5, 10, 15 elikkä 20 vuen aikana.

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för dig.

Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen.

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida.

Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.