Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dïenesjepensjovne barkoevedtiejistie

Jeenjemesh åadtjoeh dïenesjepensjovnem sov barkoevedtiejistie. Mohte eah gaajhkh barkoevedtijh dïenesjepensjovnem faelieh, dan gaavhtan vihkeles daejredh guktie dutnjien sjædta. Jis datne leah gellie ovmessie barkoevedtijh åtneme dellie åtnah dïenesjepensjovne ovmessie dïenesjepensjovnesïeltijste mejgujmie dov barkoevedtijh latjkoem åtneme. 

Njieljie stoerre dïenesjepensjovnelatjkoeh gååvnesieh Sveerjesne. Jis datne naaken dejstie govlesåvva jearohke gusnie datne barkh jïh jis dov barkoevedtije kollektijvelatjkoem åtna. Dah njieljie dïenesjepensjovnelatjkoeh juhtieh dejtie gïeh tjïeltesne jïh regijovnesne berkieh, staatesne berkieh, privaatebarkeme dïenesjeålmah jallh privaatebarkeme barkijh. Dov barkoevedtije maahta aaj jeatjah vuekiem utnedh dïenesjepensjovnese. Goerehth jis datne latjkoem åtnah dov barkoesijjesne gusnie barkoevedtije beetnegh maaksa dov dïenesjepensjovnese.

Jis datne jïjtje sïeltem åtnah jallh dïenesjepensjovne namhtah maahtah dan jïjtje spååredh dïenesjepensjovne sijjeste. Dan jïjnje byöroeh datne gie jïjtje sïeltem åtnah spååredh (bïevnesh sveerjengïelesne)

Dïenesjepensjovne ij leah ajve pensjovne maam åadtjoeh gosse datne orrejh barkedh. Dïhte aaj skïemtjetjirkeme man mietie åadtjoeh baalhkah lissine maam åadtjoeh Försäkringskasseste jis datne skïemtjh. Dan sisnie aaj aarpijevaarjelimmie dov åelide jis datne sealedh.

Gåessie dïenesjepensjovnem åadtjoeh?

Dov dïenesjepensjovnesïelte datnem gaskesadta daamtaj medtie göökte askh åvteli datne 65 jaepieh illh jïh dïhte gihtjie jis datne sïjhth dov dïenesjepensjovnem åadtjodh. Jis datne dam sïjhth aarebi tjoerh jïjtje dïenesjepensjovnesïeltem gaskesadtedh.

Datne veeljh man gellie jaepieh datne sïjhth dov dïenesjepensjovnem åadtjodh. Jïjnjh utnieh latjkoem mij jåhta abpe jieleden, jis datne ij leah ïedtjeles veeljemem dorjemem, mestie baalhkam åadtjoeh abpe jieleden mietie. Men maahtah aaj veeljedh baalhkam åadtjodh 5, 10, 15 jallh 20 jaepiej mietie. 

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen. Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. 

Är du egenföretagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara 

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida.

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.