Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Maŋisbáhcciidpenšuvdna- ekonomalaš doarjja jápmima geažil

Go okta lagasolmmoš vádjola, de sáhtát don maŋisbáhccin oažžutt maŋisbáhccipenšuvdna ekonomalaš doarjjan. Maŋisbáhccipenšuvdna lea oassin almmolaš penšuvnnas masa gullet mánáidpenšuvdna, nuppástuhttinpenšuvdna ja leaskapenšuvdna. 

Go lagasolmmoš vádjola, dat ii buvtte dušše morraša ja váillaheami. Dat sáhttá váikkuhit maid ekonomalaš dilálašvuhtii. Okta dienas jávká bearrašis, muhto eanaš olggosgolut báhcet. Maŋisbáhccipenšuvdna lea ekonomalaš sihkarvuohta mii galgá gokčat oapmahačča sisaboađu oasi.

Ruoŧa maŋisbáhccipenšuvdnii leat ruoŧa dilálašvuođat vuođđun ja dat doaibmá ekonomalaš sihkarvuohtan mii gokčá oapmahačča sisaboađu veahkehanoasi.

Gáibádus oažžut ruoŧa maŋisbáhccipenšuvnna lea ahte oapmahaš ferte ovtta áigodagas bargan dahje orron Ruoŧas. Maŋisbáhccipenšuvdnii lea oalát vuođđun oapmahačča penšuvdnavuođđu maid son lea dinen Ruoŧas.

Jus oapmahaččas lea vuollegis penšuvdnavuođđu Ruoŧas, de lea maid unnán maŋisbáhccipenšuvdna. Dat gusto maid beroškeahttá jus maŋisbáhccis lea vuollegis dahje ii obage leat penšuvdna dan riikkas gos orru.

Jus jápmin lea bargooktavuođas, de sáhttá árbeoapmi oažžut hávdádeapmái veahki. Jus don leat maŋisbáhcci, dus sáhttá maid leat riekti maŋisbáhcci eallinrentui.

Na oaččut maŋisbáhccipenšuvnna jus orut Ruoŧas

Orut go Ruoŧas, de it dárbbat ohcat maŋisbáhccipenšuvnna. Penšuvdnaeiseválddit ožžot dieđu go muhtin lea jápmán, ja mii guorahallat gávdnojit go maŋisbáhccit geain lea riekti maŋisbáhccipenšuvdnii. Muhtin dilálašvuođain sáddet mii reive vai hahkat eambbo dieđuid, vai sáhttit váldit mearrádusa.

Maŋisbáhccipenšuvdna jus orut olggobeale Ruoŧa

Orut go olggobeale Ruoŧa de fertet ieš ohcat oažžumis maŋisbáhccipenšuvnna. Ohcamuš lea maid dárbbašlaš jus maŋisbáhcci lea mánná ja váhnenrohkki ii leat goassege orron Ruoŧas.

Jus don orut olggobeale Ruoŧa ovtta eará EEO-riikkas dahje Sveiccas, de fertet ohcat dan doppe dan riikka Penšuvdnaeiseválddis gos orut. Jus orut olggobeale EEO dahje Sveicca, de fertet ohcama deavdit skovvái. Ruoŧas leat oadjošiehtadusat máŋggain riikkain olggobeale EEO, dat šiehtadusat sáhttet váikkuhit makkár penšuvnnaid don sáhtát oažžut ja makkár riikkas galggat ohcat. Váldde oktavuođa minguin gullat mii lea gustovaš dutnje.

Dieđit jus mihkkege rievdá

Don fertet dieđihit rievdadusaid penšuvdnaeiseváldái jus ovdamearkka dihte oaččut penšuvnna eará riikkas go Ruoŧas, heaittát studereme, náitalat dahje fárret.  Jus dus lea viiddiduvvon nuppástuspenšuvdna, de fertet dieđihit jus fárret, it oro šat ovttas mánáiguin dahje lea rievdan siviiladilli, dat sáhttá váikkuhit du maŋisbáhccipenšuvnna.

Jus dus lea ruoŧa e-legitimašuvdna, de sáhtát dieđihit rievdadusaid penšuvnnas eará riikkas go Ruoŧas dán neahttasiiddus. Dieđit eará riikka penšuvnna birra (liŋka siidui ruoŧagillii)

Jus dus ii leat ruoŧa e-legitimašuvdna dahje háliidat dieđihit eará rievdadusaid, de sáhtát minguin váldet oktavuođa.

Maŋisbáhccibagadeaddji

Ovttasráđiid vearroetáhtain ja oadjokantuvrrain leat mii ráhkadan maŋisbáhccibagadeaddji veahkehit du guhte leat massán ovtta iežas ráhkkásiin. Maŋisbáhccibagadeaddji sáhttá čilgejuvvot leat digitálalaš veahkkin. Doppe čilgejuvvo ovdamearkka dihte mainna galggat álgit go lágas olmmoš lea vádjolan, maiguin sáhtát vuordit muhtun mánuid ja jagiin mat bohtet. Maŋisbáhccibagadeaddji (liŋka siidui ruoŧagillii)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden