Penšuvdna go orut olggobealde Ruoŧa | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Penšuvdna go orut olggobealde Ruoŧa

Jus leat orrun ja bargan Ruoŧas dus sáhttá leat riekti almmolaš penšuvdnii Ruoŧas vaikko orut iežá riikkas. It dárbbaš atnit ruoŧa ássemiellahttovuođa.

Du sisboahtopenšuvdna, lassepenšuvdna ja premiepenšuvdna dus lea áimmus váikko makkár riikii jođát. Premiepenšuvnna sáhtát oažžut jus leat bargan  Ruoŧas 1994 maŋŋil. Jus dus lea dáhkáduspenšuvdna de oaččut dan jus jođát EO-  dahje EES-riikii (EES leat EO-riikkat ja maid Norga, Islánda ja Liechtenstein)  dahje Schweizii ja muhtimin Kanadai.

Jus don guhte leat bargan Ruoŧas jámát de leaskkas dahje báhcán mánáin lea vuoigatvuohta ruoŧa maŋisboahttipenšuvdnii.

Rievdat olgoriikkačujuhusa

Fertet ieš ilmmuhit jus jođát ođđa čujuhussii olgoriikii. Lea dehálaš ahte Penšuvdnaeiseválddis lea du dálá čujuhus vai galget máhttit sáddet máksinduođaštusaid, dárkkistandieđuid ja eallinduođaštusa.

Sádde du ođđa čujuhusdieđuid ja du ruoŧa persovdnanummira dahje ovttastahttinnummira vuolláičállon reivii:

Pensionsmyndigheten
SE-106 44 Stockholm
SWEDEN

Eallinduoštus

Eallinduođaštus lea okta vuohki dutnje duođaštit minsiidda ahte don ain ealát. Dát guoská dutnje geas lea almmolaš penšuvdna dahje maŋisboahttipenšuvdna Penšuvdnaeiseválddis dahje buohcce- dahje doaibmabuhtadus dahje bargovaháteallinreantu Dáhkádusgássas.

Juohke čavčča mii sáddejit eallinduođaštusa dutnje guhte orut riikkas gos Penšuvdnaeiseváldi dahje  Dáhkádusgássa ii iešalddis oačču dieđuid. Eallinduođaštus ferte de duođaštuvvot soames čuovvovaččain:

 • Ruoŧa ambassáda  
 • Ruoŧa konsuláhta  
 • Ruoŧa Girku 
 • Olgoriikkalaš sosiáladáhkádusásahus  
 • Notarius publicus  
 • Olgoriikkalaš poliisaeiseváldi  
 • Olgoriikkalaš registarčálli ássiideiseváldi 

Jus leat Ruoŧas sáhtát maid mannat soames Penšuvdnaeiseválddi dahje Dáhkádusgássa bálvalus- dahje báikkálaškontuvrras.

Duođaštusa sáddet:

Pensionsmyndigheten

Levnadsintyg
FE 1
SE-106 44 Stockholm
SWEDEN

Lea dehálaš dieđihit du ruoŧa persovdnanummara. Muitte oažžut skovi duođaštuvvon ja vuolláičállon ja maid ahte don ieš čálát vuollái skovi. Don it dárbbaš sáddet originála jus sáddet e-boastta bokte.

More about lifecertificate in english

In Swedish

Pension när  du bor utanför Sverige

Om du har bott och  arbetat i Sverige kan du ha rätt till allmän pension från Sverige även om du bor  i ett annat land. Du behöver inte ha svenskt  medborgarskap.

Din inkomstpension, tilläggspension och premiepension får du  behålla oavsett vilket land du flyttar till. Premiepension kan du få om du  arbetat i Sverige efter 1994. Om du har garantipension får du bara behålla den  om du flyttar till ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island  och Liechtenstein) eller Schweiz och i vissa fall Kanada.

Om du som arbetat i Sverige avlider kan efterlevande maka, make,  eller barn ha rätt till svensk efterlevandepension.

Ändra  utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands.  Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska  kunna skicka utbetalningsbesked, kontrolluppgifter och levnadsintyg.  

Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska  personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig att intyga för oss att du fortfarande lever. Det här gäller dig som har en allmän pension eller  efterlevandepension från Pensionsmyndigheten eller sjuk- eller  aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Vi skickar varje höst ut ett levnadsintyg till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan inte automatiskt får uppgifter från. Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande:

 •  Svensk ambassad 
 •   Svenskt konsulat 
 •   Svenska kyrkan 
 •   Utländsk socialförsäkringsinstitution 
 •   Notarius publicus 
 •   Utländsk polismyndighet 
 •   Utländsk registerförande befolkningsmyndighet  

Om du är i Sverige kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans service- eller lokalkontor.

Intyget skickar du till:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 1 
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer. Kom ihåg att få blanketten intygad och underskriven samt att du själv undertecknar blanketten. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post.