Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Penšuvdna go orut olggobealde Ruoŧa

Jus leat bargan Ruoŧas, de sáhttá dus leat riekti almmolaš penšuvdnii Ruoŧas vaikko orut olggobealde Ruoŧa. 

Sáhttá leat nu ahte it beasa bisuhit iežat olles penšuvnna, sorjavaš makkár oasit penšuvnnas dus leat ja makkár riikkas orut. Bisuheames iežat penšuvnna, de fertet don sáddet midjiide eallinduođaštusa juohke jagi.

Don bisuhat iežat dienasvuđot penšuvnna beroškeahttá das gosa fárret

Don bisuhit iežat sisaboahtopenšuvnna, premiepenšuvnna ja lassipenšuvdna beroškeahttá das makkár riikii fárret.  

Dáhkáduspenšuvdna go don fárret

2023 rájes ii leat šat dus riekti oažžut dáhkáduspenšuvnna go orut EU/EEO:s ja Sveiccas. Orut go dahje fárret olggobeallái eará riikii EU/EEO ja Sveicca olggobealde, de ii leat dus riekti dáhkáduspenšuvdnii.

Lea go dus dáhkáduspenšuvdna,nuppástuspenšuvdna dahje maŋisbáhcciidpenšuvdna, de gustojit dat seamma njuolggadusat go almmolaš penšuvnna dáhkáduspenšuvdnii. 

Sisaboađu penšuvdnalasáhus go don fárret

Sisaboađus penšuvdnalasáhus mákso lasáhussan dábálaš penšuvdnii. Don sáhtát oažžut penšuvdnalasáhusa sisaboađus jus orut EEO-riikkas dahje Sveiccas dahje fárret eará EEO-riikii dahje Sveicii (EEO lea EO-riikkat, ja Norga, Islánda ja Liechtenstein) dahje eará riikii mainna Ruoŧas lea sosiála oadjebasvuođa šiehtadus. 

Orrundoarjja ja vuorrasiiddoarjja jus fárret olgoriikii

Jus orodat ovtta riikkas EO/EES siskkobealde dahje Sveiccas, muhto lea ain viessu Ruoŧas ja mávssát sierragoluid viesus, de sáhtát oažžut orrundoarjaga jus oaivvildat leat eret Ruoŧas eanemusat ovtta jagi. Ovtta jagi maŋŋel don it adno šat assin Ruoŧas.

Olggobealde EO/EEO - guovllu sáhttá orrundoarjja eanemusat máksot guđa mánnui. Jus fárret olgoriikii, de nohká du riekti orrundoarjagii manu maŋŋel go leat fárren.

Jus orodat eará EO/EES riikkas dahje Sveiccas, muhto lea ain viessu Ruoŧas ja mávssát sierragoluid viesus, de sáhtát oažžut vuorrasiiddoarjaga jus oaivvildat leat eret Ruoŧas eanemusat ovtta jagi. Ovtta jagi maŋŋel don it adno šat assin Ruoŧas.

Olggobealde EO/EEO - guovllu sáhttá vuorrasiiddoarjja máksut eanemusat golmma mánnui. Jus fárret olgoriikii, de nohká du riekti vuorrasiiddoarjagii manu maŋŋel go leat fárren.

Rievdadit olgoriikka čujuhusa

Don fertet ieš dieđihit jus fárret ođđa čujuhussii olgoriikkas. Lea dehálaš ahte penšuvdnaeiseválddiin lea dálá čujuhus vai mii beassat saddet máksindieđuid ja eallinduođaštusa. 

Vearru dutnje gii orut olggobealde Ruoŧa

Dienas Ruoŧas penšuvnnaid dáfus lea vearrogeatnegas. Orut go eará riikkas ja lea penšuvdna Ruoŧas, de galggat don dábálaččat máksit sierra dienasvearu ássiide geat orrot olgoriikkas(SINK). Orut go eará riikkas go Ruoŧas, de fertet don ohcat sierra dienasvearu olgoriikka orru ássiide (SINK) vearroetáhtas.

Dat sierra dienasvearru rehkenastojuvvo du mánnosaš supmis mas gessojuvvo eret friddjasubmi. Friddjasubmi lea vuođđogeasus maid sáhtát oažžut jus vearuhuvvot gaskaboddosaš vearuin.

Don mávssat dušše vearu dan oasis mii lea badjel dán friddjasubmi. Ráđđehus mearrida friddjasupmi jahkásaččat. Penšuvdna vearuhuvvo dušše dan oasis mii lea juohke manu badjel dan 1/12 oasi 0.77 vuođđosupmis.

Garvve máksit duppal vearu

Ruoŧas leat šiehtadusat máŋgga riikkain maid regulerejit gosa don galggat vearu máksit iežat ruoŧa penšuvnnas. Dat mearkkaša ahte don it galgga dárbbašit máksit vearu ruoŧa penšuvnnas sihke Ruoŧas ja dan riikkas gos orut. Leat go dus gažaldagat penšuvnna vearrogeassima birra go orodat olggobealde Ruoŧa, de sáhtát váldit oktavuođa vearroetáhtain.

Eallinduođaštus

Juohke jagi go orut eará riikkas ja oaččut penšuvnna Ruoŧas, de fertet sáddet duođaštusa ahte ealát vai joatkkát oažžumis penšuvnna. Dat gusto jus dus lea almmolaš penšuvdna dahje maŋisbáhccipenšuvdna ruoŧa penšuvdnaeiseválddiin ja  buohcan- dahje aktivitehtabuhtadus dahje eallinreanttu fidnovigi ovddas ruoŧa Dáhkáduskássas.

Eallinduođaštus sertifikáhtta sáddejuvvo jahkásaččat sidjiide geaid ii sahte duođaštit dan elektrovnnalaš lonohallama bokte mii dáhpáhuvvá muhtun riikkaiguin. Ruoŧas lea elektrovnnalaš lonohallan daid riikkaiguin gos eanaš olgoriikkalaš pensionisttat orrot.

Don fertet oažžut eallinduođaštusa dohkkehuvvot muhtun dáin čuovvovaš sajiin: Ruoŧa ambassádas, ruoŧa konsuláhtas, ruoŧa girkus, olgoriikalaš oadjoetáhtas, almmolaš čáliheamis, olgoriikalaš politiijaeiseválddis, olgoriikalaš álbmotregisttareiseválddis. Sadde eallinduođaštusa (liŋka siidui ruoŧagillii)

Jus leat Ruoŧas, de sáhtát maid fitnat bálvaluskantuvrras oažžut veahki. Gávnna lagamus bálvaluskantuvrra 

Du penšuvnna olggosmáksin eará riikii

Sáhtát válljet oažžut penšuvnna máksojuvvo du ruoŧa báŋkokontui dahje du eará riikka báŋkokontui. Ruđat sáddejuvvojit seamma beaivvi go olggosmáksimat ruoŧa kontui, 18:át ja 19:át juohke mánu. Vuordimis ádjána olggosmáksinbeaivvi rájes golbma- vihtta báŋkobeaivvi ovdalgo ruđat leat kontos, jus dus lea kontu eará riikkas go Ruoŧas.

Báŋku mii vuostáiváldá sáhttá váldit vuostáiváldi divada ovdalgo ruđat biddjojit du kontui. Jus du háliiduvvon valuhtta ii doaimma, de boahtit mii ruoŧa Penšuvdnaeiseválddit mearridit valuhtta. Jus válljet ruoŧa ruvnno valuhttan, de lea dehálaš iskat iežat báŋkkuin ahte sii sáhttet váldet vuostá ruoŧa ruđaid.

Olgoriikka guoski gažaldagat

Sáhtát váldit minguin oktavuođa jus leat eará gažaldagat.

Telefovdna: +46 498-200 700
E-poasta: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg.

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se