Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Penšuvdna go orut olggobealde Ruoŧa

Jus leat bargan Ruoŧas nu dus lea riekti oažžut Ruoŧa almmolaš penšuvnna máksot vaikko leat orron Ruoŧa olggobeallái. Ii leat sihkkar oaččutgo bisuhit olles du penšuvnna, vuolgá das mat oasit du  penšuvnnas leat ja man riikkas don orut. 

Seailluhan dihte iežat penšuvnna fertet sáddet eallinduođaštusa midjiide juohke jagi.

Dienasvuđot penšuvnna don bisuhat vaikko don johttát

Iežat dienaspenšuvnna, premiepenšuvnna ja lassepenšuvnna oaččut don bisuhit beroškeahttá man riikii johttát.

Dáhkáduspenšuvdna don johttát

Jus dus lea dáhkáduspenšuvdna don oaččut bisuhit dan jus johttát riikii EO/EES siste ja Schweizii, jus ovdal leat orron Ruoŧas unnimus golbma jagi ovdal 65 jagi agi. Du riekti dáhkáduspenšuvdnii orromis EO/EES:ii dehe Schweitsii vuođđuda gaskaboddosaš láhkii mii lea vuoimmis olles jagi 2020. Mii dáhpáhuvvá ođđajagimánu 2021 lea čilgema vuolde.

Leago dus dáhkáduspenšuvdna álgopenšuvdna dehe leaskapenšuvdnii oaččut beare bisuhit dáhkáduspenšuvnna jus johttát riikii EO/ EES siste ja Schweitsii eavttuin ahte jápmán olmmoš ovdal orron Ruoŧas unnimus golbma jagi. 

Orohatlassi ja boarrásiidfuolahandoarjja jus johttát olgoriikii

Jus orodat EO/EES riikkas dehe Schweizas, muhto lea vel iežat orohat Ruoŧas ja ieš mávssát iežat orohatgoluid, sáhtát oažžut orohatlasi jus plánet leat eret Ruoŧas alimus jagi. Jagi geažis du eai anil šat orrut Ruoŧas.

Olggobealde EO/EES-guovllu orohatlassi sáhttá máksojuvvot alimus guhtta mánu.Jus johttát olgoriikii du riekti orohatlassi nohkká mánu maŋŋel go johttát.

Jus orodat eará EO/EES riikkas dehe Schweizas, muhto lea vel iežat orohat Ruoŧas ja ieš mávssát iežat orohatgoluid, sáhtát oažžut boarrásiidfuolahandoarjaga jus plánet leat eret Ruoŧas alimus jagi. Jagi geažis du eai anil šat orrut Ruoŧas.

Olggobealde EO/EES-guovllu sáhttá boarrásiidfuolahandoarjja máksojuvvo eanemus golbma mánu. Jus johttát olgoriikii du riekti boarrásiidfuolahandoarjagii nohkká mánu maŋŋel go johttát.

Rievdadit olgoriikka čujuhusa

Don fertet ieš almmuhit jus johttát nuppi čujuhussii olgoriikkas. Lea dehálaš ahte Penšuvdnaeiseválddis lea du áigeguovdilis čujuhus vai mii sáhttit sáddet máksindieđu ja eallinduođaštusa. Sádde iežat ođđa čujuhusdieđuid ja du Ruoŧa  personnummara dehe oktiiheivennummara vuolláičállojuvvon reivves

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Vearu dutnje orut Ruoŧa olggobealde

Dienas Ruoŧas penšuvdna hámis lea vearrovuloš.. Jus orut eará riikkas ja dus lea penšuvdna Ruoŧas galggat dábálaččat máksit sierra olgoriikkas orru dienasvearu (SINK).

Sierra dienasvearru rehkenasto du mánnomávssus maŋŋel friddjasubmegeahpádusa. Friddjasubmi vástida vuođđogeahpádusa man don oažžut jus dus vearuhuvvo ovdavearuin.

Don mávssát oainnát vearu beare dan oasis penšuvnna mii manná badjel friddjasubmi. Ráđđehus nanne friddjasupmi juohke jagi. Penšuvdna vearuhuvvo beare dan oasi juohke mánu manná badjel 1/12 av 0,77 haddevuođđosupmi.

Vealtte máksimis duppal vearu

Ruoŧas lea soahpamuš máŋgga riikkain mii mudde gosa galggat máksit vearu iežat Ruoŧa penšuvnnas. Dat mearkkaša ahte don it galgga dárbbahit máksit vearu iežat Ruoŧa penšuvnnas sihke Ruoŧas ja dan riikkas gos orut. Leatgo dus jearaldagat  penšuvnna vearrogeahpádusas orodettiin Ruoŧa olggobealde sáhtát váldit aktavuođa Vearrodoaimmahaga.

Eallinduođaštus

Juohke jagi fertet don gii orut eará riikkas ja oaččut penšuvnna Ruoŧas duođaštit ahte don ealát vai joatkkát oažžut penšuvnna. Dat guoská du jus dus lea almmolaš penšuvdna dehe eallit báhcán penšuvdna Penšuvdnaeiseválddis sihke buohcce- dehe doaibmabuhtadus dehe bargovaháteallinreantu Dáhkáduskássas.

Eallinduođaštus s sáddejuvvo jahkásaččat buohkaide geaid ii sáhte  identifieret elektralaš molsumiin mii dáhpáhuvvá dihto riikkain. Ruoŧas lea elektralaš molsun daiguin riikkaiguin gos eanemus olgoriikkapensionisttat orrot.

More about life certificate and how to certify

Jus leat Ruoŧas don sáhtát maid jorgasit bálvaluskantuvrra beallái veahki oažžumii.

Gávnna iežat lagamus bálvaluskantuvrra

Du penšuvnna máksin eará riikii

Don sáhtát válljet oažžut iežat penšuvnna máksot Ruoŧa báŋkokontoi dehe iežat báŋkokontoi eará riikkas. Ruhta sáddejuvvo seamma beaivvi go máksimat Ruoŧa kontoi, 18.ja 19. juohke mánu. Rehkenastte ahte váldá  golbma -vihtta báŋkobeaivvi máksinbeaivvis ovdalgo ruhta lea kontos jus dus lea don konto eará riikkas go Ruoŧas.

Vuostáváldinbáŋku sáhttá váldit vuostáváldinmávssu ovdalgo ruhta biddjo du kontoi. Jus du doaivun valuhtta ii doaimma mii Penšuvdnaeiseválddis mearridit valuhta. Jus válljet ruoŧa ruvnnaid lea dehálaš dárkkistit du báŋkkuin sáhttetgo dat váldit vuostá ruoŧa ruvnnaid.

Olgoriikka guoski jearaldagat

Jus dus leat eará jearaldagat don sáhtát váldit aktavuođa minguin.

Telefovdna: +46 498-200 700
E-poasta: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish - Pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna ett levnadsintyg varje år. Det beror på att vi behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se