Housing supplement and income support for the elderly | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Housing supplement and income support for the elderly

If you have a low pension or no pension at all, you may be entitled to a housing supplement or income support for the elderly.

If you have a low pension and live in Sweden, you can apply for and be entitled to a housing supplement. When you apply for a housing supplement, we always check at the same time whether you are also entitled to income support for the elderly.

Who can apply?

You can apply once you have reached the age of 65 and have drawn your full public national pension or equivalent foreign pension. It is common to apply for a housing supplement later in life, for example if you find yourself living alone.

You can apply regardless of whether you rent or own your property, and you can apply even if you have assets. Your housing cost, income, assets and family situation collectively determine whether you are entitled and how much you can receive. To find out whether you should apply, you can use our calculation aid, which is available at pensionsmyndigheten.se. You can also give us a call.

How to apply

You apply to us at the Swedish Pensions Agency. The simplest way is to apply online. In some cases, relatives can apply on your behalf. If you are married, cohabiting or are registered partners, you submit a joint application. 

Report any changes

Bear in mind that you must always report any changes in your financial, housing or family situation that may affect your housing supplement. It is important that you report changes, to make sure that you do not miss out on higher compensation or do not receive too much and need to make a repayment.

Income support for the elderly – if you have no pension or are only entitled to a partial pension

Income support for the elderly provides support if you are resident in Sweden and have no pension or cannot draw a full pension, for example if you came to Sweden late in life. It provides support so that you are able to pay for your home and provide for yourself.

You apply in the same way as for the housing supplement, the same application applies for both benefits. For income support for the elderly, you must also report any changes that may affect your income support for the elderly. 

In Swedish – bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.