Housing supplement – an aid to pay for your accommodation | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Housing supplement – an aid to pay for your accommodation

If you have retired and live in Sweden, you can apply for housing supplement at the Pensions Agency. Different conditions apply depending on the type of pension which you receive.

If you have a national retirement pension

You can get housing supplement from the age of 65, even though you can start drawing your national retirement pension already from the age of 61. You must have withdraw your entire retirement pension in order to apply for housing supplement. If you were born in 1938 or later, and are entitled to the premium pension, you must have also withdraw your entire premium pension.

If you have a foreign pension

If you have a pension from a country included in the EEA (the EEA includes all EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein), you may be also entitled to apply for housing supplement. The foreign pension must be comparable to the Swedish pension. Please contact us for more information.

If you have a widow's pension

If you have a widow´s pension because of a death that occurred before 2003, you may be entitled to apply for housing supplement. If the death occurred in 2003 or later, you must be born before 1945 to apply for housing supplement. At the age of 65 you must also have withdraw your entire retirement pension and premium pension.

How to apply for housing supplement

Apply for housing supplement at the Pensions Authority, either by filling in a form or directly on the website. Housing supplement is granted until further notice without a time limit for the great majority of applicants. Keep in mind that you must always notify the Pensions Agency of any changes in your financial, living or family circumstances that might affect your housing supplement.

If you are married, form a registered partnership or have a cohabitation agreement, submit a joint application for housing supplement together with your spouse/partner/cohabitee. Even if only one of you applies, you must provide details of income and wealth for both of you. The reason for this is that your earnings are added together when calculating the entitlement to housing supplement.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.