Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Mirovina kada živite izvan Švedske

Ako ste radili u Švedskoj, imate pravo na švedsku opću mirovinu čak i ako živite izvan Švedske. 

Možda nećete moći zadržati cijelu mirovinu, ovisno o tome koje dijelove mirovine imate i u kojoj zemlji živite. Da biste zadržali Vašu mirovinu, morate nam svake godine dostaviti potvrdu o životu.

Mirovinu zasnovanu na prihodima zadržavate bez obzira na to gdje se preselili

Vašu mirovinu od prihoda, premijsku mirovinu i dopunsku mirovinu zadržavate bez obzira na to u koju zemlju se preselili. 

Zajamčena mirovina kada se preselite

Od 2023. godine nemate pravo na zajamčenu mirovinu kada živite unutar EU/EGP i Švicarske. Ako živite ili se preselite u drugu zemlju izvan EU/EGP i Švicarske, također nemate pravo na zajamčenu mirovinu.

Ako imate zajamčenu mirovinu uz mirovinu za prilagodbu ili udovičku mirovinu, važe ista pravila kao i za zajamčenu mirovinu uz opću mirovinu.

Dodatak na mirovinu od prihoda kada se preselite

Dodatak na mirovinu od prihoda isplaćuje se kao dodatak općoj mirovini. Dodatak na mirovinu od prihoda možete dobiti ako živite ili se preselite u drugu zemlju EGP-a ili Švicarsku (EGP su zemlje EU-a, kao i Norveška, Island i Lihtenštajn), ili zemlju s kojom Švedska ima sporazum o socijalnom osiguranju.

Stambeni dodatak i potpora za starije osobe ako se preselite u inozemstvo

Ako boravite u nekoj zemlji unutar EU-a/EGP-a ili u Švicarskoj, a Vaš dom je u Švedskoj i sami plaćate troškove za njega, možete dobiti stambeni dodatak ako planirate biti izvan Švedske najduže godinu dana. Nakon godinu dana više se ne smatrate stanovnikom Švedske.

Izvan područja EU-a/EGP-a, stambeni dodatak može se plaćati najviše šest mjeseci. Ako se preselite u inozemstvo, Vaše pravo na stambeni dodatak prestaje od mjeseca nakon Vašeg preseljenja.

Ako boravite u nekoj drugoj zemlji unutar EU-a/EGP-a ili u Švicarskoj, a Vaš dom je u Švedskoj i sami plaćate troškove za njega, možete dobiti potporu za starije osobe ako planirate biti izvan Švedske najduže godinu dana. Nakon godinu dana više se ne smatrate stanovnikom Švedske.

Izvan područja EU-a/EGP-a potpora za starije osobe može se isplaćivati najviše tri mjeseca. Ako se preselite u inozemstvo, Vaše pravo na potporu za starije osobe prestaje od mjeseca nakon Vašeg preseljenja.

Promijenite Vašu adresu u inozemstvu

Ako se preselite na novu adresu u inozemstvu, dužni ste to prijaviti. Važno je da Švedski zavod za mirovinsko osiguranje ima Vašu točnu adresu, kako bismo Vam mogli slati izvještaje o isplatama i potvrde o životu.

Porez za osobe koje žive izvan Švedske

Prihod iz Švedske u obliku mirovine je oporeziv. Ako živite u drugoj zemlji i primate mirovinu iz Švedske, obično morate platiti poseban porez na prihode za osobe nastanjene u inozemstvu (SINK). Ako živite izvan Švedske, morate podnijeti zahtjev za poseban porez na prihode za osobe nastanjene u inozemstvu (SINK), kod Švedske porezne uprave.

Posebni porez na prihod izračunava se na osnovu Vašeg mjesečnog iznosa, nakon odbitka jednog slobodnog iznosa. Slobodni iznos odgovara osnovnom odbitku koji možete dobiti ako ste oporezovani preliminarnim porezom.

Znači, porez plaćate samo na onaj dio mirovine koji premašuje slobodni iznos. Vlada svake godine određuje slobodni iznos. Mirovina se oporezuje samo u onoj mjeri u kojoj svaki mjesec prelazi 1/12 iznosa osnovice cijene od 0,77.

Izbjegavajte plaćanje dvostrukog poreza

Švedska ima sporazume s mnogim zemljama, koji reguliraju gdje plaćate porez na Vašu švedsku mirovinu. To znači da ne biste trebali plaćati porez na Vašu švedsku mirovinu i u Švedskoj i u zemlji u kojoj živite. Ako imate pitanja o poreznim odbicima na mirovinu kada boravite izvan Švedske, možete se obratiti Švedskoj poreznoj upravi.

Potvrda o životu

Ako živite u drugoj zemlji i primate mirovinu iz Švedske, svake godine morate potvrditi da ste živi kako biste nastavili primati mirovinu. To važi ako primate opću mirovinu ili obiteljsku mirovinu od Švedskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i naknadu za bolovanje ili anuitet od Švedske agencije za socijalno osiguranje.

Potvrda o životu šalje se svake godine osobama koje se ne mogu identificirati putem elektroničke razmjene, koja se odvija s određenim zemljama. Švedska ima elektroničku razmjenu sa zemljama u kojima boravi najveći broj njenih umirovljenika.

Vašu potvrdu o životu zatim mora odobriti nešto od sljedećeg: švedsko veleposlanstvo, švedski konzulat, Švedska crkva, inozemna ustanova socijalnog osiguranja, javni bilježnik, inozemna policijska uprava, inozemno tijelo za registraciju stanovništva. Dostavite nam potvrdu o životu (na švedskom)

Ako se nalazite u Švedskoj, za pomoć se možete obratiti i servisnom uredu. Pronađite najbliži servisni ured

Isplata mirovine u drugoj zemlji

Možete odabrati isplatu mirovine na švedski bankovni račun ili bankovni račun u drugoj zemlji. Novac se šalje istog dana kada i isplate na švedske račune, 18. i 19. u mjesecu. Očekujte da će trebati tri do pet bankarskih dana, od datuma isplate, prije nego što novac bude na računu, ako imate račun izvan Švedske.

Naknada primatelju može se naplatiti od banke prije nego što se novac uplati na Vaš račun. Ako Vaša željena valuta nije funkcionalna, Švedski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će valutu. Ako odaberete švedsku krunu, važno je da provjerite s Vašom bankom da li može primati švedske krune.

Pitanja vezana za inozemstvo

Ako imate drugih pitanja, obratite nam se.

Telefon: +46 498-200 700
E-pošta: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg.

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se