Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtsåt pensjåvnnåv

Svierigin ij gávnnu mierredum pensjåvnnåáldar, danen pensjåvnnå ij mávseduvá automáhtalattjat dunji. Dån hähttu iesj åhtsåt goassa dån sidá válldegoahtet dav. 

Dån åtså  pensjåvnåv mijá webbabielen jus dån åro Svierigin ja dujna l svieriga e-legitimasjåvnnå jali blankehtan mij gávnnu mijá webbabielen. Dån máhtá aj aktavuodav válldet oasstedievnatusájn.

Dån máhtá áramusát válldet duv pensjåvnåv dat mános gå dån ålli 62 jage (63 le fámon 2023 rájes).

Dån máhtá barggat avtabále gå dån váldá duv álmmuk pensjåvnåv. Dujna l riektá barggat gitta 68 jahkáj (69 le fámon 2023 rájes), valla jus dån ja duv barggovadde lihppe åvtåmielalattjaä de dån máhtá joarkket barggat vil guhkebuv.

Dade mangebut pensjåvnåv váldá dade alep pensjåvnåv oattjo. Mierreduvvá gå dån háhppida tjienit ienep biednigijt ja märostuvvápensånerra årrot oanep ájgev.  

Gå åtså de mierreda jus sidá válldet ålles ietjat pensjåvnåv, jali oasev dassta, mánnuj. Mierreda aj jus sidá ietját premiepensjåvnåv sämmi ájges gå ietjá gájkkásasj pensjåvnnå.

Åtså pensjåvnåv gållmå máno åvddål gåa válldegoadá dav. Jus la årrum ålggorijkan de  bierri åtsåt guhtta máno åvddåla. Gå la guodám ietjat åtsålvisáv de oattjo märrádusáv bájkoj 20.b. mánon åvddål vuostasj máksemmáno.

Pensjåvnnåfábmudahka máksámduv gájkkásasj pensjåvnåvakti mánnuj. Jus dujna l gagámusájpensjåvnnå. Årudakduodde jali vuorrasijbierggimbiednikdårjav de ávke avtabále mávseduvvi.

Huomaha vissa svierik virggepensjåvnå mávseduvvi automáhtalattjat gå ållim65 jage, iehtjádijt hähttu iesj åhtsåt, Aktavuodav válde ietjat virggepensjåvnnåvidnudagájn åtsådittjat mij la fámon dunji.

Värro ja pensjåvnnå

Jus dån váldá duv ålles álmmuk pensjåvnåv de Pensjåvnnåfábmudahka boahtá dahkat värrobinnedimev värrotabella milta mij la fámon duv kommuvnnaj. Jus dån avtabále váldá dievnastuspensjåvnåv de val 30 procenta binneduvvá duv dievnastuspensjåvnåjda.

Jus dån val váldá oasev duv álmmuk pensjåvnås, de  mij binnedip 30 procenta danen gå mij adnep mij lip sijddobarggovadde ja duv barggovadde jali ietjá galggá ierit giesset värov tabella milta.  

Duv värro rievddaduvvá ja binneduvvá ådåjakmáno rájes dan jage gå dån ålli 66 jage (67 le fámon 2023 rajes), ja mierreduvvá man alla pensjåvnnå ja/jali barggosisboahto dujna l.

Jus dån åro ålggorijkan de ietjá njuolgadusá li fámon väro hárráj. Pensjåvnnå gå dån åro Svieriga ålggolin

Åtså álmmuk pensjåvnåv gå dån åro ietjá rijkan

Le gus dån barggam ja värov máksám Svierigin de dån la tjienim svieriga pensjåvnnåj. Dujna l dasi riektá vájku dån årru ietjá rijkan pensjånerran.

Jus dån åro Svieriga ålggolin ietjá EU- jali EES-rijkan jali Schweizan (EES li EU-rijka ja Vuodna, Islánnda ja Liechtensteina) de dån galgas åhtsåt pensjåvnnåfábmudagán dan rijkan gånnå dån åro.

Jus dån åro EES:a jali Schweiza ålggolin de dån galga dahkat duv pensjåvnnååtsålvisáv blankehtajn. Svierigin la lihtto sociálalasj jasskavuoda hárráj muhtem rijkaj EES:a ålggolin, dá lihto máhtti bájnatjit makkir pensjåvnåjt dån máhtá oadtjot ja makkir rijkas dån galga åhtsåt. Aktavuodav válde oasstedievnastusájn oattjotjit diededimev mij la fámon dunji. 

Dån viertti åhtsåt svieriga pensjåvnåv binnemusát guhtta máno åvddål gå dån sidá oadtjot duv vuostasj mánnomávsálvisáv. Pensjåvnnå gå åro Svieriga ålggolin  

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt. Pension när du bor utanför Sverige 

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige