Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtsåt pensjåvnnåv

Mierredum pensjåvnnåáldar ij gávnnu Svierigin, danen pensjåvnnå ij mávseduvá automáhtalattjat dunji. Iesj hähttu åhsåt gå sidá dav váldegoahtet Åtså pensjåvnåv mijá webbabielen jali blankehtan bl.

Le gus riegádam 1959 jali maŋebut de máhtá áramusát válldet ietjat pensjåvnåv riegádammános gå 62 jage ålli. Le gus riegádam 1958 jali åvdebut de áramusát váldá ietját pensjåvnåv mános gå rieggáda 61 jage. Máhtá barggat avtabále gå váldá ietjat gájkkásasj pensjåvnåv. Dujna l riektá barggat gitta 67 jahkáj, valla jus duv dån ja duv barggovadde  sjiehtadihppe de máhtá joarkket guhkebu. Dujna l riektá 2020 barggat gitta 68 jáhkáj.

JDade mangebut pensjåvnåv váldá dade alep pensjåvnåv oattjo. Mierreduvvá gå dån háhppida tjienit ienep biednigijt ja märostuvvápensånerra årrot oanep ájgev.  

Gå åtså de mierreda jus sidá válldet ålles ietjat pensjåvnåv, jali oasev dassta, mánnuj. Mierreda aj jus sidá ietját premiepensjåvnåv sämmi ájges gå ietjá gájkkásasj pensjåvnnå.

Åtså pensjåvnåv gållmå máno åvddål gåa válldegoadá dav. Jus la årrum ålggorijkan de  bierri åtsåt guhtta máno åvddåla. Gå la guodám ietjat åtsålvisáv de oattjo märrádusáv bájkoj 20.b. mánon åvddål vuostasj máksemmáno.

Pensjåvnnåfábmudahka máksámduv gájkkásasj pensjåvnåvakti mánnuj. Jus dujna l gagámusájpensjåvnnå. Årudakduodde jali vuorrasijbierggimbiednikdårjav de ávke avtabále mávseduvvi.

Huomaha vissa svierik virggepensjåvnå mávseduvvi automáhtalattjat gå ållim65 jage, iehtjádijt hähttu iesj åhtsåt, Aktavuodav válde ietjat virggepensjåvnnåvidnudagájn åtsådittjat mij la fámon dunji.

Åhtsåt gájkkásasj pensjåvnåv gå åro ietjá rijkan.

Le gus barggam ja värov máksám Svierigin de dån la tjienim svieriga pensjåvnnåj. Dujna l riektá dasi vájku åro ietjá rijkan pensjånerran

Jus Svieriga ålggolin EU-rijkan (EES li EU- rijka ja Vuodna, Islánnda ja Lichtenstein) de åtså pensjåvnnåfábmudagán rijkan gånnå åro. Beras åhtsåt svieriga pensåvnnåa hárráj åvddål sidá ietjat vuostasj mánnomáksemav.

Pensjåvnnå gå åro Svieriga ålggolin  

In Swedish - Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige