Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emerytura dla osób mieszkających poza Szwecją

Jeżeli pracowali Państwo w Szwecji, mają Państwo prawo do otrzymywania szwedzkiej emerytury powszechnej, wypłacanej nawet jeśli zamieszkują Państwo poza Szwecją. 

Nie jest pewne, czy będą Państwo mogli zachować całą emeryturę; zależy to od otrzymywanych przez Państwa składników emerytury i od kraju, w którym Państwo zamieszkują. Aby móc zachować swoją emeryturę, muszą Państwo co roku przesyłać nam zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu.

Niezależnie od tego, dokąd Państwo się wyprowadzą, będą Państwo otrzymywać emeryturę uzależnioną od dochodów

Niezależnie od tego, do którego kraju Państwo się wyprowadzą, będą Państwo otrzymywać emeryturę uzależnioną od dochodów, emeryturę składkową i emeryturę uzupełniającą. 

Emerytura gwarantowana po wyprowadzce z kraju

Jeżeli otrzymują Państwo emeryturę gwarantowaną, mają Państwo prawo ją zachować, jeżeli wyprowadzą się Państwo do kraju należącego do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli wcześniej zamieszkiwali Państwo w Szwecji przynajmniej trzy lata przed ukończeniem 65 lat życia. Państwa prawo do emerytury gwarantowanej przy zamieszkiwaniu w kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii opiera się na tymczasowej ustawie, która obowiązuje przez cały rok 2020. Okres od stycznia 2021 roku jest przedmiotem analiz.

Jeżeli otrzymują Państwo emeryturę gwarantowaną, rentę przystosowawczą i rentę wdowią, mogą Państwo zachować emeryturę gwarantowaną, jeśli wyprowadzą się Państwo do kraju należącego do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwecji, pod warunkiem że osoba zmarła zamieszkiwała w Szwecji przynajmniej przez trzy lata. 

Dodatek mieszkaniowy i zapomoga dla osób starszych po wyprowadzce za granicę

Jeżeli przebywają Państwo w kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale nadal posiadają Państwo mieszkanie w Szwecji i sami opłacają Państwo koszty mieszkania, mogą Państwo otrzymać dodatek mieszkaniowy, jeżeli planują Państwo przebywać poza Szwecją maksymalnie przez rok. Po upływie roku uznaje się, że Szwecja nie jest już Państwa miejscem zamieszkania.

W krajach nienależących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatek mieszkaniowy może być wypłacany maksymalnie przez sześć miesięcy. Jeżeli wyprowadzą się Państwo za granicę, Państwa prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa począwszy od następnego miesiąca po miesiącu wyprowadzki.

Jeżeli przebywają Państwo w innym kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale nadal posiadają Państwo mieszkanie w Szwecji i sami opłacają Państwo koszty mieszkania, mogą Państwo otrzymać zapomogę dla osób starszych, jeżeli planują Państwo przebywać poza Szwecją maksymalnie przez rok. Po upływie roku uznaje się, że Szwecja nie jest już Państwa miejscem zamieszkania.

W państwach nienależących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapomoga dla osób starszych może być wypłacana maksymalnie przez sześć miesięcy. Jeżeli wyprowadzą się Państwo za granicę, Państwa prawo do zapomogi dla osób starszych wygasa począwszy od następnego miesiąca po miesiącu wyprowadzki.

Zmiana adresu zagranicznego

Sami muszą Państwo zgłosić fakt przeprowadzki na nowy adres zagraniczny. Istotne jest, aby Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych posiadał Państwa aktualny adres, by mógł wysyłać informacje o wypłacie i zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu. Powinni Państwo przesłać swoje nowe dane adresowe wraz ze swoim szwedzkim osobistym numerem identyfikacyjnym lub numerem koordynacyjnym w podpisanym przez Państwa liście na następujący adres:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Podatek dotyczący osób mieszkających poza Szwecją

Dochód ze Szwecji w postaci emerytury podlega opodatkowaniu. Jeżeli mieszkają Państwo w innym kraju i otrzymują Państwo emeryturę ze Szwecji, zasadniczo powinni Państwo płacić specjalny podatek dochodowy dla osób zamieszkałych za granicą (SINK).

Specjalny podatek dochodowy oblicza się w oparciu o Państwa miesięczną kwotę emerytury po odliczeniu kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku odpowiada podstawowej kwocie odliczenia, które można uzyskać przy opodatkowaniu zaliczką na podatek dochodowy.

Płacą Państwo zatem podatek od tej części emerytury, która przekracza kwotę wolną od podatku. Rząd ustala co roku wysokość kwoty wolnej od podatku. Emerytura podlega opodatkowaniu wyłącznie w tej części, która co miesiąc przekracza 1/12 z 0,77 cenowej kwoty bazowej.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Szwecja zawarła z wieloma krajami umowy, w których określono, gdzie należy płacić podatek od szwedzkiej emerytury. Oznacza to, że nie muszą Państwo płacić podatku od szwedzkiej emerytury zarówno w Szwecji, jak i w kraju Państwa zamieszkania. W razie pytań o odliczenia podatkowe od emerytury w przypadku zamieszkiwania poza Szwecją, prosimy o kontakt z Urzędem Podatkowym.

Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu

Osoba zamieszkująca w innym kraju i otrzymująca szwedzką emeryturę musi co roku przedstawić zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu, aby móc nadal pobierać emeryturę. Powyższe obowiązuje, jeżeli otrzymują Państwo emeryturę powszechną lub rentę rodzinną z Urzędu ds. Emerytalnych i Rentowych oraz rentę lub zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy, albo rentę dożywotnią z powodu urazu powstałego podczas pracy z Kasy Ubezpieczeń.

Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu jest wysyłane co roku do wszystkich osób, których nie można zidentyfikować za pośrednictwem elektronicznej wymiany danych, która odbywa się z niektórymi krajami. Szwecja prowadzi elektroniczną wymianę danych z krajami, w których zamieszkuje większość emerytów.

Następnie zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu wymaga potwierdzenia przez jeden z następujących podmiotów: ambasadę szwedzką, konsulat szwedzki, Kościół Szwecji, zagraniczną instytucję ds. ubezpieczeń społecznych, notariusza, zagraniczną policję, zagraniczny organ ewidencji ludności.

Jeżeli przebywają Państwo w Szwecji, mogą Państwo zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta.

Life certificate (In english)

Jak znaleźć najbliższe Biuro Obsługi Klienta?  (strona w języku szwedzkim) 

Wypłata emerytury do innego kraju

Mogą Państwo dokonać wyboru wypłaty emerytury na Państwa konto szwedzkie lub na Państwa konto zagraniczne. Pieniądze są wysyłane w tym samym dniu, w którym dokonuje się wypłaty na konta szwedzkie, 18. i 19. dnia każdego miesiąca. Należy liczyć się z tym, że jeżeli posiadają Państwo konto w innym kraju niż Szwecja, upłynie od trzech do pięciu dni roboczych od dnia wypłaty, zanim pieniądze znajdą się na Państwa koncie.

Bank odbiorcy może pobierać opłatę od odbiorcy, zanim pieniądze zostaną wpłacone na Państwa konto. Jeżeli wybrana przez Państwa waluta nie jest obsługiwana, Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych określi walutę wypłaty. Jeżeli wybiorą Państwo korony szwedzkie, ważne jest, aby sprawdzić w Państwa banku, czy przyjmuje korony szwedzkie.

Kwestie dotyczące zagranicy

W przypadku innych pytań, prosimy o kontakt.

Telefon: +46 498-200 700
E-mail: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish - pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se