Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emerytura osób mieszkających poza Szwecją

Jeżeli pracowałeś w Szwecji, masz prawo do szwedzkiej emerytury powszechnej, nawet jeśli posiadasz miejsce zamieszkania poza Szwecją.

Być może nie będziesz mógł zachować prawa do całej emerytury; zależy to od tego, do jakich elementów emerytury jesteś uprawniony i w jakim kraju mieszkasz. Aby zachować prawo do wypłaty emerytury, co roku musisz przesyłać nam zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu.

Emerytura uzależniona od dochodu przysługuje bez względu na to, do jakiego kraju się wyprowadzisz

Emerytura uzależniona od dochodu, emerytura składkowa i emerytura uzupełniająca przysługuje bez względu na to, do jakiego kraju się wyprowadzisz. 

Emerytura podstawowa w przypadku wyprowadzki

Począwszy od 2023 r. osoby mieszkające w krajach należących do UE/EOG i Szwajcarii nie będą miały prawa do emerytury podstawowej. Prawo do emerytury podstawowej nie przysługuje również w przypadku zamieszkania w lub wyprowadzenia się do kraju spoza UE/EOG i Szwajcarii.

Jeśli przysługuje Ci emerytura podstawowa do emerytury dostosowawczej lub renty wdowiej, obowiązują takie same zasady jak w przypadku emerytury podstawowej do emerytury powszechnej.

Dodatek emerytalny w przypadku wyprowadzki

Dodatek emerytalny wypłacany jest jako dodatek do emerytury powszechnej. Dodatek emerytalny można otrzymywać w przypadku zamieszkania w lub wyprowadzenia się do innego kraju należącego do UE lub EOG lub Szwajcarii (EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) bądź kraju, z którym Szwecja zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Dodatek mieszkaniowy i zapomoga dla osób starszych w przypadku wyprowadzki

Jeśli przebywasz w kraju należącym do UE/EOG lub w Szwajcarii, ale nadal posiadasz mieszkanie/dom w Szwecji i ponosisz koszty związane z tym mieszkaniem/domem, możesz uzyskać dodatek mieszkaniowy, jeśli planujesz przebywać poza Szwecją przez okres nie dłuższy od jednego roku. Po upływie jednego roku nie jesteś już uważany(a) za osobę zamieszkałą w Szwecji.

Poza obszarem UE/EOG dodatek mieszkaniowy może być wypłacany przez okres nie dłuższy od sześciu miesięcy. Jeśli wprowadzisz się za granicę, Twoje prawo do dodatku mieszkaniowego ustanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wyprowadzka.

Jeśli przebywasz w innym kraju należącym do UE/EOG lub w Szwajcarii, ale nadal posiadasz mieszkanie/dom w Szwecji i ponosisz koszty związane z tym mieszkaniem/domem, możesz uzyskać zapomogę dla osób starszych, jeśli planujesz przebywać poza Szwecją przez okres nie dłuższy od jednego roku. Po upływie jednego roku nie jesteś już uważany(a) za osobę zamieszkałą w Szwecji.

Poza obszarem UE/EOG zapomoga dla osób starszych może być wypłacana przez okres nie dłuższy od trzech miesięcy. Jeśli wyprowadzisz się za granicę, Twoje prawo do zapomogi dla osób starszych ustanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wyprowadzka.

Zmiana adresu za granicą

Jeśli przeprowadzasz się pod nowy adres za granicą, musisz zgłosić tę zmianę. Ważne jest, aby Pensionsmyndigheten posiadał Twój aktualny adres, abyśmy mogli wysyłać informacje o płatnościach i formularze zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu.

Podatek obowiązujący osoby mieszkające poza Szwecją

Dochód w postaci emerytury uzyskiwany w Szwecji podlega opodatkowaniu. Jeśli mieszkasz w innym kraju i otrzymujesz emeryturę ze Szwecji, zwykle musisz zapłacić szczególny podatek dochodowy dla nierezydentów (SINK). Jeśli mieszkasz w kraju innym niż Szwecja, musisz złożyć wniosek o szczególny podatek dochodowy dla nierezydentów (SINK) do Skatteverket (szwedzki Urząd Skarbowy).

Ten szczególny podatek dochodowy naliczany jest od kwoty wypłacanej Ci co miesiąc po odliczeniu kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku odpowiada podstawowemu odliczeniu, jakie można uzyskać, jeśli jest się opodatkowanym podatkiem zaliczkowym.

Podatek płaci się zatem jedynie od tej części emerytury, która przekracza kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustalana co roku przez rząd. Emerytura podlega opodatkowaniu tylko w tej części, w której jej kwota co miesiąc przekracza 1/12 0,77 kwoty bazowej.

Unikaj podwójnego opodatkowania

Szwecja zawarła umowy z wieloma krajami, które regulują, w którym kraju należy płacić podatek od szwedzkiej emerytury. Oznacza to, że nie musisz płacić podatku od szwedzkiej emerytury zarówno w Szwecji, jak i w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli masz pytania dotyczące odliczeń podatkowych dotyczących emerytur w przypadku zamieszkania poza Szwecją, możesz skontaktować się ze Skatteverket.

Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu

Co roku osoby mieszkające w innym kraju, które otrzymują emeryturę ze Szwecji, muszą poświadczyć, że pozostają przy życiu, aby nadal móc otrzymywać emeryturę. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy otrzymujesz emeryturę powszechną lub rentę rodzinną z Pensionsmyndigheten, a także rentę lub zasiłek aktywizacyjny (dla osób o obniżonej zdolności do pracy w wieku do 29 lat) lub rentę z tytułu choroby zawodowej z Försäkringskassan.

Formularz zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu wysyłany jest co roku do osób, których nie można zidentyfikować za pomocą elektronicznej wymiany informacji praktykowanej z niektórymi krajami. Szwecja wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z krajami, w których zamieszkuje większość zagranicznych emerytów.

Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu musi następnie zostać poświadczone przez jeden z następujących podmiotów: ambasadę Szwecji, konsulat szwedzki, Szwedzki Kościół, zagraniczną instytucję zabezpieczenia społecznego, notariusza, zagraniczny urząd policyjny, zagraniczny urząd prowadzący ewidencję ludności. Złóż zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu (informacja po szwedzku)

Podczas pobytu w Szwecji możesz również zwrócić się o pomoc do biura obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Znajdź najbliższe biuro obsługi klienta

Wypłata emerytury do innego kraju

Możesz wybrać, czy emerytura ma być wypłacana na Twój szwedzki rachunek bankowy, czy na rachunek bankowy w innym kraju. Pieniądze wysyłane są tego samego dnia, co wypłaty na szwedzkie rachunki, tzn. 18. i 19. dnia każdego miesiąca. Jeśli posiadasz rachunek bankowy w kraju innym niż Szwecja, musisz liczyć się z tym, że pieniądze wpłyną na rachunek w ciągu trzech-pięciu dni bankowych od daty wysłania przelewu.

Przed wpłaceniem pieniędzy na Twój rachunek bankowy bank odbiorcy może zostać obciążony opłatą za odbiór środków. Jeśli emerytura nie może być wypłacana w wybranej przez Ciebie walucie, walutę wypłaty ustali Pensionsmyndigheten. W przypadku wybrania korony szwedzkiej ważne jest, aby sprawdzić w swoim banku, czy może on przyjmować przelewy w koronie szwedzkiej.

Pytania o kwestie zagraniczne

Jeśli masz inne pytania, możesz się z nami skontaktować.

Telefon: +46 498-200 700
E-mail: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg.

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor 

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se