Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Penzija kada živite van Švedske

Ako ste radili u Švedskoj, imate pravo da primate švedsku opštu penziju čak i ako živite van Švedske. 

Možda nećete moći da zadržite celu penziju, u zavisnosti od toga koje delove penzije imate i u kojoj zemlji živite. Da biste zadržali penziju, svake godine nam morate slati potvrdu o životu.

Penziju zasnovanu na prihodima zadržavate bez obzira na to gde se selite

Možete zadržati penziju po osnovu prihoda, premijsku penziju i dopunsku penziju bez obzira na to u koju zemlju se odselite. 

Zagarantovana penzija kada se selite

Od 2023. godine nemate pravo na zagarantovanu penziju kada živite unutar EU/EES i Švajcarske. Ako živite ili se selite u drugu zemlju izvan EU/EES i Švajcarske, takođe nemate pravo na zagarantovanu penziju.

Ukoliko imate zagarantovanu penziju kao dodatak privremene/prelazne porodične penzije ili udovičke penzije, ista pravila važe i za zagarantovanu penziju opšte penzije.

Dodatak na penziju po osnovu prihoda kada se selite

Dodatak na penziju po osnovu prihoda se isplaćuje kao dodatak opštoj penziji. Možete dobiti dodatak na penziju po osnovu prihoda ako živite ili se selite u drugu zemlju članicu EU ili EES ili u Švajcarsku (EES uključuje zemlje EU kao i Norvešku, Island i Lihtenštajn) ili zemlju sa kojom Švedska ima sporazum o socijalnom osiguranju.

Stambeni dodatak i pomoc/podrska starijim licima za izdrzavanje se selite u inostranstvo

Ako boravite u zemlji unutar EU/EES ili u Švajcarskoj, ali imate dom u Švedskoj i sami plaćate stambene troškove, možete dobiti dodatak za stanovanje ako planirate da budete odsutni iz Švedske najviše godinu dana. Nakon godinu dana se smatra da više niste nastanjeni u Švedskoj.

Van EU/EES, stanbeni dodatak može se isplaćivati najviše šest meseci. Ako se preselite u inostranstvo, vaše pravo na stambeni dodatak prestaje od meseca nakon što ste se preselili.

Ako boravite u zemlji unutar EU/EES ili u Švajcarskoj, ali imate dom u Švedskoj i sami plaćate stambene troškove, možete dobiti pomoć/podrsku starijim licima za izdrzavanje ako planirate da budete odsutni iz Švedske najviše godinu dana. Nakon godinu dana se smatra da više niste nastanjeni u Švedskoj.

Izvan oblasti EU/EES, pomoć/podrsku starijim licima za izdrzavanje može da se isplaćuje najviše tri meseca. Ako se preselite u inostranstvo, vaše pravo na pomoć/podrsku starijim licima za izdrzavanje prestaje od meseca nakon vaše selidbe.

Promena inostrane adrese

Morate sami da prijavite ako promenite adresu u inostranstvu. Važno je da švedski Zavod za penziono osiguranje ima vašu trenutnu adresu za slanje izveštaja o isplatama kao i potvrde o životu.

Porez za one koji žive van Švedske

Prihodi iz Švedske u vidu penzije se oporezuju. Ako živite u drugoj zemlji i primate penziju iz Švedske, obično morate da plaćate poseban porez za nastanjene u inostranstvu (SINK). Ako živite u zemlji koja nije Švedska, morate podneti zahtev za poseban porez na dohodak za nastanjene u inostranstvu (SINK) kod švedske Poreske uprave.

Poseban porez na dohodak se obračunava na vaš mesečni iznos nakon odbitka neoporezivog iznosa. Neoporezivi iznos odgovara osnovnom odbitku koji možete dobiti ako ste oporezovani preliminarnim porezom.

Porez, dakle, plaćate samo na deo penzije koji premašuje neoporezivi iznos. Vlada svake godine određuje taj iznos. Oporezuje se samo onaj deo penzije koji svakog meseca premašuje 1/12 od iznosa osnovice od 0,77.

Izbegnite plaćanje dvostrukog poreza

Švedska ima sporazume sa mnogim zemljama koji regulišu gde bi trebalo da platite porez na svoju švedsku penziju. To znači da ne bi trebalo da plaćate porez na svoju švedsku penziju i u Švedskoj i u zemlji u kojoj živite. Ukoliko imate pitanja o odbijanju poreza na penzije u slučaju boravišta van Švedske, možete se obratiti švedskoj Poreskoj upravi.

Potvrda o životu

Svake godine, ako živite u drugoj zemlji i primate penziju iz Švedske, morate da potvrdite da ste živi kako biste nastavili da primate penziju. To važi ako primate opštu penziju ili porodičnu penziju od švedskog Zavoda za penziono osiguranje, kao i naknadu za vreme bolovanja ili naknadu za smanjenu radnu sposobnost ili doživotnu pomoć u slučaju povrede na radu od Blagajne socijalnog osiguranja.

Potvrda o životu se godišnje šalje svima koji se ne mogu identifikovati putem elektronske razmene u određenim zemljama. Švedska ima elektronsku razmenu sa zemljama u kojima živi većina stranih penzionera.

Zatim morate da dobijete potvrdu o životu odobrenu od jedne od sledećih institucija: švedska ambasada, švedski konzulat, švedska crkva, inostrana institucija socijalnog osiguranja, javni beležnik, inostrana policijska uprava, inostrani registar matičnih knjiga građana. Predajte potvrde o životu (informacije na švedskom)

Ako ste u Švedskoj, možete se za pomoć obratiti i kancelariji za pružanje usluga. Pronađite sebi najbližu kancelariju za pružanje usluga

Isplata vaše penzije drugoj zemlji

Možete odabrati da vam se penzija isplacuje na vaš švedski bankovni račun ili vaš bankovni račun u drugoj zemlji. Novac se šalje istog dana kada se obavlja (tagit bort ett ord) isplata na švedske račune, 18. i 19. u mesecu. Očekujte da će biti potrebno tri do pet bankovnih radnih dana pre nego novac bude na vasem racunu od datuma uplate, ukoliko imate račun u nekoj drugoj zemlji, koja nije Svedska.

Banka primaoca moze naplatiti naknadu za primaoce pre nego što novac legne na vaš račun. Ako vaša željena valuta nije primenjiva, onda mi u švedskom Zavodu za penziono osiguranje određujemo valutu. Ako se odlučite za švedsku krunu, važno je da sa svojom bankom proverite da li može da prima švedske krune.

Pitanja vezana za inostranstvo

Ukoliko imate drugih pitanja, dobrodošli ste da nam se obratite.

Telefon: +46 498-200 700
E-pošta: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg.

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se