Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-15
Räntefonder

104786 - Öhman Företagsobligationsfond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fondens strategi är att placera i attraktivt värderade obligationer med hög kreditkvalitet utgivna av företag med en stark balansräkning.

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Sverige lång och realränta

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0001095506

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Tobias Kaminsky

Förvaltningserfarenhet

7 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,22 %

Avgift före rabatt

1,01 %

Övriga förhållanden

All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden har särskilda hållbarhetskriterier, se fondens hållbarhetsprofil.

Typ av värdepapper

Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

2,4 %

0,6 %

1,4 %

3,8 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

1,4 %

2,2 %

4,5 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,35

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

2538

-

-

Sharpekvot

0,5 (0,6)

0,6 (0,6)

1,1 (0,8)

Risk

3,41 (2,12)

2,69 (1,87)

3,54 (2,31)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden passar den pensionssparare som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst tre år.

Mål med placeringen

Målsättningen är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Innehav 2021-06-30

Normalt antal värdepapper 110 st

Pie
Företagsobligationer 100,0 %

Fondkurs

124,22 SEK

Hemistaden S3+330 240115

3,1 %

Corem Prop S3+350 240429

2,7 %

Klövern S3+325 250210

2,6 %

Heimstaden 3,248 Perp

2,4 %

Ililja Batljan Invest AB S3+325 241215

2,3 %

Expandia 2,5 220603

2,3 %

Seasplan 6,5 240205

2,3 %

Resurs Bank S3+128 230228

2,2 %

Sinch S3+250 241127

2,2 %

Aker Horizons N3+325 250815

2,0 %

Summa

24,2 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i verksamheter som av Öhman Fonder bedöms vara oetiska.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Hållbarhetsanalys utgör en del av bolagsanalysen, då varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg (ESG-poäng) som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut. En genomlysning och riskanalys genomförs för samtliga innehav i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 5%, Distribution 5%

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion och Distribution 5%

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 0% Distribution 5%

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion och Distribution 5%

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 0% Distribution 5%

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Exkludering avser bolag som utvinner fossila bränslen.0%

 • Gäller för fondenKol

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Cannabis (produktion och distribution) 5%

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden placerar inte i bolag som är involverade i olje- eller gasservice (max 10 procent av omsättningen) samt energiproduktion baserad på kol (max 10 procent av omsättningen).

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Öhman Fonder initierar en påverkansdialog när vi bedömer att ett bolag är exponerat mot en hög hållbarhetsrisk som inte hanteras på ett tillfredställande sätt, eller uppvisar brister i sin verksamhet.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Öhman Fonder arbetar tillsammans med andra investerare i flera olika forum och initiativ för att uppnå större effekt, till exempel via PRI, IIGCC, Climate Action 100+ med flera. För mer information se www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Öhman Fonder har identifierat tre fokusområden som är viktiga för en långsiktigt hållbar utveckling. Inom ramen för dessa fokusområden bedriver vi bolagspåverkan tillsammans med en extern konsult (Sustainalytics). Läs mer på https://www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar/fokusomraden/

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden köpte in flera gröna obligationer under året. Bland dessa var det två norska laxodlingsbolag, Mowi och Grieg Seafoods. Båda bolagen bidrar till en hållbar matproduktion och minskar trycket på vildfångad fisk.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden väljer bort bolag med låg transparens i sin rapportering, bland annat Color Group som har låg transparens avseende sina intäkter från alkohol och casinoverksamhet.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fem innehav i fonden har varit föremål för påverkansdialog under året, bl a AAK där vi tillsammans med en annan investerare ansvarat för dialogen med bolaget med förhoppning om att AAK skall anta ambitiösa klimatmål och att fortsatt prioritera spårbarhet till plantage avseende inköp av palmolja.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Samtliga fonder förvaltas hållbart, dvs. hållbarhetsanalysen ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut och genomlysning görs för samtliga bolag vi investerar i. Öhman jobbar dedikerat som ägare och bedriver påverkansarbete, samt mäter och redovisar klimatrelaterade finansiella risker.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.