Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-14
Aktiefonder

140491 - Didner & Gerge Småbolag

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Strävar efter ett stort inslag av välskötta tillväxtorienterade företag som visat en stabil vinstutveckling. Företaget skall ha en beprövad och förståelig affärside med en förtroendeingivande företagsledning. Minst 80% av tillgångarna är alltid investerade i aktier. Långsiktig placeringshorisont.

Fondbolag

Didner & Gerge Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Norden

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0002699421

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Carl Gustafsson och Kristian Åkesson

Förvaltningserfarenhet

22 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,28 %

Avgift före rabatt

1,40 %

Övriga förhållanden

I förvaltningen eftersträvas enkelhet, försiktighet, konsekvens och att så långt som möjligt begränsa riskerna.

Typ av värdepapper

Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

22,0 %

22,5 %

15,4 %

20,4 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

23,6 %

16,5 %

21,5 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,22

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

11808

-

-

Sharpekvot

0,8 (1,0)

0,8 (1,1)

1,2 (1,2)

Risk

22,92 (18,47)

18,55 (15,01)

16,21 (13,75)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Den som har en placeringshorisont på fem år eller mer. Spararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan ske.

Mål med placeringen

Målsättningen är att på lång sikt, dvs 5 år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 47 st

Pie
Industrivaror- och tjänster 36,5 %
Informationsteknik 19,8 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 9,7 %
Dagligvaror 9,5 %
Finans och fastighet 8,7 %
Hälsovård 8,4 %
Övrigt 7,3 %

Fondkurs

1 329,10 SEK

Bufab

5,5 %

Embracer

5,5 %

Nolato

5,3 %

Vitec

5,1 %

Lagercrantz

4,8 %

Trelleborg

4,5 %

Mekonomen

4,4 %

Schouw & Co.

3,2 %

Heba Fastighets

2,9 %

Coor Service Management

2,8 %

Summa

43,9 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 22  (Medel)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av kommersiella spel.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (utvinning/prospektering/raffinering) av fossila bränslen.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för kolbrytning.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till uranbrytning eller uranexploration.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Cannabis: Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi undviker bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledningar.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - De bolagsdialoger fondbolaget har utanför Sverige sker genom samverkan och branschinitiativ genom internationella samarbeten, som exempelvis UN PRI (FN:s principer kring ansvarsfulla investeringar), och CDP (sistnämnda främst med fokus på hållbarhetsrapportering kring klimatfrågor).

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondbolaget kommer att medverka i dialog via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondbolaget deltar aktivt i bolagsstämmor. Representanter från fondbolaget deltar normalt på bolagsstämmor som hålls i bolag där vi också har deltagit i valberedningsarbetet. Under 2020 deltog och röstade fondbolaget vid 31 olika bolagsstämmor.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondbolaget deltar i omkring ett 20-tal valberedningar.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning av bolagets förutsättningar och värdering. I samband med detta beaktas relevanta ESG faktorer, både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv. Fonden har utifrån detta under året investerat i flertal nya innehav.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Förvaltarna arbetar med både positiv och negativ screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening. Inga förändringar med negativ screening som primär orsak skedde under 2020.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledningar. I samband med de återkommande möten vi har med bolagen har utrymmet och tiden för att diskutera ESG-frågor också ökat. Vi har under 2020 fört dialog kring ESG-frågor med flera av våra innehav.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.