Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-12-06
Aktiefonder

233585 - JPMorgan China A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusivelikvida medel) investeras i aktier i bolag som har sin hemvisteller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i FolkrepublikenKina.

Fondbolag

J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Kina

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

US Dollar (USD)

ISIN

LU0051755006

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Howard Wang & Song Shen

Förvaltningserfarenhet

7 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,57 %

Avgift före rabatt

1,74 %

Övriga förhållanden

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar och uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Typ av värdepapper

Fonden kommer att koncentrera sina investeringar till ett begränsat antal värdepapper och indsutrisektorer, och kan därför vara volatilare än mer diversifierade fonder. Fonden kommer investera i värdepapper i mindre företag som kan vara mindre likvida och mer volatila, därav högre finansiell risk.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−13,5 %

−12,5 %

7,4 %

11,2 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−11,3 %

8,6 %

12,4 %

Omsättningshastighet, ggr

-

2,09

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

62280

-

-

Sharpekvot

0,3 (0,1)

0,4 (0,3)

0,6 (0,6)

Risk

25,99 (23,45)

24,04 (20,91)

21,24 (18,43)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Delfonden är lämpliga för investerare med en investershorisont på fem till tio år

Mål med placeringen

Skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i bolag i Folkrepubliken Kina.

Innehav 2022-09-30

Normalt antal värdepapper 117 st

Pie
Sällanköpsvaror- och tjänster 29,2 %
Finans och fastighet 14,5 %
Telekomoperatörer 13,5 %
Informationsteknik 10,1 %
Industrivaror- och tjänster 9,3 %
Övrigt 8,8 %
Dagligvaror 8,8 %
Hälsovård 5,8 %

Fondkurs

757,43 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 10,39 SEK

Tencent Holdings Ltd.

9,3 %

Meituan Class B

6,8 %

Alibaba Group Holding Ltd.

5,2 %

JD.com, Inc. Class A

4,1 %

Netease Inc

3,0 %

Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A

2,9 %

China Merchants Bank Co., Ltd. Class H

2,8 %

Wuxi Biologics (Cayman) Inc.

2,3 %

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H

2,3 %

China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.

2,0 %

Summa

40,7 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 26  (Medel)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Miljöfrågor tar allt större plats i investeringsbesluten som en följd av lagstiftningen i många länder och den inverkan miljöaspekterna många gånger har på avkastning och kassaflöden. Vi utvärderar ofta miljöfrågor och gör dem till en del av vår beslutsprocess.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Sociala frågor är de mest svårbedömda eftersom människor i regel har så olika uppfattning om dem, något som speglas i vår globala kundkrets. När det gäller obegränsade portföljer fokuserar vi på betydelsen av sociala frågor och de ekonomiska effekterna av att ta hänsyn till dem.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Frågor kring bolagsstyrning har störst direkt inverkan på våra portföljers risk/avkastningsprofil. Det är också de som är mest integrerade i vår investeringsprocess. När det är möjligt försöker vi förändra undermålig bolagsstyrning genom fullmaktsröstning och företagsengagemang.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Riskprofilanalysen bygger på c:a 100 frågor vi följer i syfte att försöka identifiera de största riskerna med enskilda företag. Bedömningen påverkar de strategiska klassificeringarna. Premium- eller kvalitetsföretag har färre röda flaggor än de som har klassificeringen "trading".

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenUran

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Med undantag för "kontroversiella vapen" utesluter vi inga investeringar från vårt investeringsområde. Däremot ISS-Ethix hjälper oss med screening i förhållande till FN:s Global Compact-principer. Om vi upptäcker en överträdelse leder till ofta till att vi engagerar oss närmare i företaget.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Hållbara investeringar handlar om att ha en framåtblickande placeringsstrategi med sikte på att leverera en långsiktigt hållbar avkastning i en snabbt föränderlig värld. Vårt hållbarhetsteam tillämpar en samordnad strategi för hållbara investeringar med globalt fokus på tillgångsförvaltning.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.