Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-01-14
Aktiefonder

272898 - Spiltan Aktiefond Småland

Fondbolag

Spiltan Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Sverige

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Andersson, Pär

Förvaltningserfarenhet

22 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,52 %

Avgift före rabatt

1,55 %

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

5,1 %

-12,0 %

12,3 %

17,6 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

-11,0 %

13,4 %

18,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,09

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

886

-

-

Fondkurs

370,46 SEK

Sharpekvot

0,3 (0,5)

0,8 (0,8)

1,0 (1,0)

Risk

16,21 (11,33)

16,04 (12,14)

16,89 (15,13)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Bufab

6,4 %

Nibe

6,2 %

Thule Group

6,0 %

Troax Group

5,8 %

New Wave Group

5,7 %

Fortnox

5,7 %

Garo

4,5 %

Inwido

4,5 %

Fagerhult

4,4 %

Loomis

4,2 %

Summa

53,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen har tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder.

Informationen har tillhandahållits och upprättats av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

= Gäller för fonden

= Gäller ej för fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Miljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Sociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används: Fonden väljer in

 • Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

 • Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Förvaltningen av fonderna sker aktivt genom investeringar i värdepapper i bolag vars verksamhet är långsiktig och med en hållbar affärsmodell där förvaltarna kontinuerligt följer upp fondens investeringar. I analysprocessen ingår även ESG-analys där miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter.

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Klusterbomber, personminor

 • Kemiska och biologiska vapen

 • Kärnvapen

 • Vapen och/eller krigsmateriel

 • Alkohol

 • Tobak

 • Pornografi

 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)

 • Kol

 • Uran

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Metod som används: Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Bolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  Fondbolaget analyserar samtliga innehav i fonden ur ett ESG-perspektiv. Vid denna genomgång kan ett eller flera fokusområden identifieras. I den mån vi vill påverka bolaget dokumenteras detta och processen drivs av förvaltare i samråd med hållbarhetsansvarig.

 • Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  Fondbolaget analyserar samtliga innehav i fonden ur ett ESG-perspektiv. Vid denna genomgång kan ett eller flera fokusområden identifieras. I den mån vi vill påverka bolaget dokumenteras detta och processen drivs av förvaltare i samråd med hållbarhetsansvarig. Vår ambition är proaktivt ägarskap.

 • Röstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  Spiltan Fonder deltar på så många stämmor som vi har möjlighet till. Närvaro rapporteras årligen i bolagets helårsrapport som publiceras på www.spiltanfonder.se och distribueras till alla direktkunder postalt.

 • Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  Spiltan Fonder deltar i de valberedningar där bolaget tillfrågas utifrån sin ägarposition.