Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Systemunderhåll i helgen

Från lördag 20 oktober kl. 20 till söndag 21 oktober kl. 13 har vi systemunderhåll och då kan du inte söka allmän pension eller göra en pensionsprognos när du loggat in på Mina sidor.

Uppdaterad 2018-10-16
Aktiefonder

328021 - Prior & Nilsson Sverige Aktiv

Ladda ner

Placeringsinriktning

Äkta aktivt förvaltad aktiefond med särskild inriktning på placeringar i svenska noterade aktier. Upp till tio procent av fondens värde får placeras i aktier utgivna av bolag i övriga nordiska länder.

Fondfakta

Fondtyp Aktiefonder
Kategori Sverige
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 3-4 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare Torgny Prior
Förvaltningserfarenhet 37 år

Kostnader

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,52 %
Avgift före rabatt 1,20 %

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Övriga förhållanden

Fonden följer inte något index, vilket gör att vi kan välja bort bolag oavsett hur tungt de väger i index.

Typ av värdepapper

Noterade aktier i stora svenska bolag.

Målgrupp

Alla premiepensionssparare som tror på svenska aktier och aktiv förvaltning.

Mål med placeringen

Målet med fonden är att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till fondens andelsägare.

Fondutveckling

2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt 5,7 % 10,0 % 13,5 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt - 10,7 % 14,2 %
Omsättningshastighet, ggr - 1,70 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 1032 - -

Riskvärden

36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot 1,5 (1,2) 1,3 (1,2)
Risk 10,58 (10,55) 11,18 (11,07)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Innehav 2018-09-30

Normalt antal värdepapper 30 st

Pie
Övrigt 32,7 %
Industrivaror- och tjänster 18,4 %
Telekomoperatörer 18,3 %
Finans och fastighet 17,5 %
Material 5,5 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 4,9 %
Hälsovård 2,7 %

10 största innehav

ERICSSON B 9,8 %
SEB A 8,8 %
VOLVO B 7,1 %
NOKIA 5,9 %
NORDEA 5,0 %
SKANSKA B 4,6 %
INVESTOR B 4,4 %
SECURITAS 4,1 %
SANDVIK 4,1 %
SHB A 3,8 %
Summa 57,6 %

Kurser 2018-10-16

Fondkurs 2 499,08 SEK
Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Miljö-etisk hänsyn

Fonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Fondbolagen kan dock ha olika definitioner av hur de tar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljer sig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseras på uppgifter som lämnats från fondbolagen.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.