Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-26
Aktiefonder

334409 - Baring Hong Kong China A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Vid förvärv av långsiktig kapitaltillväxt föredrar vi företag med väletablerade affärskoncessioner, beprövad förvaltning och starka balansräkningar.Vi anser att dylika företag har högre kvalitet eftersom de tillhandahåller transparens och stabila vinster och aktiekurser.

Fondbolag

Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Kina

Registreringsland

Irland

Valuta

US Dollar (USD)

ISIN

IE0000829238

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

William Fong/Nicola Lai

Förvaltningserfarenhet

21 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,53 %

Avgift före rabatt

1,70 %

Typ av värdepapper

Vi siktar på att fonden huvudsakligen ska investeras i aktier.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−2,0 %

32,4 %

13,8 %

12,2 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

33,6 %

15,0 %

13,4 %

Omsättningshastighet, ggr

-

56,92

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

18448

-

-

Sharpekvot

0,8 (0,8)

0,9 (0,9)

0,7 (0,9)

Risk

20,89 (17,68)

17,47 (15,09)

17,55 (15,72)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden anses lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt över en långsiktig placeringshorisont (minst 5 år).

Mål med placeringen

Våra equity-investeringsteam delar kvalitetsfilosofin Tillväxt till ett rimligt pris (Growth at Reasonable Price, GARP).

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 76 st

Pie
Sällanköpsvaror- och tjänster 25,7 %
Informationsteknik 15,7 %
Finans och fastighet 13,2 %
Industrivaror- och tjänster 12,7 %
Telekomoperatörer 10,6 %
Övrigt 9,6 %
Hälsovård 7,4 %
Kraftförsörjning 5,2 %

Fondkurs

15 325,30 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 8,62 SEK

Tencent

8,6 %

Meituan

4,8 %

Alibaba Group

3,8 %

China Merchants Bank

3,4 %

Li Ning

2,9 %

Taiwan Semiconductor

2,7 %

Shenzhou

2,6 %

Kweichow Moutai

2,4 %

Wuxi Biologics

2,4 %

AIA

2,4 %

Summa

36,1 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 26  (Medel)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Miljörelaterade frågor är en grundläggande aspekt i våra analyser. Vi analyserar företagens koldioxidavtryck, deras försörjningskedja och hur deras verksamhet påverkar miljön. I sammanhanget lägger vi särskild vikt vid klimatförändringar och undersöker i vilken utsträckning företagen följer gällande

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Till de olika faktorer vi utvärderar hör bland annat personalomsättning, rättvisa löner, arbetsrelaterade skador och dödsfall, facklig anslutning bland de anställda samt företagets och deras leverantörers grundläggande arbetsnormer. Att företagen har en god praxis för vidareutbildning, mångfald och

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tittar även på hur väl företagen skyddar minoritetsägarnas intressen samt på deras praxis för offentliggörande av information, incitamentsprogram, transparens, trovärdigheten i revisionen, styrelsens oberoende och röstregler. Andra viktiga frågor är huruvida det förekommer konkurrensförhindrande

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi väljer bort företag som bryter mot internationella konventioner om klusterammunition, personminor och kemiska och biologiska vapen. Vi investerar inte heller i företag som vid tiden för investeringen är involverade i stor utsträckning i tillverkning, förvaring eller användning av den typen av vap

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi väljer bort företag som bryter mot internationella konventioner om klusterammunition, personminor och kemiska och biologiska vapen. Vi investerar inte heller i företag som vid tiden för investeringen är involverade i stor utsträckning i tillverkning, förvaring eller användning av den typen av vap

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Om företagets affärsmodell riskerar att skadas på grund av en ESG-faktor vi identifierat och påtalat - och företaget ändå underlåter att vidta åtgärder för att lösa problemet - kan det hända att vi gör bedömningen att investeringen inte längre är intressant ur ett kvalitets- och värderingsperspektiv

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - I alla jurisdiktioner där vi är verksamma följer vi gällande lagar och bestämmelser, däribland sanktionslistor som publiceras av nationella och internationella organ som FN, EU och OFAC.

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som ett led i hållbarhetsarbetet undertecknade Barings FN:s principer för ansvarsfulla investeringar i januari 2014. Vi har också skrivit under FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact till stöd för hållbarhetsmålen (SDG). På vår webbplats finns både vår ESG-policy och policyn för aktivt engagemang.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vårt företagsengagemang handlar om att bidra till ett bättre hållbarhetsarbete och ökad transparens. Samtidigt förbättrar det resultatet för våra investeringar, vilket i sin tur gynnar våra kunder. Vår strategi är flexibel och vi tar hänsyn till de normer som gäller på enskilda lokala marknader.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Barings deltar också i investerarinitiativet Climate Action 100+ för att bli ännu bättre insatta i frågor som rör miljön. Även medlemskapet i Investor Forum leder till ökad kunskap och engagemang.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi väljer bort företag som bryter mot internationella konventioner om klusterammunition, personminor och kemiska och biologiska vapen. Vi investerar inte heller i företag som vid tiden för investeringen är involverade i stor utsträckning i tillverkning, förvaring eller användning av den typen av vap

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vår målsättning är att göra företagen mer engagerade. En sådan strategi tror vi är effektivare än en som går ut på att göra generella uteslutningar av hela sektorer. Om vi som aktieägare engagerar oss aktivt i frågor vi anser att företagen bör förbättra har vi betydligt större möjligheter att verkli

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.