Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-03-20
Aktiefonder

338590 - BlackRock Global Funds - World Gold Fund

Fondbolag

BlackRock (Channel Islands) Ltd

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Råvaror och energi

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

US Dollar (USD)

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Hambro, Evy

Förvaltningserfarenhet

25 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,68 %

Avgift före rabatt

2,07 %

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

7,6 %

-9,3 %

4,4 %

-2,1 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

-8,0 %

5,8 %

-0,7 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,49

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

36509

-

-

Fondkurs

243,39 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 9,21 SEK

Sharpekvot

0,3 (1,3)

0,3 (0,5)

0,1 (0,4)

Risk

26,42 (12,47)

29,70 (15,12)

29,22 (14,61)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

AGNICO EAGLE MINES LTD

9,0 %

RANDGOLD RESOURCES LTD

8,8 %

NEWCREST MINING LTD

8,7 %

NEWMONT MINING CORP

6,7 %

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

4,6 %

FRESNILLO PLC

4,4 %

FRANCO NEVADA CORP

4,3 %

B2GOLD CORP

4,0 %

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

3,6 %

KINROSS GOLD CORP

3,5 %

Summa

57,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information om respektive fonds hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna för hållbarhet och koldioxid. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren själv är ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - BlackRock jobbar med att ständigt utveckla bredden av hållbarhetsdata och att fördjupa integrationen av hållbarhetsrelaterad information in i våra investeringsprocesser.

Metod som används: Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Våra experter inom hållbara investeringar jobbar tätt tillsammans med investeringsteamen för att de på bästa sätt kan utnyttja hållbarhetsdata och forskning i sina processer.

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - BlackRock gör inga direktinvesteringar i bolag kopplade till tillverkning av kontroversiella vapen (klusterbomber, antipersonella landminor och utarmad uranammunition.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

 • Gäller för fondenKärnvapen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenUran

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - BlackRock följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning på BlackRock som bolag och i de företag vi investerar i.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Investeringar i bolag görs i enlighet med de lokala regelverk som tillämpas i marknaden. BlackRock främjar och stödjer användandet av United Nations Global Compact i vårt uppföljningsarbete med bolagen

Metod som används: Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  BlackRock arbetar aktivt med att föra en direkt dialog med bolag och påverka på ett konstruktivt sätt i aktieägarnas intresse. Vi strävar efter att själva främja "best practice"-principer då vi anser att marknadsaktörer kan driva riktlinjer som är mer effektiva och marknadsförankrade än myndigheter.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  BlackRock för aktiva dialoger med andra aktieägare (såvida regelverket tillåter detta). Tillvägagångssättet och dialogen vi för med bolag präglas av att vi är långsiktiga aktieägare. Vi kommer med rekommendationer och lyssnar på våra motparter.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  BlackRock strävar efter att rösta på alla bolagsstämmor

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  Det går att läsa mer om hur BlackRock jobbar med bolagsstyrningsfrågor på http://www.blackrock.com/corporate/en-gb/about-us/responsible-investment/responsible-investment-reports.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet