Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-08-17
Räntefonder

345497 - Captor Dahlia Green Bond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer och obligationer med andra hållbarhetsteman. Fonden klassificeras som Artikel 9 enligt Disclosureförordningen. Fondens innehav kontrolleras för att även följa UN Global Compact och OECD:s riktlinjer.

Fondbolag

Captor Fund Management AB

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Sverige lång och realränta

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0011337179

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Daniel Karlgren

Förvaltningserfarenhet

5 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,23 %

Avgift före rabatt

0,60 %

Övriga förhållanden

All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden har särskilda hållbarhetskriterier, se fondens hållbarhetsprofil.

Typ av värdepapper

Fondens mål är att vara fullt investerad i gröna obligationer, men då och då kan fonden investera i säkerställda bostadsobligationer i avvaktan på lämpliga gröna investeringar. Fonden använder ränte- och valutaswappar för att säkerställa effektiv positionering.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−10,3 %

−1,1 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

Omsättningshastighet, ggr

-

0,19

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1159

-

-

Sharpekvot

−0,7 (−0,4)

Risk

5,08 (2,98)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden passar den pensionssparare som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst tre år.

Mål med placeringen

Målsättningen är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Innehav 2022-03-31

Normalt antal värdepapper 100 st

Pie
Företagsobligationer 91,2 %
Bostadskrediter 5,0 %
Stat, landsting och kommun 3,8 %

Fondkurs

270,02 SEK

SEB 0 3/4 08/09/27

2,6 %

AIB 0 1/2 11/17/27

2,5 %

SRGIM 0 3/4 06/17/30

2,5 %

THAMES 1 1/4 01/31/32

2,5 %

MINGNO 0.01 02/18/28

2,4 %

SWED 0 1/8 09/09/30

2,3 %

JYBC 0.05 09/02/26

2,1 %

BASGR 0 1/4 06/05/27

2,1 %

FVHSAM 0.893 09/11/26

2,1 %

LPTY 0 1/4 09/07/26

2,1 %

Summa

23,1 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 18  (Låg)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden omfattar exempelvis projekt inom förnyelsebar energi, gröna byggnader, biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringarna.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0%

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0%

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0%

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 5%

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 5%

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 5%

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Drift och verksamhet 5% Skräddarsydd utrustning/tillbehör 5%.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion 5%

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden exkluderar inte fossila bränslen för att möjliggöra investeringar i omställningsbolag där vi ser långsiktiga och positiva miljöeffekter.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Räntefonder har inget aktieinnehav vilket innebär att fondbolaget inte kan rösta på bolagsstämmor, men i övrigt kan fondbolaget påverka i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i olika hållbarhetsfrågor.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Captor publicerar årligen en sammanställning av årets investeringar, innehavens positiva hållbarhetseffekter och case-studies med olika bolag i en årlig Impact Report.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Captor publicerar årligen en sammanställning av årets investeringar, innehavens positiva hållbarhetseffekter och case-studies med olika bolag i en årlig Impact Report.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Captor publicerar årligen en sammanställning av årets investeringar, innehavens positiva hållbarhetseffekter och case-studies med olika bolag i en årlig Impact Report.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Information om Captors löpande arbete med ansvarsfulla investeringar återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.