Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-09-26
Generationsfonder

430975 - Nordea Generationsfond 50-tal

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Nordeas Generationsfonder är blandfonder som initialt innehåller huvudsakligen aktier för att närmare det tänkta pensionsåret successivt övergå till räntebärande placeringar. I denna fond har övergången påbörjats. Aktiedelen minskar successivt för att nå en nivå på 20 procent år 2025.

Fondbolag

Nordea Funds Ab

Fondtyp

Generationsfonder

Kategori

Pension om mindre än 10 år

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0000653420

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Per Walter

Förvaltningserfarenhet

23 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,14 %

Avgift före rabatt

0,50 %

Fond-i-fond, inkluderar även avgifter i underliggande fonder

Övriga förhållanden

Fonden har risknivå fyra på Nordeas sjugradiga skala.

Typ av värdepapper

Fonden får förutom att placera i aktie- och aktierelaterade värdepapper, räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument placera 100 procent i andra fonder. Fonden får även placera i derivatinstrument.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−12,7 %

11,5 %

2,8 %

6,5 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

3,1 %

6,8 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,77

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

17023

-

-

Sharpekvot

0,4 (0,6)

0,6 (0,8)

1,0 (1,1)

Risk

7,75 (7,12)

7,40 (6,32)

7,40 (5,62)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden passar dig som är född mellan 1950-59 och som avser att gå i pension vid 65 års ålder.

Mål med placeringen

Målet är att ge andelsägarna en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Innehav 2022-06-30

Normalt antal värdepapper 444 st

Pie
Svenska räntor 55,0 %
Utländska aktier 30,6 %
Utländska räntor 10,1 %
Svenska aktier 4,2 %

Fondkurs

125,00 SEK

Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026

5,0 %

Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025

2,9 %

Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025

2,8 %

Stadshypotek AB 1% 03-09-2025

2,3 %

Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025

1,9 %

International Development As 0.25% 25-06-2025

1,9 %

Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 04-02-2026

1,8 %

Volvo Treasury AB 0.499% 26-02-2024

1,7 %

Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025

1,7 %

Skandinaviska Enskilda Banke 1% 17-12-2025

1,3 %

Summa

23,3 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 19  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Utvärdering av bolagsstyrning gäller enbart för fondens direktinvesteringar i aktier. Då fonden investerar i annan aktiefond utförs detta arbete i den underliggande fonden.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag med MSCI:s ESG-betyg B eller lägre och i obligationer utgivna av bolag med Nordeas ESG-betyg A/B+ eller lägre. Genomsnittligt kapitalviktat ESG-betyg ska vara minst A. Fondens koldioxidavtryck får inte överstiga koldioxidavtrycket för indexet MSCI ACWI.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Högst 0 % av omsättningen

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Högst 0 % av omsättningen

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Högst 0 % av omsättningen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenAlkohol

 • Gäller för fondenTobak

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

 • Gäller för fondenPornografi

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden följer Nordea Asset Mgmts policy som utesluter fossila bolag utan omställningsplaner för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Därmed exkluderas bolag där mer än 5 % av omsättningen är från utvinning av olja/gas/kol, bolag med kontroversiella utvinningsmetoder och elbolag som inte fasar ut kol.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag med MSCI ESG-betyg B eller lägre och obligationer utgivna av bolag med Nordeas ESG-betyg A/B+ eller lägre. Genomsnittligt kapitalviktat ESG-betyg ska vara minst A.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i statsobligationer utgivna av Eritrea, Iran, Sudan, Syrien eller Centralafrikanska republiken eller bolag involverade i dessa länder, detta på grund av omfattande sanktioner eller att de inte respekterar mänskliga rättigheter.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - I vårt påverkansarbete fokuserar vi på normbrytande, väsentliga incidenter samt våra fokusområden klimat, vatten, korruption och mänskliga rättigheter

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - När det bedöms som relevant samarbetar vi med andra investerare.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Nordea röstade år 2021 på över 4000 årsstämmor varav ca 440 var svenska. Röstningen har skett både genom så kallad proxyvoting och genom egen närvaro vid årsstämmor.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2021 deltog våra representanter sammanlagt i 42 valberedningar. Valberedningsarbetet gäller enbart i fondens eventuella direktinvesteringar i nordiska bolag.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondbolaget deltar aktivt i bolagsstämmor och övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelse, med frågor om kvinnors representation som exempel.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inom ett investeringsunivers som begränsas av exkluderingar baserat på branscher, sektorer och ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Under året har regelbundna kontroller skett för att säkerställa att de exkluderingskriterier som gäller för fonden uppfylls.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi har arbetat med aktivt ägarskap under året bland annat genom röstning vid bolagsstämmor och genom dialog med företag vi investerar i.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Läs gärna mer om vårt arbete med hållbarhetsfrågorna i vår årliga hållbarhetsuppföljning (för Sverigeregistrerade fonder) och den årliga rapporten om vårt samlade arbete med Ansvarfulla Investeringar (gäller samtliga fonder). Länkar till dessa hittar du på nordea.se/ansvar.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.