Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-14
Räntefonder

496497 - SEB Realräntefond D

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer, noterade i svenska kronor. Genom fondens placeringar i realränteobligationer, skyddas avkastningen mot framtida inflation.

Fondbolag

SEB Investment Management AB

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Sverige lång och realränta

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU0055809197

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Mattias Ekström, Tomas Niemelä

Förvaltningserfarenhet

33 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,14 %

Avgift före rabatt

0,55 %

Övriga förhållanden

Mattias Ekström och Tomas Niemelä tog över förvaltningen den 12 maj 2015.

Typ av värdepapper

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av inflationsskyddade värdepapper samt av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller bolåneinstitut. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

1,9 %

−2,4 %

0,3 %

1,3 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−2,0 %

0,7 %

1,7 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,20

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

6676

-

-

Sharpekvot

−0,0 (0,6)

0,1 (0,6)

0,3 (0,8)

Risk

3,33 (2,12)

2,95 (1,87)

3,87 (2,31)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden är avsedd för kunder som vill skydda avkastningen mot inflation.

Mål med placeringen

Fonden har som mål att skapa långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 14 st

Pie
Stat, landsting och kommun 96,0 %
Övrigt 3,0 %
Bostadskrediter 1,0 %

Fondkurs

13,87 SEK

Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 250601

19,9 %

Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 281201

17,0 %

Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 260601

15,2 %

Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 320601

14,3 %

Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 271201

13,9 %

Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 220601

8,6 %

Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 300601

4,7 %

Municipality of Huddinge Sweden 3.500% 281201

1,2 %

Öresundsbro Konsortiet 3.500% 281201

1,1 %

EURO-BUND FUTURE Dec21

−2,0 %

Summa

94,1 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Fondförvaltaren beaktar inte hållbarhetsaspekter i förvaltningen av fonden

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från utveckling, produktion och service av vapen innefattande stridsmateriel, eller viss annan militär utrustning.

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion av alkohol.

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar 0 % avseende tobaksproduktion och maximalt 5 % från tobaksdistribution.

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion, distribution eller service av kommersiella spel.

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans för produktion och investerar inte i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från distribution av pornografi.

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol, gas eller olja, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenKol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag verksamma inom utvinning eller bearbetning av kol. När investeringsprocessen tillåter det kan fonden investera i s.k. omställningsbolag.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som använder sig av utarmat uran till vapen vare sig det gäller produktion, utveckling eller distribution.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk. Vi investerar inte heller i bolag som genererar energi som kommer från fossila bränslen, såvida inte bolaget har tydliga mål och visar på pågående aktiv omställning till förnybara energikällor i linje med Parisavtalet.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen. Vi har en ambition att slutföra dialogerna inom 24 månader

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för, bland flera, FN:s säkerhetsråds sanktioner.

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.