Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2020-09-29
Aktiefonder

581371 - AP7 Aktiefond

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Diversifierad globalfond med riskhöjande inslag och tydlig ESG-profil. Nuvarande risknivå något över index (hävstång 15% är numer en delkomponent som inte ger helhetsbild av risk, se i stället riskvärden nedan).

Fondbolag

Sjunde AP-Fonden

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Gröttheim, Richard

Förvaltningserfarenhet

34 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,08 %

Avgift före rabatt

0,08 %

Övriga förhållanden

Vi tar miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utan att göra avkall på målet om hög avkastning.

Typ av värdepapper

Aktier med bred geografisk och branschmässig spridning. Aktie- och valutarelaterade derivatinstrument.

Målgrupp

Fonden är speciellt utformad för att vara en byggsten i premiepensionssparandet.

Mål med placeringen

Att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för jämförelseindexet.

Innehav 2020-06-30

Normalt antal värdepapper 3312 st

Pie
Informationsteknik 21,3 %
Övrigt 18,4 %
Finans och fastighet 14,1 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 12,8 %
Hälsovård 12,8 %
Industrivaror- och tjänster 8,2 %
Dagligvaror 7,9 %
Material 4,5 %

Fondkurs

372,09 SEK

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−2,6 %

35,3 %

14,2 %

14,6 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

35,3 %

14,2 %

14,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

8,51

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

616662

-

-

Sharpekvot

0,7 (0,8)

0,9 (1,0)

1,0 (1,0)

Risk

17,39 (14,80)

15,80 (13,27)

15,25 (11,39)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Apple Computer Corp

3,2 %

Microsoft Corp

2,9 %

Amazon com Inc

2,3 %

Alphabet

1,7 %

Alibaba Group

1,2 %

Tencent Holdings

1,1 %

Facebook

1,1 %

Taiwan Semiconductor

0,8 %

Johnson and Johnson

0,7 %

Nestle

0,6 %

Summa

15,8 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.

 • 0-9 (Mycket låg)
 • 10-19 (Låg)
 • 20-29 (Medel)
 • 30-39 (Hög)
 • Över 40 (Mycket hög)

Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.

Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiv ägare driver AP7 på företag i miljöfrågor genom att rösta på bolagsstämmor, föra påverkansdialoger och svartlista bolag. Dialoger förs både inom fördjupningsteman och som en del av normbaserad analys. AP7 har öronmärkta investeringar för miljö och klimatlösningar i samtliga tillgångsslag.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiv ägare driver AP7 på förbättringar i företags ansvarstagande för sociala frågor genom att rösta på bolagsstämmor, föra påverkansdialoger och svartlista bolag. Dialoger förs både inom fördjupningsteman och som en del av normbaserad analys.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 röstar årligen på ungefär 3600 bolagsstämmor, varav de flesta agendapunkter rör bolagsstyrningsaspekter.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har riktade temainvesteringar inom klimat och miljö i samtliga tillgångsslag: två riktade investeringar i aktieportföljen med fokus på Green Impact Equity, Gröna obligationer i ränteportföljen och Clean-tech investeringar i den onoterade portföljen.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Klustervapen och personminor är förbjudna enligt FN-konventioner. AP7 svartlistar och investerar inte i företag som är involverade i verksamheter som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Kemiska och biologiska vapen är förbjudna enligt en FN-konvention. AP7 svartlistar och investerar alltså inte i företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - I linje med Sveriges hållning svartlistar AP7 och investerar alltså inte i företag som bedöms delta i utveckling och/eller produktion av kärnvapen.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Svartlistning är ett påverkansverktyg som innebär att AP7 säljer och offentliggör namn och skäl för svartlistningen på de företag som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har egna anställda som dels för dialog med företag direkt, ofta i samarbete med andra investerare, och som dels utformar skräddarsydda påverkansdialoger som utförs av externa experter.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 är en global aktiv ägare. Vi samarbetar med andra investerare internationellt för att utveckla standarder och riktlinjer samt påverka företag. AP7 har en rad olika samarbeten med investerare, bland annat inom organisationerna IIGCC och PRI.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 bedriver genom externa experter påtryckningsdialog mot företag om rapporterade incidenter av normkränkningar samt skräddarsydda dialoger inom våra fördjupningsteman.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har ambitionen att rösta i samtliga bolag vi äger. Vi ställer långtgående krav på hållbarhet och lägger även fram egna aktieägarmotioner.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har ambitionen att utveckla marknaden för hållbara investeringar genom att driva metodutveckling, kunskapsutveckling och spridandet av ny kunskap om aktivt ägande och hållbara investeringar på marknaden.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 investerar i ett vattenmandat kopplat till SDG 6 hos KBI Global Investors och i ett bredare klimat-och miljömandat hos Impax Asset Management. Under 2019 har de båda förvaltarna i samarbete med AP7 börjat undersöka hur vi kan mäta samhällseffekten av hållbara investeringar.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - I december 2019 var 72 bolag svartlistade för brott mot internationella normer eller för sin involvering i kontroversiella vapen. Svarta listan uppdateras två gånger per år, i juni respektive december.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 2019 bedrev AP7 temadialoger med 77 bolag och dialog om normkränkningar med 147 bolag. Lobbyingtemat ledde till ökad styrning och rapportering av klimatlobbying från ett antal stora utsläppsbolag. AP7 röstade på 99% av alla bolagsstämmor och lade flera egna motioner om bland annat lobbying.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 publicerar en årlig hållbarhetsrapport, svarta listan i juni och december, samt temarapporter inom ämnet hållbarhet. Rapporterna kan laddas ned från AP7:s hemsida: https://www.ap7.se/om-oss/dokument/

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.