Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-04-18
Aktiefonder

581371 - AP7 Aktiefond

Fondfaktablad

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Indexförvaltning av globala aktier. Hävstång (aktuell hävstångsgrad 31 December 2018: 14,9%). Aktiv förvaltning på vissa marknader.

Fondbolag

Sjunde AP-Fonden

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Gröttheim, Richard

Förvaltningserfarenhet

33 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,09 %

Avgift före rabatt

0,09 %

Övriga förhållanden

Vi tar miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utan att göra avkall på målet om hög avkastning.

Typ av värdepapper

Aktier med bred geografisk och branschmässig spridning. Aktie- och valutarelaterade derivatinstrument.

Målgrupp

Fonden är speciellt utformad för att vara en byggsten i premiepensionssparandet.

Mål med placeringen

Att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för jämförelseindexet.

Innehav 2019-03-30

Normalt antal värdepapper 3143 st

Pie
Övrigt 20,7 %
Finans och fastighet 18,0 %
Informationsteknik 16,4 %
Hälsovård 11,9 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 11,5 %
Industrivaror- och tjänster 8,8 %
Dagligvaror 8,0 %
Material 4,7 %

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

22,0 %

-3,0 %

16,6 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

-3,0 %

16,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,08

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

418944

-

-

Sharpekvot

1,4 (1,3)

1,1 (1,1)

Risk

12,63 (11,35)

14,43 (12,07)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Apple

1,9 %

Microsoft Corp

1,8 %

Amazon com Inc

1,6 %

Alphabet

1,5 %

Tencent Holdings

0,8 %

Facebook

0,8 %

Johnson and Johnson

0,8 %

Alibaba Group

0,8 %

JP Morgan Chase and Company

0,7 %

Taiwan Semiconductor

0,6 %

Summa

11,4 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsvärde: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde

Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Analysen av fondinnehav görs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär till företag. Områden som affärsetik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond. Värdet uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer hållbar.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiv ägare driver AP7 på företag i miljöfrågor genom att rösta på bolagsstämmor, föra påverkansdialoger och svartlista bolag. Dialoger förs både inom fördjupningsteman och som en del av normbaserad analys. AP7 har öronmärkta investeringar för miljö och klimatlösningar i samtliga tillgångsslag.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiv ägare driver AP7 på förbättringar i företags ansvarstagande för sociala frågor genom att rösta på bolagsstämmor, föra påverkansdialoger och svartlista bolag. Dialoger förs både inom fördjupningsteman och som en del av normbaserad analys.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 röstar årligen på ungefär 3000 bolagsstämmor, varav de flesta agendapunkter rör bolagsstyrningsaspekter.

Metod som används: Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har riktade temainvesteringar inom klimat och miljö i samtliga tillgångsslag: en riktad investering i aktieportföljen med fokus på Green Impact Equity, Gröna obligationer i ränteportföljen och Clean-tech investeringar i den onoterade portföljen.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Klustervapen och personminor är förbjudna enligt FN-konventioner. AP7 svartlistar och investerar inte i företag som är involverade i verksamheter som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Kemiska och biologiska vapen är förbjudna enligt en FN-konvention. AP7 svartlistar och investerar alltså inte i företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - In line med Svensk hållning svartlistar AP7 och investerar alltså inte i företag som bedöms delta i utveckling och/eller produktion av kärnvapen.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Svartlistning är ett påverkansverktyg som innebär att AP7 säljer och offentliggör namn och skäl för svartlistningen på de företag som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption.

Metod som används: Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har egna anställda som dels för dialog med företag direkt, ofta i samarbete med andra investerare, och som dels utformar skräddarsydda påverkansdialoger som utförs av externa experter.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 är en global aktiv ägare. Vi samarbetar med andra investerare internationellt för att utveckla standarder och riktlinjer samt påverka företag. AP7 har en rad olika samarbeten med investerare, bland annat inom organisationerna IIGCC och PRI.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 bedriver genom externa experter påtryckningsdialog mot företag om rapporterade incidenter av normkränkningar samt skräddarsydda dialoger inom våra fördjupningsteman.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har ambitionen att rösta i samtliga bolag vi äger. Vi ställer långtgående krav på hållbarhet och lägger även fram egna aktieägarmotioner. Under 2018 röstade AP7 på över 99% av alla bolagsstämmor (ungefär tre tusen stämmor). AP7:s egna aktieägarmotioner under 2018 rörde politisk klimatlobbying.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - AP7 har ambitionen att utveckla marknaden för hållbara investeringar genom att driva metodutveckling, kunskapsutveckling och spridandet av ny kunskap om aktivt ägande och hållbara investeringar på marknaden.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenSammanfattning om uppföljningen av hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2018 röstade AP7 på över 99 procent av alla bolagsstämmor (3037 av 3062), genomförde 306 normbaserade dialoger, varav 65 bolag svartlistades, genomförde 110 tematiska dialoger, and hade 16 pågående rättsfall mot bolag.

 • Gäller för fondenFondförvaltarens årsberättelse där uppföljningen av hållbarhetsarbetet för fonden beskrivs

  Länk

  - http://www.ap7.se

 • Gäller för fondenFondförvaltarens separata rapport där uppföljningen av hållbarhetsarbetet i fonden beskrivs

  Länk

  - http://www.ap7.se

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.